Kritiky.cz > Speciály > Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)

Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)

Angelika2
Angelika2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhý díl barev­né­ho širo­ko­úhlé­ho seri­á­lu se do čes­kých kin dostal poně­kud opož­dě­ně - až v roce 1971, tedy po šes­ti letech od své­ho vzni­ku a po pro­mí­tá­ní zbý­va­jí­cích čtyř dob­ro­druž­ství. Děj se ode­hrá­vá krát­ce po domně­lé smr­ti hra­bě­te Peyraca. Markýza se uchý­lí k paříž­ské lůze a usi­lu­je o zno­vuna­by­tí bohat­ství a cti.

Po popra­vě své­ho man­že­la Joffreye de Peyrac, upá­le­né­ho ve vykon­stru­o­va­ném pro­ce­su za čaro­děj­nic­tví, byla Angelika pro­ná­sle­do­vá­na jak poli­cií, tak i svým úhlav­ním nepří­te­lem, bra­t­rem samot­né­ho krá­le Ludvíka XIV. Utekla mezi paříž­skou lůzu, vede­nou jejím pří­te­lem z dět­ství Nicolasem. Ten ji zachrá­nil před zou­fal­stvím a oba pří­sa­ha­li nepřá­te­lům kru­tou pomstu. První obě­tí této pomsty je mnich Conan Bécher, kte­rý udal Peyraca. V Paříži však exis­tu­jí ješ­tě jiné tlu­py pobu­dů, kte­ré mezi sebou boju­jí o prven­ství. Největším Nicolasovým nepří­te­lem je Velký Korzár. Na Novém mos­tě sklá­dá mla­dý pří­sluš­ník Nicolasovy tlu­py zkouš­ku ze zlo­děj­ské­ho umě­ní. Na přá­ní Angeliky je pře­pa­de­na a olou­pe­na šlech­tič­na, kte­rá stá­la pro­ti Peyracovi.

Někdejší advo­kát Desgrez, kte­rý se stal poli­cis­tou, pro­ná­sle­du­je s pomo­cí své­ho psa Nicolasova pří­vr­žen­ce Barcarollu. Angelika, kte­rá zná Desgreze i jeho psa, malé­ho tulá­ka zachrá­ní. Jde navští­vit své děti, kte­ré svě­ři­la chů­vě Barboře. Děti však zmi­ze­ly. Velký Korzár pode­zří­vá Angeliku ze zra­dy. Jeho poboč­ník Rodogone a Nicolas sve­dou pěst­ní sou­boj. Angelika však zabrá­ní, aby Nicolas Rodogona zabil a zne­svá­řil se s Velkým Korzárem. Barcarolle najde chůvu a děti, kte­ré žijí na vsi u Neuvilly. Angelika si hned pro ně jede a při­ve­ze si je do Paříže. Velký Korzár se však chys­tá při pří­le­ži­tos­ti jar­mar­ku u Nového mos­tu pře­pad­nout Nicolasovu tlu­pu. Rodogone na ni poštve poli­cii a při pře­střel­ce Nicolas umí­rá. Angelika je zatče­na a uvěz­ně­na. Veliteli strá­že se Angelika zalí­bí, pro­pus­tí ji pod­mí­ně­ně na svo­bo­du, aby se moh­la posta­rat o své děti, kte­ré se dosta­ly do moci Velkého Korzára a násled­ně byly pro­dá­ny cikán­ské tlu­pě. Angelika požá­dá o pomoc kapi­tá­na strá­že a sku­teč­ně se jí poda­ří chlap­ce vysvo­bo­dit. Když se však má kapi­tá­no­vi odvdě­čit svou lás­kou, opi­je ho a ute­če.

Angelika se sezná­mí s mla­dým bás­ní­kem Špínou. Je pro­ná­sle­do­ván poli­cií, pro­to­že napa­dá dvůr svý­mi pam­fle­ty. Pak se Angelika spo­jí s hos­tin­ským U kokr­há­če Bourjusem. Svou pod­ni­ka­vos­tí při­ve­de hos­ti­nec k netu­še­né­mu roz­kvě­tu. Od úspěš­né­ho ban­ke­tu kvě­ti­ná­řek je tam stá­le plno. Dělové výstře­ly ozna­mu­jí naro­ze­ní Dauphina. Angelika jde v zastou­pe­ní sdru­že­ní hos­tin­ských bla­ho­přát krá­lov­ně. U dvo­ra se zno­vu setká­vá se svým bra­trán­kem Filipem. Po své návštěvě u dvo­ra chce Angelika pře­dě­lat hos­ti­nec na cuk­rár­nu, jejíž atrak­cí je krá­lov­nin oblí­be­ný nápoj čoko­lá­da. Poskytne azyl bás­ní­ku Špínovi a ochrá­ní ho před Desgrezem.

Jednoho dne se v jejím pod­ni­ku sejde vzne­še­ná spo­leč­nost a krá­lův bra­tr z roz­ma­ru zabi­je malé­ho chlap­ce Linota. Hostinec vzá­pě­tí vyho­ří a Bourjus zahy­ne. Básník píše řadu pam­fle­tů, v nichž postup­ně odha­lu­je šlech­ti­ce účast­ní­cí se hrůz­né zába­vy. Jen jedi­né­ho ušet­ří na prosbu Angeliky - její­ho bra­tran­ce Filipa. Když má vyjít posled­ní pam­flet se jmé­nem krá­lo­va bra­t­ra, Desgrez Angelice nabíd­ne jmé­nem krá­le za jeho zadr­že­ní mono­pol na výro­bu čoko­lá­dy. Angelika si ješ­tě vymí­ní bás­ní­ko­vu bez­trest­nost, Špína však sám pad­ne do rukou poli­cie a je popra­ven.

