Kritiky.cz > Horory > Gojira tai Mekagojira (2002)

Gojira tai Mekagojira (2002)

rp Gojira tai Mekagojira02 cover.jpg
rp Gojira tai Mekagojira02 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nebyla jedi­ná své­ho dru­hu…

Uběhlo dlou­hých 45 let od úto­ku Gojiry. Japonské oby­va­tel­stvo se již vzpa­ma­to­va­lo z hrů­zy, kte­rou teh­dy toto mon­strum roz­pou­ta­lo, ale nyní se z hlu­bin vyno­ři­la dal­ší Gojira. Armáda na ní pou­ži­la nové tech­no­lo­gie, kte­ré se osvěd­či­ly v boji s jiný­mi netvo­ry, jenž rov­něž zaú­to­či­li na Japonsko, ale bez vidi­tel­né­ho úspě­chu. Navíc při akci zemře něko­lik vojá­ků. Obětním berán­kem se stá­vá poru­čík Akane, kte­rá je dočas­ně suspen­do­vá­na. Vědci při­chá­zí s šíle­ným nápa­dem, kte­rý jim má dopo­mo­ci zre­a­li­zo­vat Tokumitsu Yuhara. Hodlají vytvo­řit bio­me­cha­nic­ké­ho robo­ta Mekagojiru (kte­rou pojme­nu­jí Kiryu) z kost­ry a DNA původ­ní Gojiry. Poté co je celý pro­jekt zre­a­li­zo­ván, vyzbro­jí Kiryu novou zbra­ní „Absolute Zero“, kte­rý má zmra­zit Gojiru a roz­prášit jí na ato­my. Hlavním pilo­tem, kte­rý bude ovlá­dat Kiryu se stá­vá Akane, kte­rá prah­ne po pomstě. Brzy však nasta­nou prv­ní kom­pli­ka­ce.

Režie: Masaaki Tezuka
Rok výro­by: 2002
Délka: 88 min
Země: Japonsko
Alternativní název: Godzilla Against MechaGodzilla
Hrají:
Yumiko Shaku…(Akane Yashiro)
Shin Takuma…(Tokumitsu Yuhara)
Kana Onodera…(Sara Yuhara)
Ko Takasugi…(Togashi)
Yusuke Tomoi…(Hayama)
…a dal­ší

Do reži­sér­ské­ho křes­la se opět vrá­til Masaaki Tezuka, což jsem moc nepo­cho­pil. Vzhledem k tomu, že posled­ní díl Gojira, Mosura, Kingu Gidora: Daikaiju soko­geki (2001) nedo­pa­dl vůbec špat­ně a Shusuke Kaneko je roz­hod­ně mno­hem zku­še­něj­ší reži­sér. Dle mého názo­ru, to byl zase krok zpát­ky. Marně jsem tedy dou­fal, že se Tezuka pou­čil ze svých pře­de­šlých chyb a koneč­ně se jeho tvor­ba sta­ne pří­no­sem této série. Velmi záhy jsem však pocho­pil, že to bylo jen mé zbož­né přá­ní. Jediné pozi­ti­vum vidím v tom, že se ten­to­krát roz­ho­dl pro krat­ší sto­páž. Přiznám se, že jsem byl lehce zasko­če­ný z názvu toho­to dílu, pro­to­že Gojira tai Mekagojira už tu byla dva­krát a já váž­ně nechtěl sle­do­vat něja­ký nepo­ve­de­ný rema­ke. Naštěstí i ten­to díl se v duchu posled­ní­ho tren­du zce­la vykaš­lal na to, co bylo „před ním“ a děj se opí­ral jen o původ­ní film. 

A to tako­vým způ­so­bem, že scé­náris­té necha­li původ­ní Gojiru odpo­čí­vat v poko­ji (tedy jen do doby co byla z hlu­bin vyta­že­na její kost­ra) a při­šli s myš­len­kou, že Gojira neby­la jedi­ná své­ho dru­hu (no oni vlast­ně s tou­to teo­rií už při­šli Američani ve své Godzille). V tuto chví­li si tvůr­ci zís­ka­li mou pří­zeň a já jim váž­ně fan­dil, aby to zas celé nepo­sla­li do „kop­ru“, jen­že to jsem ješ­tě netu­šil, co bude násle­do­vat. Kromě zdlou­ha­vé­ho čeká­ní, kdy se koneč­ně Kiryu posta­ví Gojiře a roz­pou­ta­jí dal­ší demo­li­ci vše­ho, co se jim při­cho­mýt­ne do ces­ty, jsme zde nuce­ni pře­žvý­kat spous­tu nezá­živ­ných pasá­ží plných výči­tek, rodin­né­ho dra­ma­tu a „uje­tost“ ved­lej­ších postav. I to bych jim však doká­zal ale­spoň čás­teč­ně odpus­tit, kdy­bych se dočkal pořád­né­ho závě­reč­né­ho sou­bo­je. Leč ani ten se neko­nal (tedy nic závrat­né­ho).

Přece jenom se tu atmo­sfé­ra spí­še sna­ži­la zahrát na city, ale přes­ně tohle fan­da této série nepo­tře­bo­val vůbec. Nebudeme si nic nalhá­vat, po horo­ro­vé strán­ce to už dáv­no není ono a spí­še se vět­ši­na posled­ních dílů již zce­la při­klo­ni­la k akč­ní­mu sci­fi – už jen s těmi bláz­ni­vý­mi nápa­dy, kte­ré se japon­ským scé­náris­tům rodí v hla­vě, ale pokaž­dé se jim poda­ři­lo ale­spoň čás­teč­ně napra­vit nelo­gic­ké momen­ty solid­ním finál­ním figh­tem, jen­že tady jako by jim došla inspi­ra­ce. Jenže tady dostá­va­la atmo­sfé­ra na frak téměř po celou dobu. Napětí aby tu člo­věk pohle­dal, mís­to toho snad reži­sér chtěl, abychom si při­chys­ta­li kra­bi­ci papí­ro­vých ubrous­ků, až začne­me ronit slzy. Pomalu ale jis­tě začí­nám být ner­vóz­ní, pro­to­že jakož­to vel­ký fan­da této série a samot­né Gojiry mě začí­ná stá­le více štvát, jakým smě­rem se to celé zača­lo ubí­rat. Co ale taky oče­ká­vat od šest­a­dva­cá­té­ho dílu. Snad jen to, že ten příští bude zase lep­ší. Při hod­no­ce­ní jsem byl opět nucen při­vřít obě oči.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92125 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71844 KB. | 22.07.2024 - 07:28:26