Kritiky.cz > Speciály > 2Bobule

2Bobule

IMG_1200
IMG_1200
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

2Bobule jsou dějo­vě vol­ným pokra­čo­vá­ním úspěš­né fil­mo­vé kome­die Bobule.

Vrací se v něm všech­ny sta­ré zná­mé posta­vy plus spous­ta nových tvá­ří. Jirka (Lukáš Langmajer) se v novém pří­bě­hu zaple­te s mla­dou krás­nou dív­kou, jejíž zámož­ný otec má ovšem o nápad­ní­cích své dce­ry úpl­ně jiné před­sta­vy… a Jirka radě­ji prchá za kama­rá­dem Honzou (Kryštof Hádek) na již­ní Moravu. Honza se po čase strá­ve­ném ve věze­ní usa­dil s Klárou (Tereza Voříšková) na dědeč­ko­vě vinař­ství a jakož­to vinař začá­teč­ník se pouš­tí do vrchol­né­ho umě­ní slá­mo­vé­ho vína. Nejen, že čelí spí­še neú­spě­chům, ale po neče­ka­ném pří­cho­du kum­pá­na Jirky se jeho život obrá­tí naru­by. Jirkova sla­bost pro ženy se totiž doslo­va zvrh­la v zápas o život. V jed­né z důle­ži­tých rolí se opět obje­ví i poklid­né a vstříc­né pro­stře­dí již­ní Moravy a morav­ských vinic. A taky Slámovka a Svatomartinské.

V hlav­ních rolích se vrá­tí všich­ni zná­mí z původ­ních Bobulí – tedy Tereza Voříšková, Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Lubomír Lipský, Václav Postránecký nebo Mirek Táborský. Těšit se divá­ci můžou i na zce­la nové posta­vy a popu­lár­ní tvá­ře, z nichž někte­ré budou pro děj fil­mu vel­mi důle­ži­té. 2Bobule oko­ře­ní Jiří Korn, Jiří Kramol, Jana Švandová, Jan Antonín Duchoslav a Jana Pidrmanová.

Pro Lubomíra Lipského je role dědy jubi­lej­ní fil­mo­vou rolí čís­lo 100.

Ústřední sklad­bu k fil­mu 2Bobule s názvem cyRáno slo­žil opět Richard Krajčo ze sku­pi­ny Kryštof.

Scénář k fil­mu napsal talen­to­va­ný tvůr­ce Tomáš Holeček, kte­rý se podí­lel mj. na scé­ná­ři k fil­mu Rafťáci a popu­lár­ní­mu sit­co­mu TV Nova Comeback. Reakce od všech, kdo měli během pří­prav mož­nost si scé­nář pře­číst, byly jas­né: „Je to oprav­du vtip­né, může­me točit!“ Změna nasta­la i na zásad­ním postu reži­sé­ra. Tomáše Bařinu, reži­sé­ra prv­ních Bobulí, kte­rý se plně věnu­je vlast­ní­mu autor­ské­mu pro­jek­tu, nahra­dil mla­dý fil­mo­vý talent z Ruska Vlad Lanné. Za svůj film Happy End už Vlad Lanné vyhrál řadu cen, napří­klad na fes­ti­va­lu Art Film Festival, na FAMU FESTu byl za ten­to svůj sní­mek ozna­čen jako nej­lep­ší reži­sér, sní­mek samot­ný dostal cenu za nej­lep­ší film.

První Bobule se sta­ly nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem prv­ní polo­vi­ny roku 2008. Na svém kon­tě mají zhru­ba 360 tisíc divá­ků, DVD se pro­da­lo 15 tisíc kusů. Titulní pís­nič­ka fil­mu od Richarda Krajča s názvem Atentát byla navíc 6 týd­nů nej­hra­něj­ší pís­ní v rádi­ích a video­klip s trai­le­rem shlédlo jen na ser­ve­rech stream.cz a youtube.com na 850 tisíc lidí. Nelze se tedy divit, že ne sebe pokra­čo­vá­ní nene­cha­lo dlou­ho čekat.

Rozpočet fil­mu 2Bobule je 25 mili­o­nů korun, do kin vstou­pí 2Bobule v počtu 35 kopií, dis­tri­bu­to­rem je spo­leč­nost Bioscop, pre­mi­é­ra je 22. říj­na 2009.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35919 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72451 KB. | 24.02.2024 - 21:18:02