Kritiky.cz > Články autora:Nextweek.cz

Titulky k La Brea S02E06 - Lazarus

Gavin s rodi­nou se chys­ta­jí do vel­ké skle­ně­né budo­vy, kde vůbec nema­jí poně­tí, co je čeka­jí. Riley a Josh zatím pomá­ha­jí Caroline v roce 1988. Titulky pro vás pře­lo­ži­li **BigMarwin** a **Clear**, pěk­nou... Read more »

Titulky k The Enforcer

Přední miam­ský mafi­án Cuda obě­tu­je vše, aby zni­čil zlo­či­nec­kou orga­ni­za­ci, když zjis­tí, že jeho šéf­ka Estelle vysta­vu­je život mla­dé uprch­li­ce smr­tel­né­mu nebez­pe­čí. Nyní má posled­ní šan­ci odči­nit svou minu­lost... Read more »

Titulky k La Brea S02E07 - 1988

Rodina Harrisových je zase pohro­ma­dě v roce 1988 a nekla­dou si malé cíle. Zachránit Caroline ze zaje­tí a zabrá­nit vzni­ku dal­ší­ho závr­tu a tsuna­mi, kte­ra se na Los Angeles řítí v příš­tích 48 hodi­nách.... Read more »

Titulky k Bellevue S01E01 - Pilot

Vítejte u titul­ků k prv­ní epi­zo­dě seri­á­lu star­ší­ho data s názvem Bellevue. Doufám, že pře­kla­dem toho­to seri­á­lu udě­lám radost fanouškům mys­te­ry žán­ru (jako jsem já). Annie Ryderová vyšet­řu­je na ponurém malo­měs­tě zmi­ze­ní... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E01 - First Impressions

Na ital­ské rivi­é­ře rodi­na Ainsworthových pro­vo­zu­je hotel pře­váž­ně pro cizin­ce. Vyhovět náro­kům hos­tů není vždy jed­no­du­ché. Bellin syn Lucian se stá­le vyrov­ná­vá s násled­ky vál­ky. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E02 - Lessons

Cecil se sna­ží vyře­šit sví­zel­nou finanč­ní situ­a­ci pro­de­jem rodin­né­ho obra­zu. Lucian se sna­ží sblí­žit s Rose, ale moc se mu neda­ří. Danioni dál vydí­rá Bellu. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E03 - Invitations

Pelhalm Wingfield žádá po Lucianovi kolo, kte­ré mu nako­nec opat­ří díky Billymu. Nish dosta­ne leták na setká­ní, kte­ré je zamě­ře­no pro­ti fašis­tům. Přesvědčí Luciana, že by se tam moh­li jít... Read more »

Titulky k The Girl in the Woods S01E08 - Angel of the Dawn

Osud celé­ho měs­ta leží na bed­rech Tashy a Carrie. Musí uzavřít trh­li­nu a tím snad i zachrá­nit Nolana dřív, než bude pří­liš poz­dě. Jenže učed­ní­ci kolo­nie, kte­ří se ve svém pát­rá­ní po Carrie... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E04 - Uncoverings

Část osa­zen­stva jede na výlet. Jakc Turner a Cecil chtě­jí uzavřít obchod ohled­ně obra­zu od Rubense. Nish se sbli­žu­je se svým pří­te­lem. Cecil nako­nec vysta­ví obraz pro veřej­nost z hote­lu. Jack... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E05 - Discoveries

V Porotofinu nastá­vá dal­ší den a Jack s hrů­zou zjiš­ťu­je, že zmi­zel obraz od Rubense. Začíná vyšet­řo­vá­ní a je povo­lá­na poli­cie. Cecil a Jack se navzá­jem obvi­ňu­jí, kdo za zmi­ze­ní může. Hrozí ješ­tě... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E06 - Denouements

V posled­ní čás­ti se dozví­me, jak to bylo ukra­de­ným obra­zem. Lucian dosta­ne od Cecila ulti­má­tum. Z teni­so­vé­ho tur­na­je se vra­cí i Pelhalm. Hosté se lou­čí s poby­tem a Alice se dozví, od koho... Read more »

Titulky k Vienna Blood S03E01 - Deadly Communion

Vítáme vás u titul­ků k úvod­ní epi­zo­dě tře­tí série seri­á­lu Vídeňská krev, ten­to­krát začne­me vyšet­řo­vá­ní vraž­dy v mód­ní salo­nu, ve kte­rém je zabi­ta šva­dle­na Adele Zeilerová za vel­mi podiv­ných okol­nos­tí. Inspektor Rheinhardt... Read more »

