Kritiky.cz > Speciály > Báječná Angelika

Báječná Angelika

BA
BA
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, kte­rý nato­čil reži­sér Bernard Borderie pod­le romá­nu Anne a Serge Golonových a kte­rý byl uve­den v roce 1965.

Obsah filmu

Film začí­ná bizar­ní scé­nou: Conan Bécher, inkvi­zič­ní mnich, kte­rý se posta­vil pro­ti hra­bě­ti Peyracovi, obvi­nil ho z čaro­děj­nic­tví a odsou­dil k pla­me­nům na Place de Grève, je pro­ná­sle­do­ván po Paříži ban­di­ty, kte­ří ho odvle­čou do dou­pě­te Calembredaina ali­as Nicolase. Je pro něj při­pra­ve­na hra­ni­ci, aby pomstil Joffreyho smrt, ale Bécher, vydě­še­ný před­sta­vou muče­ní, kte­ré mu sli­bu­jí, na mís­tě umí­rá a nechá­vá své katy s nata­že­ný­ma ruka­ma, kte­ří, aby zapo­mně­li na své zkla­má­ní, spě­cha­jí osla­vit jeho smrt alko­ho­lem.

Zatímco všich­ni ban­di­té hodu­jí, Angelika živo­ří ve svém luxus­ním poko­ji. Nicolas se k ní při­dá a nedo­ká­že se pře­nést přes její melan­cho­lii, a tak zkou­ší štěs­tí mís­to ní; Angelika se nako­nec vzdá, i když pře­mýš­lí o pomstě všem, kte­ří ji uči­ni­li nešťast­nou. Calembredaine a jeho par­ta se o svou mar­ký­zu dob­ře sta­ra­jí, což se nelí­bí žár­li­vé­mu Polákovi, pro­sti­tu­to­vi, kte­rý pro­ti ní vzbu­dí tro­chu vše­o­bec­né nespo­ko­je­nos­ti. Když Angelika při útě­ku před Barcarolem (trpas­lí­kem z Calembredainovy dru­ži­ny) une­se psa, kte­ré­ho dob­ře zná, vyu­ži­je toho její sok a naří­dí Nicolasovi, aby se jí zba­vil pod zámin­kou, že si zahrá­vá s poli­cií: pes, kte­ré­ho se jí poda­ři­lo zklid­nit, není ve sku­teč­nos­ti nikdo jiný než Sorbonne, pes Françoise Desgreze, Joffreyho práv­ní­ka, kte­rý se stal poli­cis­tou. Angelika tuto zná­most vysvět­lí, ale nezů­sta­ne to bez povšim­nu­tí: Velký Coërse, Calembredainův rival­ský ban­di­ta, pošle jed­no­ho ze svých vyslan­ců pro Angeliku, aby vysvět­li­la svou zná­most s poli­cií, což je v očích těch­to ban­di­tů, kte­ří pova­žu­jí svůj více­mé­ně neú­toč­ný pakt s Calembredainem za poru­še­ný, pod­vod. Nicolas se radě­ji roz­hod­ne s vyslan­cem bojo­vat. Po sou­bo­ji, v němž pro­hra­je, vysla­nec Velkého Coërse situ­a­ci ješ­tě zhor­ší a navrh­ne své­mu vůd­ci pomstu: spo­jí síly s poli­cií a pře­pad­nou Calembredainovu ban­du na příští slav­nos­ti.

Zatímco se celá Paříž hrne na fes­ti­val, kde kome­di­an­ti a dal­ší uměl­ci před­vá­dě­jí své umě­ní, Nicolas jen o vlá­sek unik­ne dýce Coërseova vyslan­ce a pak se se svý­mi lid­mi pus­tí do bitvy mezi obě­ma kla­ny, dokud nepři­je­de poli­cie s posi­la­mi. Poté s Angelikou prchá, ale neu­nik­ne kul­ce jed­no­ho z poli­cis­tů a umí­rá Angelice v náru­čí.

Mezitím Velký Coërse nechal pře­pad­nout Calembredainovo dou­pě, odvést děti a bohat­ství a nechal poli­cii, aby tam chy­ti­la pro­sti­tut­ky a potresta­la je. Když se kapi­tán strá­že (opi­lý) sna­ží vyu­žít Angeličiných půva­bů, požá­dá ho o svo­le­ní, aby mohl s pomo­cí jeho poli­cis­tů při­vést její děti, a slí­bí mu, že se k němu poté vrá­tí, aby mu pro­ká­za­la svou pří­zeň. Získá zpět své dva syny od ciká­nů, kte­rým byl mlad­ší z nich pro­dán, a poté je svě­ří hos­tin­ské­mu z „Coq har­di“.

