Kritiky.cz > Speciály > Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)

Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)

AngeligaScreen
AngeligaScreen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První sní­mek z pěti­díl­né série fil­mů nato­če­ných vel­mi vol­ně na moti­vy romá­nu Anne a Serge Golonových vypra­vu­je o krás­né a odváž­né mar­ký­ze Angelice, kte­rá byla pro­vdá­na za nená­vi­dě­né­ho a poz­dě­ji vrouc­ně milo­va­né­ho hra­bě­te de Peyrac. Sám král Ludvík XIV. závi­děl boha­té­mu šlech­ti­ci jeho man­žel­ku a pro­to ho dal ve vykon­stru­o­va­ném pro­ce­su uvěz­nit a odsou­dit k smr­ti. Angelika se mar­ně pokou­še­la zachrá­nit své­mu muži život, ale nako­nec jí nezby­lo nic jiné­ho, než se ode­vzda­ně uchý­lit k paříž­ské lůze, vede­né jejím pří­te­lem z dět­ství Nicolasem.

Mladá a krás­ná Angelika de Sancé pro­ží­vá na dvo­ře své­ho otce radost­né dět­ství. Jejímu nespou­ta­né­mu tem­pe­ra­men­tu vyho­vu­jí divo­ké hry s ven­kov­ským chlap­cem Nicolasem. Pohoršení své rodi­ny se jen vysmí­vá. Její živost se zalí­bí strý­ci mar­ký­zi du Plessis-Bellière a Angelice se zase zalí­bí bra­trá­nek Filip, pro­to při­jí­má pozvá­ní na jejich zámek. Zde upro­střed vzne­še­né spo­leč­nos­ti pozná­vá kní­že­te de Condé, kte­rý sto­jí v čele spik­nu­tí pro­ti krá­li Ludvíkovi XIV. Angelika s úža­sem pozná­vá, že Condé chys­tá pro své­ho krá­le jed a v nestře­že­ném oka­mži­ku lah­vič­ku s jedem ukrad­ne. Své roz­hoř­če­né obvi­ně­ní však vrhá kní­že­ti do očí a za to je oka­mži­tě potres­tá­na. Condé roz­ká­že odvést ji do kláš­te­ra, pro­to­že tak nebez­peč­ný svě­dek nemů­že zůstat na svo­bo­dě.

Angelika však nezů­stá­vá v kláš­te­ře dlou­ho, brzy pro ni z otco­va zám­ku při­je­de slu­ha Vilém. Baron Sancé poznal zají­ma­vé­ho člo­vě­ka, vzdě­la­né­ho a boha­té­ho hra­bě­te Peyraca, a pro­to­že by potře­bo­val jeho rady i pení­ze pro pod­ni­ká­ní, nabí­zí mu Angeliku za ženu. Ta se vše­mi sila­mi brá­ní, pro­to­že se doslech­la, jak je hra­bě ošk­li­vý a sta­rý. Mnohem více by se jí líbil Nicolas. Při vesel­ce je při­stih­ne Vilém, jak se spo­lu líba­jí na seně a Nicolas ho v sebe­obra­ně zabi­je. Mladík musí uprch­nout. Angelika mu slí­bí, že za ním při­jde, mís­to toho je ale při­ve­de­na do Toulouse na zámek své­ho man­že­la, kde se koná sva­teb­ní obřad. Angeličina nevšed­ní krá­sa oka­mži­tě okouz­lí všech­ny pří­tom­né muže včet­ně arci­bis­ku­pa, ona sama je však nešťast­ná. Děsí se své­ho muže, o němž se ješ­tě ke vše­mu vyprá­ví, že je podi­vín a čaro­děj. Joffrey de Peyrac je ovšem nejen vzdě­la­ný, ale i ducha­pl­ný, jem­ný a pro­zí­ra­vý muž. Chápe, že nási­lím by jen posí­lil její odpor. Jeho takt Angeliku zvol­na pod­ma­ňu­je. Vzájemnou lás­ku pozna­jí oba v oka­mži­ku, kdy Peyrac zví­tě­zí nad nej­lep­ším šer­mí­řem Languedocu rytí­řem de Germontaz. Jejich štěs­tí je dovr­še­no, když se jim naro­dí syn.

