Kritiky.cz > Články > BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!

BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!

Vresky
Vresky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí pokra­čo­vá­ní kome­die BABOVŘESKY 3 mohou ale divá­ci vidět už o letoš­ním Silvestru. V síti mul­ti­kin CINESTAR mohou pro­žít Silvestr s Babovřeskami 3, jako spe­ci­ál­ní před­pre­mi­é­ru kome­die Zdeňka Trošky. Oficiálně je pak pre­mi­é­ra posled­ní­ho dílu nové tri­lo­gie naplá­no­vá­na na 22. led­na 2015!

Do té doby uvi­dí milov­ní­ci pra­vé­ho „troš­kov­ské­ho“ humo­ru pří­běh fik­tiv­ní vís­ky Babovřesky už od začát­ku led­na v před­pre­mi­é­rách v čes­kých a morav­ských měs­tech.

„Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho a zlé­ho, se tak vydá­me do Babovřesek podí­vat se na to, co že zase uni­ver­zál­ní drb­na Horáčková se svým com­pa­ny a dal­ší­mi hrdi­ny vymys­lí. Pro někte­ré bude mož­ná pře­kva­pe­ním, že všech­no dopad­ne tak tro­chu jinak, než by oče­ká­va­li,“ nazna­čil reži­sér Zdeněk Troška.

Babovřesky 3 vzni­ka­ly letos v létě jak v již­ních Čechách, tak v Turecku. Záběry prá­vě od moře jis­tě divá­ky v kinech roze­smě­jí, pro­to­že „babo­vřes­ké BBC“, jak pře­zdí­vá­me uni­ver­zál­ní drb­nu Horáčkovou a jejích šest kole­gyň, uvi­dí divá­ci ve vel­mi netra­dič­ním poje­tí.

„Při natá­če­ní prá­vě těch­to scén jsme si všich­ni uži­li oprav­du vel­kou legra­ci a spe­ci­ál­ně na tohle se mohou milov­ní­ci Babovřesek těšit. Celá záplet­ka, do kte­ré vstou­pí i někte­ré nové posta­vy a někte­ré se vrá­tí, bude ale také opět vel­mi zají­ma­vá, napí­na­vá a úsměv­ná. Chceme divá­ky poba­vit, chce­me, aby si odpo­či­nu­li od kaž­do­den­ních sta­ros­tí. No a někte­ří se v tom mož­ná zase pozna­jí,“ míní Zdeněk Troška.

V Babovřeskách 3 se kro­mě jiných zno­vu obje­ví cikán­ka Aranka (Lucie Bílá), kte­rá se svým počet­ným pří­bu­zen­stvem při­jde na faru pokřtít své 11. dítě. Zatímco u zápi­su ke křtu byl mla­dý, nesmě­lý farář Šoustal, teď nara­zí na nerud­né­ho veleb­níč­ka Zbigniewa Krapuščinskeho a bude hod­ně vese­lo. Troška totiž do scé­ná­ře zakom­po­no­val i sku­pi­nu rom­ských dam, kte­rá při­jde pokřtít dítě. Kolegyně Aranky vze­šly z kon­kur­zu.
Připravovat se Lucie Bílá prý nijak zvlášť nemu­se­la. „Vždyť já tako­vé role hra­ju pořád a hra­ju je ráda. A jsem Zdeňkovi vděč­ná, že mi zavo­lal, pro­to­že mu můžu podě­ko­vat za to, co pro divá­ky dělá, moc si ho vážím. Točí krás­né fil­my a pohád­ky, má nesku­teč­ný cit pro pří­ro­du a pro las­ka­vé pří­běhy.“ řek­la Lucie Bílá.

Filmaři avi­zo­va­li, že ztvár­ní luxus­ní, ale „ostrou“ cikán­ku. „Bála jsem se, abych nepo­u­ží­va­la zby­teč­ně moc vul­ga­ris­mů, ale ost­rá žena jsem. Ve fil­mu jsem kápo sku­pi­ny,“ říká mno­ho­ná­sob­ná Zlatá sla­vi­ce.

