Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Ucho

Ucho

Photo © Filmové studio Barrandov
Photo © Filmové studio Barrandov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Herecký kon­cert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v bri­lant­ním fil­mu Karla Kachyňi a Jana Procházky, jenž byl po dlou­há léta na sezna­mu zaká­za­ných fil­mů, jde zno­vu do kin.

Dvojice Procházka – Kachyňa zača­la rea­li­zo­vat svůj nej­lep­ší sní­mek v době, kdy byla kine­ma­to­gra­fie ostře sle­do­va­ná. A jeli­kož Ucho bylo fil­mem kri­ti­zu­jí­cím tota­lit­ní zří­ze­ní, muse­lo do tre­zo­ru. A pole­že­lo si tam dlou­hých dva­cet let. Až po roce 1989 moh­lo spat­řit svět­lo svě­ta a vyslech­nout si zaslou­že­né ova­ce divá­ků.

Ludvík, náměs­tek minis­t­ra, se v pozd­ní noci vra­cí se svou man­žel­kou Annou z vlád­ní recep­ce. Dveře jejich domu jsou ode­mče­né, klí­če v zám­ku. Elektřina nejde, avšak u sou­se­dů se sví­tí. Telefon nefun­gu­je. Vědomí, že jeden z jeho kole­gů byl prá­vě zatčen, vzbu­zu­je v Ludvíkovi úzkost a nepří­jem­ný pocit, že je NĚKDO poslou­chá. Pronásledován sti­ho­ma­mem spla­chu­je do zácho­du doku­men­ty, kte­rý­mi by mohl být kon­fron­to­ván a záro­veň se sna­ží kro­tit při­o­pi­lou Annu, kte­rá igno­ru­jíc jeho námit­ky si pouš­tí pusu na špa­cír. A Ucho všech­no sly­ší…

Spád a dyna­mi­ku celé­mu fil­mu dodá­va­jí zejmé­na skvě­le napsa­né a vel­mi při­ro­ze­ně půso­bí­cí dia­lo­gy. Od ost­rých hádek k ustra­še­né­mu šep­tá­ní a zpět. Nechybí ani humor, což bys­te mož­ná v tako­vém­to fil­mu neče­ka­li. Ludvík a Anna jsou zkrát­ka lidé jako my, zto­tož­nit se s nimi nebu­de­te mít pro­blém. Nad jejich repli­ka­mi si v duchu říká­te: Ano, tak to cho­dí pros­tě všu­de…

Ucho prá­vem pat­ří do Zlaté kolek­ce čes­kých fil­mů. Je jed­ním z nej­os­třej­ších úto­ků pro­ti prak­ti­kám obdo­bí nor­ma­li­za­ce, kdy pod­le hes­la komu­nis­tic­kých funk­ci­o­ná­řů „Důvěřuj, ale pro­vě­řuj,“ člo­věk neměl sou­kro­mí ani na zácho­dě. A to doslo­va. Není divu, že si tím­to fil­mem tvůr­ci, zejmé­na však Procházka, vyko­pa­li hro­be­ček. Ironií osu­du je, že prá­vě pro­ti němu byla poz­dě­ji vede­na kam­paň za pomo­ci odpo­sle­chu a byl spo­le­čen­sky zce­la degra­do­ván...


Fotky:  © Filmové stu­dio Barrandov


Podívejte se na hodnocení Ucho na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57245 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72087 KB. | 24.04.2024 - 12:44:13