Do slun­ných dnů jejich živo­ta pad­ne stín - král Ludvík XIV. se vra­cí ze Španělska a při­jíž­dí na jejich zámek na návště­vu. Peyrac při­pra­vu­je vel­ko­le­pé pohoš­tě­ní, což vzbu­dí krá­lo­vu závist, kte­rou ješ­tě zvý­ší pohled na Peyracovy pokla­dy a krás­nou man­žel­ku. Král odjíž­dí bez roz­lou­če­ní a ješ­tě téhož dne je Joffrey odvle­čen krá­lo­vý­mi vojá­ky do Bastily. Zoufalá Angelika odjíž­dí rych­le do Paříže, ale mar­ně hle­dá pomoc, Peyrac je obvi­něn z čaro­děj­nic­tví a má být upá­len. Angelika se obra­cí na všech­ny zná­mé, chce obě­to­vat na záchra­nu man­že­la vše, ale sama se stá­vá stře­dem podiv­ných úkla­dů. Setkává se s pří­te­lem z dět­ství Nicolasem, kte­rý se odhod­lá unést hra­bě­te z poprav­čí káry. Místo něho však najde jen vycpa­né­ho paná­ka. Angelika je zou­fa­lá a pří­sa­há nepřá­te­lům kru­tou pomstu.


Herecké obsa­ze­ní

Foto Herec Foto Herec
Michele Mercier Michèle Mercier

Angelika de Sancé.

Robert Hossein Robert Hossein

Joffrey de Peyrac.

Jean Rochefort Jean Rochefort

François Desgrez.

Giuliano Gemma Giuliano Gemma

Nicolas Merlot.

Jacques Toja Jacques Toja

Král Ludvík XIV.

Bernard Woringer Bernard Woringer

Bernard d’Andijos.

Jacques Castelot Jacques Castelot

Arcibiskup tou­lous­ký.

Charles Régnier Charles Régnier

Mnich Conan Bécher.

Robert Hoffmann Robert Hoffmann

Rytíř de Lorraine.

Robert Porte Robert Porte

Králův bra­tr.

Philippe Lemaire Philippe Lemaire

Markýz de Vardes.

Francois Maistre François Maistre

Princ de Condé.

Pierre Hatet Pierre Hatet

Rytíř de Germontaz.

André Rouyer André Rouyer

Clément Tonnel.

Etchika Choureau Etchika Choureau

Hortenzie.

Yves Barsacq Yves Barsacq

Prokurátor Fallot.

Alexandre Rignault Alexandre Rignault

Vilém Lützen.

Bernard La Jarrige Bernard La Jarrige

Baron de Sancé.

Claude Giraud Claude Giraud

Filip de Plessis-Bellière.

Madeleine Lebeau Madeleine Lebeau

Vznešená sleč­na.

Genevieve Fontanel Geneviève Fontanel

Carmencita.

Sylvie Coste Sylvie Coste

Přítelkyně Carmencity.

Jean Topart

Žalobce Bourié.

Claude Vernier Claude Vernier

Předseda sou­du.

Renate Ewert Renate Ewert

Margot.

Denise Provence Denise Provence

Chůva Barbora.

Jacques Hilling Jacques Hilling

Notář Molines.

Jacques Mignot Jacques Mignot

Raymond de Sancé.

Jean Ozenne Jean Ozenne

Markýz de Plessis-Bellière.

Georges Guéret Georges Guéret

Fritz Hauer.

Geymond Vital Geymond Vital

Reverend Kirscher.

Pierre Bolo Pierre Bolo

Univerzitní pro­fe­sor.

Albert Dagnant Albert Dagnant

Švýcarský uprch­lík.

Dominique Diamant Dominique Diamant

Učeň u pro­ce­su.

Black Salem Black Salem

Kouassi-Ba.

Roberto Roberto

Barcarolle.

Monique Mélinand Monique Mélinand

Markýza de Plessis-Bellière.

Claire Athana Claire Athana

Marie Terezie Španělská.

Maguy Vernadet Maguy Vernadet

Představená z kláš­te­ra.

Paula Dehelly Paula Dehelly

Angeličina chů­va.

Rosalba Neri Rosalba Neri

Polačka.

Henri Cogan Henri Cogan

Kulový spo­dek.

Michael Münzer Michael Münzer

Fešák.

Serge Marquand Serge Marquand

Mluvka.


Filmový štáb:

Režie: Bernard Borderie. Asistent režie: Tony Aboyantz, Renzo Cerrato a Paul Nuytens. Scénář: Claude Brulé, Bernard Borderie a Francis Cosne. Kamera: Henri Persin. Hudba: Michel Magne. Architekt: René Moulaert. Kostýmy: Rosine Delamare. Střih: Christian Gaudin. Zvuk: Jean Nény, René Sarazin. Masky: Huguette Lalaurette, Maguy Vernadet. Dialogy: Daniel Boulanger. Produkce: Films Borderie S.A. (Paris); Gloria Film GmbH (München); Liber-Film S.p.A. (Rom). Producent: Francis Cosne. Distribuce: Prodis. Délka fil­mu: 115 minut. Formát: 35 mm, 2,35:1. Francouzská pre­mi­é­ra: 8. pro­sin­ce 1964.