Angelika se poz­dě­ji ve chví­li zamyš­le­ní setká s milým mla­dí­kem, kte­rý se před­sta­ví jako Vítr, ale je zná­mý spí­še jako Poète crot­té. Píše letá­ky a je hle­dán poli­cií.

Angelika pře­bí­rá Coq Hardi, kte­rý pokřtí „Le Masque rou­ge“, a posta­rá se o to, aby ten­to skrom­ný hos­ti­nec pro­spe­ro­val a brzy se stal ele­gant­ním a slav­ným mís­tem. Jednoho veče­ra se tucet mas­ko­va­ných a opi­lých dvo­řa­nů zmoc­ní Linota, chlap­ce, kte­ré­ho Angelika vza­la pod svá kří­d­la po poráž­ce rodu Calembredaine, a sna­ží se ho obě­to­vat. Následuje sou­boj dvou dvo­řa­nů, mezi nimiž je i mar­kýz de Plessis-Bellières (Angéličin bra­tra­nec), kte­rý odmít­ne tuto imbe­ci­li­tu. Jeden z nich však dítě zabi­je, při­čemž se poz­dě­ji uká­že, že vrah je krá­lův bra­tr. Angelika je brzy zaže­ne, ale láhve, kte­ré hodi­li do ohně, brzy pro­mě­ní malou gar­go­tu v peklo. Angelika opět o všech­no při­šla, a to vinou stej­ných dvo­řa­nů, kte­ří jí kdy­si pří­sa­ha­li záhu­bu, podí­le­li se na spik­nu­tí pro­ti krá­li a kte­ré moh­la udat jen ona.

Aby se pomsti­la, roz­hod­ne se Angelika v postup­ně vydá­va­ných pam­fle­tech (peč­li­vě sepsa­ných Poète crot­té) zve­řej­nit jmé­na dvo­řa­nů odpo­věd­ných za vypá­le­ní její­ho hos­tin­ce a spo­lu­vi­ní­ků Linotovy smr­ti; celá Paříž sle­du­je tato obvi­ně­ní, kte­rá brzy zne­po­ko­jí krá­le, jenž v nich roz­po­zná vel­ké muže dvo­ra a přá­te­le své­ho bra­t­ra. V oba­vě, že by tyto letá­ky moh­ly jeho bra­t­ra udat jako vra­ha dítě­te, nabíd­ne Angelika pro­střed­nic­tvím Françoise Desgreze pení­ze a mno­ho výhod, aby mlče­la a spl­ni­la si svůj sen: zalo­žit továr­nu na čoko­lá­du. Později je Poète crot­té chy­cen a obě­šen na pří­kaz pana, za což se Angelika cítí odpo­věd­ná.

Její továr­na na čoko­lá­du se brzy sta­ne mód­ním mís­tem a Angelika zbo­hat­ne. Krásná dív­ka má však vět­ší sen: sní o tom, že se vrá­tí ke dvo­ru a zís­ká šlech­tic­ký titul. Tyto ambi­ce se brzy začnou točit kolem její­ho bra­tran­ce, mar­ký­ze de Plessis-Bellières, za kte­ré­ho se chce pro­vdat. Řekne jí, že chce pro­dat rodin­ný maje­tek, kde vyrůs­tal a kde poznal své­ho bra­tran­ce: Angelika se roz­hod­ne, že ho odkou­pí a dá mu ho jako sva­teb­ní dar. Po mno­ha hád­kách se Angelika zno­vu oci­tá v ohro­že­ní ze stra­ny spik­len­ců, kte­ří se po Fouquetově zatče­ní obá­va­jí, že budou popo­ta­ho­vá­ni, pro­to­že s ním uza­vře­li doho­du o vraž­dě krá­le, kte­ré Angelika zabrá­ni­la. Přísahají, že ho zabi­jí, ale mar­kýz de Plessis-Bellières mís­to toho navrh­ne, aby se vyda­li pro kaze­tu (důkaz jejich spik­nu­tí), kte­rá byla ukry­ta v rodin­ném síd­le, kam se uchý­li­la Angelika. Nabídne mu doho­du: kaze­tu výmě­nou za jeho ruku. Když se však chys­tá k notá­ři, aby sepsal odda­cí list, roz­mys­lí si to a ute­če, zatím­co její bra­tra­nec nechá kaze­tu zmi­zet v neda­le­kém ryb­ní­ku.

