Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > „Velké nic“: Nový český dokument odhaluje pandemii COVID-19

„Velké nic“: Nový český dokument odhaluje pandemii COVID-19

Photo © Adam Hříbal / Hypermarket Film
Photo © Adam Hříbal / Hypermarket Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak čes­ká spo­leč­nost rea­go­va­la na pan­de­mii COVID-19? Velké nic, nový doku­ment reži­sé­rů Víta Klusáka a Mariky Pecháčkové, se zamýš­lí nad uply­nu­lý­mi tře­mi lety a sna­ží se s celo­svě­to­vou pan­de­mií vyrov­nat a zjis­tit, zda při­nes­la něco pozi­tiv­ní­ho.

Velké nic začí­ná v kinech v Praze a po celé České repub­li­ce od 16. břez­na.

S vyu­ži­tím stro­hých čer­ných & bílých zábě­rů z praž­ských fron­to­vých linií v době noše­ní masek a tes­to­vá­ní Covidu v letech 2020-2021 Velké nic uka­zu­je scé­ny, kte­ré jsou sta­ré jen něko­lik let, ale vypa­da­jí jako vystři­že­né z dysto­pic­ké­ho sci-fi fil­mu.

„Naše tří­le­té natá­če­ní bylo jakousi tera­pií: nene­chat se ovlá­dat Covidem a jeho účin­ky, ale pře­tvo­řit všech­ny nepří­jem­nos­ti v tvůr­čí ener­gii,“ říká reži­sér Klusák, kte­rý před­tím nato­čil šoku­jí­cí doku­ment o lovu pedo­fi­lů V síti.

Photo © Adam Hříbal / Hypermarket Film

„Nechtěl jsem zůstat někde zavře­ný, tak jsme šli stří­let. A jsem rád, že se z toho nevy­klu­ba­lo doku­men­tár­ní muče­ní: že přes všech­ny váž­né pod­tó­ny je film neče­ka­ně odleh­če­ný.“

Předběžné zábě­ry z fil­mu Velké nic uka­zu­jí scé­ny z Prahy bez turis­tů, poli­cis­ty kon­t­ro­lu­jí­cí chod­ce, zda dodr­žu­jí mas­ky, spor­tov­ce sna­ží­cí se doma udr­žet ve for­mě, demon­stra­ce pro­ti ome­zo­vá­ní a dal­ší.

Tvůrci si dali pozor, aby čes­kou reak­ci na pan­de­mii ote­vře­ně neod­su­zo­va­li, a mís­to toho necha­li zábě­ry mlu­vit samy za sebe. „Není to o Covidu, je to o nás,“ pozna­me­nal jeden divák z před­pre­mi­é­ro­vé pro­jek­ce v tis­ko­vých poznám­kách k fil­mu.

Photo © Adam Hříbal / Hypermarket Film

„Fascinovala mě prázd­no­ta, kte­rou Covid vytvo­řil. Dostali jsme pří­le­ži­tost sly­šet své vnitř­ní hla­sy. Ty, kte­ré v kaž­do­den­ním sho­nu zame­tá­me pod kobe­rec,“ říká spo­lu­re­ži­sér­ka Pecháčková.

„Často je těž­ké při­jmout jejich posel­ství a najed­nou nám spadla do klí­na mož­nost vní­mat je na kolek­tiv­ní úrov­ni.“

Distributor Aerofilms začát­kem toho­to týd­ne zve­řej­nil prv­ní trai­ler k fil­mu Velké nic před jeho uve­de­ním do čes­kých kin 16. břez­na. Film hle­dej­te příští měsíc v praž­ském Edison Filmhubu, kde se bude hrát s ang­lic­ký­mi titul­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31783 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72118 KB. | 18.04.2024 - 05:48:28