Na pla­ce a v ději se potka­la s novým babo­vřeským fará­řem Zbygniewem Krapuščinskim (Tomáš Trapl), kte­rý do Babovřesk při­jíž­dí, aby „zpust­lé“ bab­ky napra­vil. Co ho čeká při návštěvě Romek, si nedo­ká­zal před­sta­vit ani při nej­buj­něj­ší fan­ta­zii.

Rozruch do pří­bě­hu vne­se i dal­ší nová posta­va fil­mu „Nesmysl“ tedy dok­tor­ky, docent­ky Dočistilové (Tereza Bebarová), man­žel­ky vrch­ní­ho kon­t­ro­lo­ra z minis­ter­stva Dodo Dočistila (Bronislav Kotiš). O humor­né scén­ky, hláš­ky a záplet­ky roz­hod­ně nou­ze nebu­de.

Autoři scé­ná­ře Zdeněk Troška a Marek Kališ a pro­du­cent­ky fil­mu Dana Voláková a Michaela Flenerová sli­bu­jí, že „troj­ka“ je záro­veň posled­ní díl Babovřesek.

A jak říká sám režisér:…“Jsem roz­hod­ně zastán­ce čís­la tři. Tři byly Slunce i Kameňáky v mé režii a tro­je budou i Babovřesky. A i kdy­by byl film sebe­ú­spěš­něj­ší, na čtvr­té pokra­čo­vá­ní mě nikdo neu­ke­cá. Vždycky říkám, že nedě­lám žád­ný umě­lec­ký hlu­bo­ko­my­sl­ný film plný psy­cho­lo­gic­kých pono­rů do hrdi­no­vy roze­rva­né duše. Takových sním­ků je hod­ně, já chci poba­vit něčím, co je Čechům vlast­ní. „Film žije a padá s divá­kem, a pokud film nemá divá­ky, tak není. Já nechci dělat fil­my pro kino osa­mě­lé­ho divá­ka. To je mrhá­ní časem, ener­gií i peně­zi. Naším cílem je opět sdě­lit, že díky své­mu humo­ru a švej­kov­ské­mu pohle­du na svět nikdy neza­hy­ne­me. A jak říká dědek Venda v Babovřeskách 3, ´pře­ži­li jsme Rakousko, pře­ži­je­me i Brusel´, a to je prav­da. “

A reži­sé­ra v tom pod­po­ru­jí i jeho her­ci. Jiří Pecha říká : „Natáčet s panem Troškou je pří­jem­né a nejsou u toho ner­vy.“
Podobně se vyslo­vi­la i Jana Synková. „S panem Troškou se spo­lu­pra­cu­je vel­mi dob­ře, pro­to­že to je nekon­flikt­ní reži­sér a nao­pak vytvá­ří poho­dič­ku.”

A ješ­tě jed­na důle­ži­tá infor­ma­ce pro divá­ky Babovřesek. Na „troj­ku“ si zajdě­te urči­tě do kina, pro­to­že v tele­vi­zi ji ten­to­krát neu­vi­dí­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Babovřesky 326. září 2019 Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a […] Posted in Speciály
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […] Posted in Speciály
  • Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa.13. září 2019 Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa. Těžko bych teď vyjmenoval zbývajících šest, ale že tam patří zrovna tento pseudo-filmař, vím zcela jistě. Nikdo totiž nedokáže dlouhodobě točit naprostý filmový odpad a zároveň jej spojit […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […] Posted in Filmové recenze
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […] Posted in Zajímavosti
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […] Posted in Speciály
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […] Posted in Speciály
  • Princezna na hrášku (2024): Souhrn recenzí4. června 2024 Princezna na hrášku (2024): Souhrn recenzí Filmová adaptace pohádky H. Ch. Andersena se setkává s rozporuplnými reakcemi. Zatímco někteří oceňují její nenáročnou zábavnost a pohádkovou atmosféru, jiní kritizují amatérské zpracování […] Posted in Zajímavosti
  • StarDance představuje nové taneční páry: Radost, elegance a noblesa v hlavní roli23. května 2024 StarDance představuje nové taneční páry: Radost, elegance a noblesa v hlavní roli Deset známých osobností se chystá na třináctou řadu StarDance. Už znají své taneční partnery, se kterými začnou trénovat na přímé přenosy. Soutěž letos přinese radost z tance, pohybu a […] Posted in Reality show
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39168 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71793 KB. | 16.06.2024 - 14:44:29