Po návra­tu do Paříže je Angelika pozvá­na (dalo by se říci, že povo­lá­na) jako Sancé de Monteloup na krá­lov­skou pro­me­ná­du, kde ji její bra­tra­nec před­sta­ví Ludvíku XIV. a požá­dá panov­ní­ka o požeh­ná­ní k jejich sňat­ku. Angelika se tak oci­tá v pas­ti a je nuce­na pro­vdat se za své­ho bra­tran­ce, což ji nako­nec potě­ší. Chvíli se zdá­lo, že král hra­běn­ku de Peyrac poznal, ale nako­nec si to roz­mys­lel a budou­cí­mu páru požeh­nal.

V souvislosti s romány Serge a Anne Golonových

Román, pod­le kte­ré­ho byl film nato­čen, se jme­nu­je „Angélique, le che­min de Versailles“ a nava­zu­je na „Angélique, Marquise des Anges“. Román začí­ná ve chví­li, kdy se Angelika ocit­ne na Dvoře zázra­ků, kam se uchý­lí s Nicolasem poté, co její man­žel hra­bě Joffrey de Peyrac zemřel na hra­ni­ci. Román je roz­dě­len do dvou dílů: film více­mé­ně nava­zu­je na román. Vypráví o spo­le­čen­ském vze­stu­pu Angelika Morensové, kte­rá postup­ně žije na Dvoře zázra­ků, zachrá­ní své dvě děti, vykou­pí se z degra­da­ce žeb­rá­ka a díky obcho­du s čoko­lá­dou v Paříži se sta­ne váže­nou měš­ťan­kou. Do obsa­ze­ní nepat­ří David, kte­rý ji pozve do Moulin de Javel na bře­hu Seiny a kte­rý se poz­dě­ji obje­ví v dob­ro­druž­stvích Angélique. Uvědomuje si, že u této mla­dé šlech­tič­ny, kte­rá není tako­vou malo­měš­ťač­kou, jakou se zdá být, nemá šan­ci... Stejně jako posta­va Desgreze, kte­rý není tak doce­la „las­ka­vým pří­te­lem“ jako ve fil­mu, ale spí­še bru­tál­ním, muž­ným milov­ní­kem, pách­nou­cím tabá­kem, kte­rý si ve fil­mu „nedo­ká­že udě­lat vzpo­mín­ky nad rámec svých mož­nos­tí“, ale má sen­ti­men­tál­ní vztah k Angelice, do níž se zami­lu­je. Tato posta­va se v romá­nech obje­ví i v Akadii. Desgrez je auten­tic­ká posta­va. A koneč­ně, milost­ný vztah, kte­rý navá­že s Philippem Duplessis-Bellièrem, nemá nic spo­leč­né­ho se slzo­pud­nos­tí, kte­rá se ve fil­mu obje­vu­je. Je to vel­mi slo­ži­tý vztah, milost­ná vášeň, kte­rá má své důsled­ky v násle­du­jí­cích svaz­cích, včet­ně knih Indomitable Angélique a Angélique se révol­te. Se svým bra­tran­cem Philippem má napří­klad dítě Charlese Henriho, kte­rý je v násle­du­jí­cích romá­nech zabit...


Photo © Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC)

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
  • Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy8. ledna 2024 Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy Pokud jste někdy slyšeli o Angelice, markýze andělů, pravděpodobně jste se setkali s kouzlem francouzského filmového fenoménu, který se těší popularitě dodnes. Tato poutavá sága, která se […] Posted in Zajímavosti
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
  • Angelika a sultán9. srpna 2021 Angelika a sultán Angelika a sultán je francouzsko-německo-italsko-tuniský film Bernarda Borderieho z roku 1968. Navazuje na film Nezkrotná Angelika a uzavírá sérii pěti filmů, jejichž hrdinkou je […] Posted in Speciály
  • Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain)8. července 2023 Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain) Potřebujete-li pozitivně naladit, chcete-li na chvíli zapomenout na myšlenky tmavších barev a vyladit svou tvář do úsměvu, Amélie z Montmartru tohle všechno na výbornou splní. Nejen to, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amélie z Montmartru19. dubna 2022 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43056 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72606 KB. | 25.04.2024 - 13:55:00