Titulky k La Brea S02E08 - Stampede

Po pau­ze se vra­cí seri­ál La Brea. V tom­to díle se sku­pin­ka z roku 1988 vra­cí zpát­ky do pra­vě­ku, aby zasta­vi­li ote­vře­ní závr­tu v roce 1988 a zni­či­li stroj, kte­rý umož­ňu­je ces­to­vá­ní časem.... Read more »

Titulky k La Brea S02E09 - Murder in the Clearing

V této epi­zo­dě s titu­lem Vražda na mýti­ně se pro­vě­ří cha­rak­ter a schop­nos­ti všech, co se dosta­li do pra­vě­ku... Scott se ují­má vyšet­řo­vá­ní, Sam pitvy a Gavin s malou sku­pin­kou vyrá­ží do hor... Read more »

Titulky k La Brea S02E10 - The Return

Gavin se vydá­vá za Jamesem a ces­tou dojde k pře­kva­pu­jí­cí­mu setká­ní. Skupina kolem Sama se vydá­vá hle­dat Taameta, ale on a jeho lidé vyu­ži­jí situ­a­ce a zaú­to­čí na mýti­nu. Proč? Co co jim... Read more »

Titulky k La Brea S02E11 - The Wedding

Podařilo se nám dohnat skluz z před­cho­zích týd­nů a po odvy­sí­lá­ní epi­zo­dy ve stře­du nad ránem se v pátek může­te těšit na hoto­vé titul­ky k 11. epi­zo­dě s titu­lem Svatba. Jak tuší­te z minu­lých dílů, Ty a Paara... Read more »

Titulky k Bad Behaviour S01E01 - Moth to a Flame

Jaké to je, když dospí­va­jí­cí dív­ka opus­tí běž­ný život a odje­de na rok stu­do­vat do spe­ci­ál­ní ško­ly, kte­rá je v lesích, a kde musí ode­vzdat veš­ke­rou elek­tro­ni­ku, a kro­mě běž­né výu­ky ji čeká... Read more »

Titulky k Fantasy Island S01E08 - Día de los Vivos

Na ost­ro­vě se sla­ví Día de los Muertos, den mrtvých. A býva­lý pod­ni­ka­tel v umě­ní Jasper má pou­ze 24 hodin na to, aby napra­vil to, co v živo­tě poka­zil a nezů­stal nadob­ro zasek­nu­tý... Read more »

Titulky k La Brea S02E12 - The Swarm

Vítám vás u titul­ků k 12. epi­zo­dě dru­hé série La Brea, ten­to­krát s titu­lem hej­no. Na mýti­ně (nebo spíš pod ní) se obje­ví vel­ké hej­no nebez­peč­ných vos. Gavin s Jamesem se vydá­va­jí do budo­vy... Read more »

Titulky k Bad Behaviour S01E02 - The Worst

Všechny dív­ky jsou v milos­ti a neli­bos­ti Portie. V Jo to vře a roz­hod­ne se jí posta­vit. Tím se ale dosta­ne do pro­blé­mů se sleč­nou Laceyovou a ško­la se roz­hod­ne řešit pro­blém s rodi­či. V sou­čas­nos­ti... Read more »

Titulky k Bad Behaviour S01E03 - Exeat

V Silver Creek vyrá­ží stu­dent­ky na víkend domů a Jo se stá­le může pře­trh­nout, jen aby zapů­so­bi­la na Portii, i když kvů­li své­mu cho­vá­ní postup­ně ztrá­cí všech­ny ostat­ní kama­rád­ky. V sou­čas­nos­ti se... Read more »

Titulky k La Brea S02E13 - The Journey, Part 1

Přeji pří­jem­nou zába­vu u titul­ků k před­po­sled­ní epi­zo­dě dru­hé série seri­á­lu La Brea, kte­rou pro vás pře­lo­ži­li **Clear** a **BigMarwin**. V této epi­zo­dě s titu­lem **Výprava, část prv­ní** se, jak správ­ně tuší­te, sku­pi­na lidí... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E01 - Singapore for Beginners

Pan Webb a Walter Blackett řídí v Singapuru fir­mu na export kau­ču­ku. Walterova dce­ra Joan má obdi­vo­va­te­le důsto­jín­ka Ehrendorfa, ale už ho začí­ná mít plné zuby. Syn pana Webba, Matthew, se... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E02 - The Great World

Matthew se zabydlu­je v domě své­ho otce. Walter pořá­dá veče­ři s admi­rá­lem. Matthew se také jede podí­vat na svo­ji kau­ču­ko­vou plan­táž. Monty bere Joan a Matthewa za zába­vou. Singapuru hro­zí útok od... Read more »