Režie čes­ké ver­ze: Čeněk Duba. České dia­lo­gy: Eva Bezděková. Majitel mono­po­lu: Ústřední půj­čov­na fil­mů, Praha. Promítání povo­le­no: 13. lis­to­pa­du 1966. Premiéra: 22. říj­na 1968. Heslo pro pla­kát: Dobrodružný his­to­ric­ký film z doby Ludvíka XIV. Seznam reklam­ní­ho mate­ri­á­lu: pla­kát A1, A3, slep­ky, série foto­gra­fií, dia­po­zi­tiv, reklam­ní sní­mek.

Další názvy:

Francie: Angélique, marqui­se des anges. Německo: Angélique. Itálie: Angelica. Polsko: Angelika. Finsko: Angelika. USA: Angelique. Řecko: Angeliki, i mar­ki­sia ton ange­lon. Španělsko: Angélica, marque­sa de los ánge­les. Turecko:Anjelik.


Použitá lite­ra­tu­ra:

 • Filmový pře­hled č. 41 (30.10. 1968)
 • Angélique Marquise des Anges (onli­ne). (Cit. 22.11. 2009). Dostupné z: www.imdb.com/title/tt0057846/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
9 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
vera

U nás to dáva­li v kinech asi po třech nebo čtyřech letech po nato­če­ní. V kině bylo nar­vá­no, mat­ka mého klu­ka mne pozva­la, dáva­li dva díly jedn večer, strá­vi­la jsem v kině téměř čty­ri hodi­ny. Ani teh­dy, když mi bylo 17, mne tyto fil­my nenadchly. Nedávno jsem vidě­la v tele­viz­ním pro­gra­mu, že prv­ní díl dáva­jí na někte­rém pro­gra­mu v tele­vi­zi. NE. Nikdy vce. Zážitek z mlá­dí mi sta­čí. Žofréé, Angelikó, a co naše dětí...!

Mirek Kraďousek

No jo to bylo pro dospělé.Proto jste tam v 17 nemě­la co dělat.Už jen pro­to že se to v tele­vi­zi vysí­la­lo s hvězdičkou.Tak se divím že vás na to do kina pus­ti­li vůbec.

Petra

To je fil­mo­vá kri­ti­ka? Já bych spíš řek­la synop­se děje a megaspo­i­ler ..

lida

No, člá­nek oprav­du není kri­ti­ka, jen pou­hé pře­vy­prá­vě­ní děje. Naštěstí. Protože, nač kri­ti­zo­vat film, kte­rý se časem osvěd­čil a dáv­no zapla­til? Vzpomeňme na Škopkovou, jak si utí­rá upla­ka­né oči při Angeličině výkři­ku: Joffrey, a otá­čí hla­vu ke gau­či, na kte­rém chrá­pe její man­žel...

EvaHora

Kritiky sta­rých fil­mů se málo­kdy pot­ka­jí s mým pamět­nic­kým sou­hla­sem, za tuhle jsem ale vděč­ná. V době pro­mí­tá­ní to pro mě byla výprav­ná, napí­na­vá pohád­ka, u kte­ré se krás­ně drže­lo pal­ce a zasl­ze­lo - jak moh­la být tak kru­tá a neo­zvat se, když ji volal z dru­hé stra­ny dve­ří? Je hez­ké na to zavzpo­mí­nat. Článek je pocti­vě zpra­co­va­ný, autor­ka to neod­by­la, doda­la i fak­ta a obsa­ze­ní včet­ně foto­gra­fií.
Děkuji také za strán­ku o may­ov­kách - pla­tí i tady všech­no, co jsem řek­la. Ty byly taky naiv­ní, ale ve své době zna­me­na­ly dob­ro­druž­ství a napě­tí, bez bru­ta­li­ty a poto­ků krve stří­ka­jí­cích po oko­lí.

Lefaba

S kniž­ní před­lo­hou fil­my o Angelice nema­jí moc spo­leč­né­ho. Bohužel. Spisovatele Golonove se pro­to nelí­bi­ly, vůbec se nedi­vím. Filmy jsou spí­še kostym­ni podí­va­ná, kníž­ky jsou mno­hem bar­vi­tejsi a drs­něj­ší a obzvláš­tě díly popi­su­jí­cí život v Kanadě jsou oprav­du zají­ma­vé. Nemůžu říct, že by se mi fil­my nelí­bi­ly, ale po pře­čte­ní kní­žek si mys­lím, že by si Angelika zaslou­ži­la lep­ší fil­mo­vé zpra­co­vá­ní.

jarmila

Určitě by si zaslou­ži­la lep­ší zpra­co­vá­ní, ale roz­hod­ně ne to z roku 2013.

