Kritiky.cz > Speciály > Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)

Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)

AKral
AKral
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí pokra­čo­vá­ní dob­ro­druž­né­ho pří­bě­hu se ode­hrá­vá něko­lik let po domně­lé smr­ti hra­bě­te Peyraca. Angelika se mezi­tím pro­vda­la za bra­tran­ce Filipa, jenž dob­ro­vol­ně padl ve služ­bách své­ho krá­le. Angelika se s diplo­ma­tic­kým poslá­ním vhod­ným pro kur­ti­zá­nu vra­cí ke dvo­ru a ve Versailles pokou­ší samot­né­ho krá­le Ludvíka XIV. Král ví, že mezi ním a Angelikou sto­jí stín mrt­vé­ho Peyraca a pro­zra­dí jí, že Joffrey neze­mřel na hra­ni­ci.

Angelika se pro­vda­la za své­ho bra­tran­ce a mar­šá­la Francie Filipa du Plessis-Bellière. Králi Ludvíkovi XIV. se dosud nepo­da­ři­lo vyma­nit se z její­ho kouz­la, a když to zpo­zo­ro­val Filip, zvo­lil v zou­fal­ství nad lás­kou k ženě a odda­nos­tí ke krá­li smrt na bitev­ním poli. Krátce po jeho smr­ti naří­dil král Angelice, aby se vrá­ti­la ke dvo­ru, že má pro ni neo­by­čej­ně obtíž­ný diplo­ma­tic­ký úkol, kte­rý může spl­nit jen žena její­ho for­má­tu. Je potře­ba vše­mi pro­střed­ky zís­kat pří­zeň per­ské­ho vel­vy­slan­ce Bachtiary Beje a při­mět ho k pod­pi­su smlou­vy s Francií. Angelika nej­pr­ve odmí­tá. Pak se ale náho­dou setká s lékár­ní­kem Savarym, kte­rý byl žákem Peyraca, a ten jí vyprá­ví o čaro­děj­né teku­ti­ně, s níž by mohl pokra­čo­vat v Peyracových poku­sech, a kte­rou lze zís­kat jen od per­ské­ho vel­vy­slan­ce. Angelika při­jí­má nabíd­ku.

Bachtiary Bejovi se Angelika zalí­bí tak, že z ní chce oka­mži­tě udě­lat prv­ní dámu své­ho haré­mu, přes­ně pod­le svých před­stav. Angelika se však vzpí­rá a dostá­vá se do ohro­že­ní živo­ta. Útok mu pře­ka­zí krá­lův švagr, maďar­ský hra­bě Rákoczi, kte­rý vpad­ne do Bejova palá­ce v posled­ním oka­mži­ku a s mečem v ruce hájí ženi­nu čest. Zamiloval se do Angeliky už dáv­no, teď ji chce dostat z Bejových spá­rů a ože­nit se s ní. Beje jeho jed­ná­ní nesmír­ně ura­zi­lo a žádá jeho hla­vu. Král zuří pro zma­ře­nou smlou­vu a je ocho­ten Rákocziho obě­to­vat. Ten se ukry­je u Angeliky, kte­rá je zatče­na a odve­de­na ke krá­li. Bachtiary Beje i krá­le pře­mů­že jako oby­čej­ně svou krá­sou a šar­mem. Peršan pode­pí­še mezi­ná­rod­ní smlou­vu a chce si Angeliku odvézt do Persie. Pohotový komor­ník pro­hlá­sí veřej­ně mar­ký­zu za krá­lo­vu pří­tel­ky­ni a tře­ba­že to není prav­da, madam de Montespan, sku­teč­ná krá­lo­va met­re­sa, vyhlá­sí neo­do­la­tel­né Angelice boj. Účastní se čer­ných mší, kde jsou zabí­je­na nemluvňa­ta, nechá­vá otrá­vit víno urče­né mar­ký­ze, po úplat­né služ­ce pošle otrá­ve­nou koši­li.

Mezi Angelikou a krá­lem sto­jí stín upá­le­né­ho Peyraca. Rozmrzelý král jí nako­nec pro­zra­dí, že hra­bě neze­mřel na hra­ni­ci, že mís­to něho uho­řel jiný muž, ale že bohu­žel uto­nul na útě­ku v Seině. To vzbu­dí v Angelice nadě­ji na shle­dá­ní se ztra­ce­ným man­že­lem a tou­hu ho zno­vu najít. Ještě jed­nou se ji poku­sí madam de Montespan zavraž­dit naja­tým vra­hem, naštěs­tí se obje­ví hra­bě de Peyrac, kte­rý měl svou ženu celé roky na očích a nechtě­ně se tak setká­va­jí. Angelika je přešťast­ná, Jeoffrey však před ní beze slo­va uprch­ne. Teprve nyní se Angelika od staré­ho Savaryho doví­dá celou prav­du a roz­hod­ne se uprch­nout z Paříže, kde ji věz­ní žár­li­vý král. Spolu se Savarym odjíž­dí na Sardinii najít svou život­ní lás­ku.