Titulky k La Brea S02E14 - The Journey, Part 2

A máme tu posled­ní epi­zo­du dru­hé série, Výprava, část dru­há - s vel­mi napí­na­vým kon­cem a dojem­ný­mi momen­ty... Izz s Eve se vydá­va­jí časem 4 hodi­ny do minu­los­ti, aby zabrá­ni­li Gavinově smr­tel­né­mu... Read more »

Titulky k Bad Behaviour S01E04 - Wilderness

Po vel­mi ote­vře­ném a upřím­ném roz­ho­vo­ru s Portií Jo dojde, že se musí posu­nout dál. Rozhodne se čelit napří­mo své minu­los­ti a vyčis­tit vzduch s Alicí, a poku­sí se i o smír s mat­kou. Aby se však... Read more »

Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E03 - Rule #8: Timing Is Everything

Po del­ší době se vra­cí­me se seri­á­lem **Girlfriends“ Guide to Divorce**, kte­rá nám při­ros­tl k srd­ci, a pro­to se na pře­kla­du poku­sí­me tro­chu zapra­co­vat. Abby čeká ran­de s tele­viz­ní hvězdou, aby tro­chu... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E03 - Engagement

Matthew má vyso­ké horeč­ky a je mimo. Joan a její rodi­na plá­nu­je svat­bu. Charlie se chys­tá při­po­jit ke své jed­not­ce. Major si najde nové­ho kama­rá­da. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E04 - Rule #605: You Can Go Home Again

Další titul­ky k 2. sérii seri­á­lu GG2D jsou na svě­tě! Přeložily je pro vás **Clear** a **zuzana.mrak**, sedí na ver­ze HDTV a WEB-DL. Abby s Jakem se roz­hod­li dát man­žel­ství dal­ší a dal­ší šan­ci. Před... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E04 - The Singapore Grip

Firma Blackett a Webb sla­ví výro­čí a Walter se chce vytáh­nout. Vojáci se sna­ží zabrá­nit Japoncům v postu­pu k Singapuru. Matthew se sbli­žu­je s Verou. Singapur čelí dal­ší­mu bom­bar­do­vá­ní a Walter vymys­lí plán, koho by... Read more »

Titulky k Vienna Blood S03E02 - The God of Shadows

V této epi­zo­dě Vídeňské krve se podí­vá­me do armád­ní­ho domo­va pro inva­li­dy, kde v sou­čas­né době byd­lí rodin­ný pří­tel sleč­ny Linderové, plu­kov­ník Georg Steiner, kte­ré­ho posed­lo šílen­ství. Inspektor Rheinhardt dosta­ne... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E05 - The Human Condition

Japonci pokra­ču­jí v bom­bar­do­vá­ní Singapuru. Matthew se sna­ží dostat Veru ze Singapuru. Walter pře­mýš­lí, jak obe­jít naří­ze­ní ohled­ně kau­ču­ku. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E05 - Rule #72: It’s Never Too Late to Be a Mean Girl

Tato epi­zo­da se točí kolem ple­su, kte­rý se roz­hod­ne Abby přes SheShe uspo­řá­dat pro Phoebe, kte­rá si dodě­la­la stře­do­škol­ské vzdě­lá­ní. Jak vám mož­ná titul této epi­zo­dy - NIKDY NENÍ... Read more »

Titulky k Fantasy Island S01E09 - Welcome to the Snow Globe Part One

Vánoční čas v maleb­né ves­nič­ce hlu­bo­ko v horách, pras­ka­jí­cí dře­vo v krbu, vůně hor­ké čoko­lá­dy a per­níč­ků, a navíc potkat „toho pra­vé­ho“. Kdo by si nepřál ale­spoň jedou zažít tako­vé­to Vánoce. A přes­ně toto je... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E06 - Survival Instinct

Japonci stá­le bom­bar­du­jí Singapur a chys­ta­jí se vstou­pit do měs­ta. Matthew se sna­ží najít Veru, kte­rá pomá­há v nemoc­ni­ci. Walter řeší, co udě­lat se svým skla­diš­těm. Všichni se sna­ží dostat pryč... Read more »

Titulky k Cruel Summer S02E01 - Welcome to Chatham

V létě roku 1999 při­jíž­dí do malé­ho ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Chatham svě­to­běž­ni­ce Isabella, aby strá­vi­la posled­ní rok na střed­ní u Debbie Landryové a jejích dcer Megan a Lily. Megan z pří­jez­du nové dív­ky nemá... Read more »

Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E06 - Rule #25: Beware the Second Chance

Po del­ší pau­ze se vra­cí­me s titul­ky k dal­ší epi­zo­dě GG2D, ten­to­krát Abby letí do New Yorku pro­pa­go­vat svou kni­hu, kte­rou píše a Jake má pro ni nepří­jem­nou zprá­vu, že se tele­vi­ze... Read more »