Marek Křenek

Tuto sérii fil­mů jsem popr­vé viděl, když mi bylo 10 let. Moc se mi líbí všech 5 dílů i dnes. Mimo jiné, jsou tam pou­ži­ty šper­ky z oprav­do­vé doby krá­le Ludvíka XIV. Jsou to ori­gi­ná­ly. Libuše Švormová Angeliku nada­bo­va­la víc než skvě­le. Možná je to pro mlad­ší gene­ra­ce blbý a naiv­ní fil­mo­vý nuďák, ale na tu dobu z něj šíle­li všich­ni. Je to atrak­tiv­ní podí­va­ná i dnes, jsou tam vidět nád­her­né ori­gi­nál­ní pro­sto­ry krá­lov­ství. Michèle Mercier se pak toho jmé­na, kte­ré ji za tu roli pro­ná­sle­do­va­lo téměř nezba­vi­la, i když hrá­la (a vel­mi dob­ře) i jiné fil­my. Tento roman­tic­ký sní­mek mi při­po­mí­ná (a nemys­lím si že jenom mě) časy dět­ství a mla­dí a pro­to se na něj vždy rád podí­vám. Viděl jsem ho i ve fran­couz­ském ori­gi­ná­le, v ital­šti­ně, i ve špa­něl­ské ver­zi, ale diky naší čes­ké Angelice L. Švormové se mi zdá být hla­so­vě a into­nač­ně ztvár­něn nej­lé­pe. Někdy jsou v těch fil­mech mož­ná až pří­liš dlou­ho „insta­lo­va­né“ scé­ny, ale jak pod­trh­nout ty honos­né pro­sto­ry? Filmy muse­li být vel­mi náklad­né, nejsou pou­ži­té žád­né faleš­né rekvi­zi­ty. Vše je ve sku­teč­nos­ti ori­gi­nál­ní. Mě se tyto fil­my líbí a vím že budou líbit napo­řád. A nako­nec Angelika - Michèle Mercier je tam oprav­du krás­ná, pro­to­že ona je vel­mi hezká i odlí­če­ná. 👍🏼😉

Ondřej Zedek

On je pro­blém vždy při zfil­mo­vá­ní knih. Nikdy se tam neve­jde všech­no, tak­že se někde musí krá­tit. Stejný reži­sér reží­ro­val i dvou­díl­nou ver­zi Třech muš­ke­tý­rů s Gerardem Barrayem, kte­rá stej­ně jako Angelika, spl­ni­la své poslá­ní vel­ko­vý­prav­né­ho kos­tým­ní­ho fil­mu. Rozhodně se mi uve­de­ná díla líbí dale­ko více než už dří­ve zmi­ňo­va­né zpra­co­vá­ní Angeliky z nedáv­ných let. Kdo by ji chtěl pře­to­čit, musel by se držet kni­hy dale­ko víc a sehnat her­ce (a hlav­ně hereč­ku hlav­ní role), kte­ří by zastí­ni­li toto obsa­ze­ní... Takže do té doby tato ver­ze bude u mě vést... A ne jen u mě...

 • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
 • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
 • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
 • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […] Posted in Speciály
 • Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy8. ledna 2024 Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy Pokud jste někdy slyšeli o Angelice, markýze andělů, pravděpodobně jste se setkali s kouzlem francouzského filmového fenoménu, který se těší popularitě dodnes. Tato poutavá sága, která se […] Posted in Zajímavosti
 • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
 • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
 • Angelika a sultán9. srpna 2021 Angelika a sultán Angelika a sultán je francouzsko-německo-italsko-tuniský film Bernarda Borderieho z roku 1968. Navazuje na film Nezkrotná Angelika a uzavírá sérii pěti filmů, jejichž hrdinkou je […] Posted in Speciály
 • Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)30. srpna 2019 Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem 60. let ve francouzsko-německo-italské koprodukci. V československých kinech se ovšem promítal […] Posted in Speciály
 • Grand restaurant pana Septima12. července 2022 Grand restaurant pana Septima Grand restaurant pana Septima je komediální film francouzského režiséra Jacquese Besnarda, uvedený do kin v roce 1966. Představil si ho Louis de Funès již na konci roku 1950, film vypráví […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

9
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35236 s | počet dotazů: 243 | paměť: 72536 KB. | 16.06.2024 - 03:36:41