Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ben Hur - špatná verze Timura Bekmambetova

Ben Hur - špatná verze Timura Bekmambetova

BenHur
BenHur
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Připomeňme si z hodin děje­pi­su to nej­nut­něj­ší: Originální film Ben Hur z roku 1959 je jeden z nej­lep­ších poči­nů na kine­ma­to­gra­fic­kém kol­biš­ti. Získal neu­vě­ři­tel­ných 11 Oscarů, pro­to bych nikdy neče­kal, že se někdo drze poku­sí o jeho pře­dě­láv­ku. A hleď­me, sta­lo se...

Teď rád v bodech uve­du pro­past­né roz­dí­ly mezi ori­gi­ná­lem a rema­kem.

  • Originální film nato­čil William Wyler, slav­ný němec­ký reži­sér, kte­rý má na kon­tě i Roman Holiday/Prázdniny v Římě či The Big Country/Velká země
  • Remake nato­čil Kazach Timur Bekmambetov, autor hrů­zy Abraham Lincoln: Vampire Hunter (Lovec upí­rů)
  • Hlavní roli v původ­ním sním­ku skvě­le zahrál Charlton Heston, kte­ré­ho zná­me i z Planet of the Apes/Planety opic
  • V letoš­ním fil­mu hra­je hlav­ní part Jack Huston, o kte­rém jsem sly­šel jen v sou­vis­los­ti s Danny Hustonem, jenž je jeho strý­cem
  • V roce 1959 trval film 212 minut a nenu­dil
  • Letos trvá 123 minut a člo­věk celou dobu krou­tí nevě­říc­ně hla­vou

Nový Ben Hur je stej­ně jako ori­gi­nál adap­ta­cí stej­no­jmen­né kni­hy od Lew Wallace, a vyprá­ví pří­běh čle­na význam­né jeruza­lém­ské rodi­ny, jehož zra­dil nevlast­ní bra­tr Messala (Toby Kebbell), řím­ský pohů­nek. Ben Hur je vyhnán na gale­je, avšak po tří­le­tém utr­pe­ní se vra­cí do Judské země s jedi­ným cílem - vyko­nat na brat­ru pomstu. Vyzve jej pro­to na voza­taj­ský závod...

Hereckému obsa­ze­ní vlád­ne Morgan Freeman v roli men­to­ra Ilderima. Nikdo jiný jeho úrov­ně nedo­sa­hu­je a trouf­nu si říct, že nebýt Morgana, nezvlá­dl bych film dokou­kat do kon­ce. Zmiňovaný „pan nezná­mý“ Jack Huston nesa­há Hestonovi ani po kot­ní­ky, hor­ší­ho Ben Hura si snad ani nejde před­sta­vit. Toby Kebbell, kte­ré­ho osob­ně znám jen z fan­ta­sy san­dá­lov­ky Wrath of the Titans, zase roz­hod­ně nepů­so­bí jako ten správ­ný „villa­in“. Z žen­ské­ho osa­zen­stva neo­hro­mí vůbec nikdo, krás­ná Židovka Ayelet Zurer a írán­ská Nazanin Boniadi, umí urči­tě hrát lépe.

Samotný film je plný cgi, při­čemž v té hlav­ní a gra­du­jí­cí scé­ně, rozu­měj­te při závo­dech voza­ta­jů, mě zábě­ry plné počí­ta­čo­vých efek­tů not­ně roz­či­lo­va­ly. Při vzpo­mín­ce na stej­nou scé­nu ze star­ší­ho fil­mu, vysmál jsem se Bekmambetovi za neu­vě­ři­tel­nou lacin­nost! Rovněž mne neza­u­ja­ly ani exte­ri­é­ry, kde byl sní­mek natá­čen, při­čemž u 1959ky pla­tí pra­vý opak. Atd, atd.

Remake Ben Hura se napros­to nevy­da­řil a nebýt výko­nu Morgana Freemana (kte­rý byl ale také na jeho pomě­ry pod­prů­měr­ný), neda­lo by se na něm nic pochvá­lit.

Hodnocení: 10%

Otázka na závěr: Kdy jsme se napo­sle­dy dočka­li rema­ku, kte­rý pře­ko­nal původ­ní film? Je to vel­mi zálud­ná otáz­ka, avšak já bych si dovo­lil na ni odpo­vě­dět. Podle mě to bylo roku 1983, kdy Brian De Palma a Oliver Stone „zre­ma­ke­o­va­li“ Scarface.

Filmu se roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji vyhnout, odváž­liv­ci nechť zku­sí ten­to trai­ler. To boha­tě sta­čí.

P.S. Ve fil­mu si zahrál i James Cosmo, fil­mo­vý vete­rán, kte­rý téměř vždy hra­je bar­ba­ry. Tentokrát však ztvár­nil Římana Quinta.


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Podívejte se na hodnocení Ben Hur na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02596 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72096 KB. | 22.04.2024 - 15:14:51