Titulky k Grantchester S08E01 - Episode #8.1

Willova far­nost chys­tá cha­ri­ta­tiv­ní motor­kář­ský závod. Will se sna­ží půso­bit na Ernieho jako muž­ský vzor. Paní C má spa­de­no na motor­ká­ře, ale závo­du se i přes­to zúčast­ní. Titulky pro vás... Read more »

Titulky k Grantchester S08E02 - Episode #8.2

Geordie je povo­lán k neho­dě a na mís­tě zjiš­ťu­je, že ji zavi­nil Will. Will je zdr­ce­ný. Geordie a Larry se sna­ží zjis­tit, co se vlast­ně sta­lo. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Cruel Summer S02E02 - Ride or Die

V létě roku 1999 se Isabella sblí­ží s Lukem, ale také by se ráda ska­ma­rá­di­la s Megan, kte­rá se stá­le nemů­že smí­řit s tím, že má Isabellu ve svém živo­tě. V zimě... Read more »

Titulky k Grantchester S08E03 - Episode #8.3

Cathy, Geordie a Will se jdou podí­vat na slav­ný Modiglianiho obraz. Během dne se zjis­tí, že byl ukra­den a na mís­tě je mrt­vý muž. Bonnie se při­je­de podí­vat na Willa, ale... Read more »

Titulky k Domina S02E01 - Conspiracy

První díl dru­hé série seri­á­lu Domina má titul­ky hoto­vé. Epizoda s názvem spik­nu­tí řeší hla­do­mor po pří­jez­du Gaia s Livií po třech letech v již­ních pro­vin­ci­ích zpát­ky do Říma. Titulky pro vás při­pra­vi­la **Clear**.... Read more »

Titulky k Vienna Blood S03E03 - Death is Now a Welcome Guest

Mrtvá fil­mo­vá hvězda dá detek­ti­vům zabrat... Titulky pro vás pře­lo­ži­li **Clear** a **GaRaN_**, pře­je­me pří­jem­nou podí­va­nou! 🙂 Read more »

Titulky k Grantchester S08E04 - Episode #8.4

Will a Geordie řeší vraž­du v Leonardově domě. Will se vyrov­ná­vá se svým trau­ma­tem. Paní C a Martha si před­chá­ze­jí Leonarda. Daniel už má dost všech pro­blé­mů. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Grantchester S08E05 - Episode #8.5

Geordie je pře­řa­ze­ný na kan­ce­lář­skou prá­ci a Larry řeší svůj pří­pad za pomo­cí sleč­ny Scottové. Will se sna­ží vyrov­nat s poci­tem viny pomo­cí práš­ků. Leonard se při­pra­vu­je na návště­vu rad­ní. Titulky... Read more »

Titulky k Grantchester S08E06 - Episode #8.6

Will neu­stá­le hle­dá Boha a ostat­ní se o něj bojí. Geordie ho neu­stá­le hle­dá. Larry začne být hod­ný na Leonarda. A jest­li Bonnie koneč­ně poro­dí, na to se podí­vej­te v dneš­ním dílu. Titulky... Read more »

Titulky k Cruel Summer S02E03 - Bloody Knuckles

V létě roku 1999 se o víken­do­vé přespá­vač­ce na cha­tě Chambersových z Megan a Isabelly koneč­ně sta­nou kama­rád­ky. V létě roku 2000 se kvů­li novým otis­kům na vra­žed­né zbra­ni pode­zře­ní obrá­tí na... Read more »

Titulky k Cruel Summer S02E03 - Bloody Knuckles

V létě roku 1999 se o víken­do­vé přespá­vač­ce na cha­tě Chambersových z Megan a Isabelly koneč­ně sta­nou kama­rád­ky. V létě roku 2000 se kvů­li novým otis­kům na vra­žed­né zbra­ni pode­zře­ní obrá­tí na... Read more »

Titulky k Grantchester S08E06 - Episode #8.6

Will neu­stá­le hle­dá Boha a ostat­ní se o něj bojí. Geordie ho neu­stá­le hle­dá. Larry začne být hod­ný na Leonarda. A jest­li Bonnie koneč­ně poro­dí, na to se podí­vej­te v dneš­ním dílu. Titulky... Read more »

Titulky k Grantchester S08E05 - Episode #8.5

Geordie je pře­řa­ze­ný na kan­ce­lář­skou prá­ci a Larry řeší svůj pří­pad za pomo­cí sleč­ny Scottové. Will se sna­ží vyrov­nat s poci­tem viny pomo­cí práš­ků. Leonard se při­pra­vu­je na návště­vu rad­ní. Titulky... Read more »
Stránka načtena za 3,34943 s | počet dotazů: 238 | paměť: 48331 KB. | 23.07.2024 - 17:18:10