Herecké obsazení:

Angelika: Michèle Mercier. Joffrey de Peyrac: Robert Hossein. Desgrez: Jean Rochefort. Král Ludvík XIV.: Jacques Toja. Filip du Plessis-Bellière: Claude Giraud. Bachtiary Bej: Sami Frey. Mme de Montespan: Estella Blain. De Vardes: Philippe Lemaire. Ràkóczi: Fred Williams. Savary: Pasquale Martino. Saint-Amon: Jean Parédès. Barcarolle: Roberto. Bontemps: Michel Galabru. Colbert: René Lefèvre. Thérèse: Ann Smyrner. Lékař: Robert Favart. Vrchní kat: Michel Thomass. Královna Marie Tereza Španělská: Claire Athana. Lékárník: Jean Lefebvre. Jean Pourri: Frederico Boïdo. Účastník čer­né mše: Dominique Zardi. Desoeilletová: Carol Le Besque. Monvoisinová: Joëlle Bernard. Molines: Jacques Hilling. Kurtizána: Jean Gold a dal­ší.


Filmový štáb:

Režie: Bernard Borderie. Asistent režie: Tony Aboyantz a Paul Nuytens. Scénář: Alain Decaux, Bernard Borderie a Francis Cosne. Kamera: Henri Persin. Hudba: Michel Magne. Architekt: Robert Giordani. Kostýmy: Rosine Delamare. Střih: Christian Gaudin. Zvuk: Jean Nény, René Sarazin. Masky: Huguette Lalaurette, Maguy Vernadet. Dialogy: Pascal Jardin. Produkce: Francos Films S.A. (Paris); Films Borderie (C.I.C.C.) (Paris); Gloria Film GmbH (München); Fono Roma S.p.A. (Rom). Producent: Francis Cosne. Délka fil­mu: 104 minut. Formát: 35 mm, 2,35:1. Francouzská pre­mi­é­ra: 4. úno­ra 1966. Ocenění: Zlaté plát­no 1968 (udě­lo­vá­no v Německu fil­mům s návštěv­nos­tí pře­sa­hu­jí­cí 3.000.000 divá­ků v prů­bě­hu 12 měsí­ců).

Režie čes­ké ver­ze: K.M. Walló. České dia­lo­gy: K.M. Walló. Majitel mono­po­lu: Ústřední půj­čov­na fil­mů, Praha. Promítání povo­le­no: 13. lis­to­pa­du 1966. Premiéra: 29. lis­to­pa­du 1968. Heslo pro pla­kát: Další pří­běh krás­né mar­ký­zy andě­lů. Seznam reklam­ní­ho mate­ri­á­lu: pla­kát A1, A3, série foto­gra­fií, dia­po­zi­tiv, reklam­ní sní­mek.


Další názvy:

Francie: Angélique et le roy. Německo: Angélique und der König. Itálie: Angelica alla cor­te del re. Polsko: Angelika i król. Finsko: Angelika ja kunin­gas. USA: Angelique and the King. Švédsko: Angelique och kun­gen. Řecko: I ange­li­ki stin avli ton thav­ma­ton.


 

Použitá lite­ra­tu­ra:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
  • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
  • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […] Posted in Speciály
  • Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy8. ledna 2024 Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy Pokud jste někdy slyšeli o Angelice, markýze andělů, pravděpodobně jste se setkali s kouzlem francouzského filmového fenoménu, který se těší popularitě dodnes. Tato poutavá sága, která se […] Posted in Zajímavosti
  • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
  • Četník ve výslužbě8. července 2021 Četník ve výslužbě Četník ve výslužbě je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1970 s Louisem de Funèsem a Michelem Galabru v hlavních rolích. Tento film je čtvrtým dílem série Četník. Obsah […] Posted in Speciály
  • Četník se žení5. července 2021 Četník se žení Třetí film ze série Četník, který následoval po filmu Četník v New Yorku, a předcházel filmu Četník ve výslužbě, byl stejně úspěšný jako první film a jeho natáčení přerušila dlouhá stávka […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22464 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72042 KB. | 14.07.2024 - 13:06:45