Angelika je teď boha­tá a její tou­hou je pro­vdat se za bra­tran­ce Filipa, mar­šá­la Francie, s nímž ji mezi­tím pojí milost­ný vztah. Filip je nucen pro­dat svůj rod­ný zámek. Angelika ho taj­ně kou­pí. Když se o tom doví Filip, domní­vá se, že se zám­kem si chce kou­pit i jeho a cho­vá se k Angelice odmí­ta­vě. Na zám­ku je však ukry­ta skříň­ka s lis­ti­nou, obsa­hu­jí­cí jmé­na spik­len­ců pro­ti krá­li. Angelika o ní ví a pro­to je v ohro­že­ní živo­ta. Spiklenci jsou odhod­lá­ni ji zabít. Angelika slí­bí vydat lis­ti­nu Filipovi s pod­mín­kou, že se s ní ože­ní. Tak se pře­ce jen sta­ne mar­ký­zou du Plessis-Bellière. Filip ji před­sta­ví krá­li jako svou nevěs­tu.


Herecké obsazení:

Angelika: Michèle Mercier. Desgrez: Jean Rochefort. Nicolas Merlot: Giuliano Gemma. Básník Špína: Jean-Louis Trintignant. Bourjus: Noël Roquevert. Král Ludvík XIV.: Jacques Toja. Filip du Plessis-Bellière: Claude Giraud. Inkvizitor Bécher: Charles Regnier. Králův bra­tr: Robert Porte. De Vardes: Philippe Lemaire. Ninon de Lenclos:Claire Maurier. Rytíř de Lorraine: Robert Hoffman. Barcarolle: Roberto. Princ de Condé: Francois Maistre. Chůva Barbora: Denise Provence. Kapitán z Châteletu: Ernst Schröder. Polačka: Rosalba Neri. Kulový spo­dek: Henri Cogan. Egypťan Rodogone: Gino Martunaro. Velký Korzár: Pietro Tordi. Linot: Dominique Viriot. Rosina: Elisabeth Ercy. Flipot: Patrick Lemaître. Molines: Jacques Hilling. Brinvillierka: Malka Ribowska. Fešák: Michael Münzer. Jacqueline: Nadia Barentin. Mluvka: Serge Marquand. Kojná na stat­ku: Gloria France. Jean Pourri: Fréderico Boido.


Filmový štáb:

Režie: Bernard Borderie. Asistent režie: Tony Aboyantz, Renzo Cerrato a Paul Nuytens. Scénář: Claude Brulé, Bernard Borderie a Francis Cosne. Kamera: Henri Persin. Hudba: Michel Magne. Architekt: René Moulaert. Kostýmy: Rosine Delamare. Střih: Christian Gaudin. Zvuk: Jean Nény, René Sarazin. Masky: Huguette Lalaurette, Maguy Vernadet. Dialogy: Daniel Boulanger. Produkce: Films Borderie S.A. (Paris); Gloria Film GmbH (München); Fono Roma S.p.A. (Rom); Francos Films S.A. (Paris). Producent: Francis Cosne. Distribuce: Prodis. Délka fil­mu:105 minut. Formát: 35 mm, 2,35:1. Francouzská pre­mi­é­ra: 7. čer­ven­ce 1965. Ocenění: Zlaté plát­no 1967 (udě­lo­vá­no v Německu fil­mům s návštěv­nos­tí více než 3.000.000 divá­ků v prů­bě­hu 12 měsí­ců).

Režie čes­ké ver­ze: Ludvík Žáček. České dia­lo­gy: Vincenc Novotný. Majitel mono­po­lu: Ústřední půj­čov­na fil­mů, Praha. Promítání povo­le­no: 28. květ­na 1969. Premiéra: 16. čer­ven­ce 1971. Heslo pro pla­kát: Epizoda z boha­té­ho živo­ta krás­né mar­ký­zy andě­lů. Seznam reklam­ní­ho mate­ri­á­lu: pla­kát A1, A3, tex­to­vý pla­ká­tek, série foto­sek, dia­po­zi­tiv, reklam­ní sní­mek.


Další názvy:

Francie: Merveilleuse Angélique. Německo: Angélique, 2. Teil. Finsko: Angelika - enkel­ten mar­kii­si­tar. Řecko:Angeliki, i ada­mas­ti. Anglie: Angelique: The Road to Versailles. Švédsko: Den fan­tas­tis­ke Angelique. Itálie: La mera­vi­g­li­o­sa Angelica. Brazílie: Maravilhosa Angélica.


 

Použitá lite­ra­tu­ra:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
  • Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy8. ledna 2024 Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy Pokud jste někdy slyšeli o Angelice, markýze andělů, pravděpodobně jste se setkali s kouzlem francouzského filmového fenoménu, který se těší popularitě dodnes. Tato poutavá sága, která se […] Posted in Zajímavosti
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
  • Angelika a sultán9. srpna 2021 Angelika a sultán Angelika a sultán je francouzsko-německo-italsko-tuniský film Bernarda Borderieho z roku 1968. Navazuje na film Nezkrotná Angelika a uzavírá sérii pěti filmů, jejichž hrdinkou je […] Posted in Speciály
  • Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)30. srpna 2019 Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem 60. let ve francouzsko-německo-italské koprodukci. V československých kinech se ovšem promítal […] Posted in Speciály
  • Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain)8. července 2023 Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain) Potřebujete-li pozitivně naladit, chcete-li na chvíli zapomenout na myšlenky tmavších barev a vyladit svou tvář do úsměvu, Amélie z Montmartru tohle všechno na výbornou splní. Nejen to, […] Posted in Retro filmové recenze

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46701 s | počet dotazů: 242 | paměť: 72031 KB. | 14.06.2024 - 21:47:39