Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Bill Skarsgård a Lily-Rose Depp budou na podzim v Praze natáčet film Nosferatu Roberta Eggerse

Bill Skarsgård a Lily-Rose Depp budou na podzim v Praze natáčet film Nosferatu Roberta Eggerse

Photo © Werner Herzog Filmproduktion
Photo © Werner Herzog Filmproduktion
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Dlouho oče­ká­va­ný film Nosferatu Roberta Eggerse je čás­teč­né hoto­vý a v České repub­li­ce se bude natá­čet ješ­tě letos na pod­zim. Projekt pro­du­ku­je spo­leč­nost Focus Features a Eggers je reži­sé­rem a sce­náris­tou nové­ho zpra­co­vá­ní horo­ro­vé kla­si­ky F. W. Murnaua Nosferatu z roku 1922, kte­rá je sama o sobě neau­to­ri­zo­va­nou adap­ta­cí Draculy Brama Stokera.

Bill Skarsgård, kte­rý v létě v Praze čer­s­tvě natá­čel film Vrána, by si měl zahrát hlav­ní roli upí­ra hra­bě­te Orloka, čas­to (ale myl­ně) ozna­čo­va­né­ho jako Nosferatu, což je archaic­ký rumun­ský výraz pro upí­ra, kte­rý zpo­pu­la­ri­zo­val původ­ní Stokerův román.

Fanoušci se doža­do­va­li, aby se do role této posta­vy vrá­til Willem Dafoe, kte­rý s Eggersem spo­lu­pra­co­val na fil­mech Maják a Seveřan; Dafoe si zahrál fik­tiv­ní ver­zi Maxe Schrecka, kte­rý hrál v původ­ním fil­mu, ve fil­mu Stín upí­ra z roku 2000.

Častá Eggersova spo­lu­pra­cov­ni­ce Anya Taylor-Joy, kte­rá s reži­sé­rem pra­co­va­la na fil­mech Čarodějka a The Northman, byla již dří­ve anga­žo­vá­na do hlav­ní role v Nosferatu, ale kvů­li ter­mí­no­vé­mu kon­flik­tu muse­la od pro­jek­tu odstou­pit. V roli objek­tu Orlokovy posed­los­ti ji nahra­di­la Lily-Rose Depp, dce­ra Johnnyho Deppa.

V břez­nu časo­pis Vanity Fair pro­zra­dil, že z Nosferatu kvů­li ter­mí­no­vé­mu kon­flik­tu vypa­dl i Harry Styles. Informace o obsa­ze­ní kro­mě Skarsgårda a Deppa zatím neby­ly ozná­me­ny.

Podle nej­no­věj­ší­ho vydá­ní Production Weekly se má Nosferatu natá­čet v České repub­li­ce i v Torontu s datem začát­ku natá­če­ní ješ­tě letos na pod­zim.

Studiová pro­duk­ce fil­mu Nosferatu bude prav­dě­po­dob­ně pro­bí­hat v Torontu a lokač­ní natá­če­ní v České repub­li­ce. Může se jed­nat o nový trend pro vět­ší pro­jek­ty, kte­ré chtě­jí natá­čet v Praze v rám­ci nové­ho plá­nu pobí­dek v zemi, kte­rý ome­zu­je daňo­vé úle­vy na 150 mili­o­nů korun (6 mili­o­nů dola­rů).

David Minkowski ze spo­leč­nos­ti Stillking Films, kte­rá se sta­rá o pro­duk­ci Nosferatu v České repub­li­ce, v nedáv­ném roz­ho­vo­ru potvr­dil, že pro­jekt je v plném prou­du a vět­ši­na natá­če­ní bude pro­bí­hat v Praze.

Nosferatu se poda­ři­lo zare­gis­tro­vat u Českého fil­mo­vé­ho fon­du v roce 2021, než země poza­sta­vi­la podá­vá­ní žádos­tí o fil­mo­vé pobíd­ky.

Popis pro­jek­tu zní v sou­la­du s před­cho­zí­mi ver­ze­mi scé­ná­ře: „Epická stře­do­vě­ká fan­ta­sy na moti­vy myto­lo­gie Drákuly. Upír se v Transylvánii zami­lu­je do man­žel­ky muže, kte­rý mu pomá­há s pře­síd­le­ním.“

Eggers původ­ně začal na Nosferatu pra­co­vat po svém debu­to­vém horo­ro­vém hitu Čarodějnice, ale než se pro­jekt začal loni rea­li­zo­vat, nato­čil ješ­tě sním­ky Maják a Seveřan. Nyní sní­mek od Studia 8 pře­vza­la spo­leč­nost Focus Features a pro­du­cen­ty jsou Jeff Robinov, John Graham, Robert Eggers, Chris Columbus a Eleanor Columbus.

Nosferatu má v čes­kých zemích dlou­hou his­to­rii. Nosferatu F. W. Murnaua se čás­teč­ně natá­čel ve Vrátné doli­ně, Dolném Kubíně a na Oravském hra­dě v teh­dej­ším Československu (dnes Slovensko). V Československu se natá­če­ly i čás­ti ver­ze fil­mu Wernera Herzoga Nosferatu - Vampýr z roku 1979, kde si hrad Pernštejn na již­ní Moravě zahrál Drákulův hrad.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82441 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71987 KB. | 24.02.2024 - 12:55:20