Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Boba Fett (Temuera Morrison), Fennec Shand (Ming-Na Wen), Din Djarin (Pedro Pascal) a jejich spo­jen­ci se defi­ni­tiv­ně pouš­tí do osu­do­vé bitvy.......

Finále sed­mi­díl­né­ho seri­á­lu The Book of Boba Fett je pro mně osob­ně oříš­kem v oblas­ti hod­no­ce­ní. Doslova jsem totiž milo­val téměř kaž­dý libo­vol­ný moment a dostal jsem více­mé­ně přes­ně to v co, jsem dou­fal. Ano, čekal jsem mož­ná výskyt jis­tých jiných postav, něja­ká vět­ší odha­le­ní či více roze­vře­ná vrát­ka do budouc­na, byl jsem ovšem vylo­že­ně spo­ko­jen. A dokon­ce tam byl i Boba Fett!

Šestou epi­zo­du šlo vní­mat jako tako­vé ticho před bou­ří a sed­má epi­zo­da to jen a jen potvr­zu­je. Prakticky celý díl je totiž napě­cho­ván akcí za akcí, kdy je pře­de­vším radost vidět Bobu Fetta a Din Djarina bojo­vat po boku. A to ješ­tě člo­věk nesmí opo­me­nout vyu­ži­tí jed­no­ho maz­líč­ka, kon­fron­ta­ci dvou nej­drs­něj­ších lov­ců odměn v pře­da­le­ké gala­xii a pře­de­vším shle­dá­ní dvou postav, kte­ré snad dojem­něj­ší být nemoh­lo.

Režie se cho­pil Robert Rodriguez (kte­rý byl zod­po­věd­ný i za režii prv­ní i tří epi­zo­dy) a opět se uka­zu­je, že pod tvůr­čím dozo­rem je na Rodriguezovo vede­ní radost pohle­dět. Ta akce dokon­ce doká­že v jis­tých momen­tech při­po­me­nout Rodriguezovo Desperado a i když je to sku­teč­ně více­mé­ně akce za akcí, nikdy se neob­je­ví pocit, že je toho pří­liš. A osu­do­vá bitva o Tatooine je tak sku­teč­ně vel­ko­le­pá.

Charakter Boby Fetta mož­ná neod­po­ví­dá jeho dří­věj­ší pověs­ti, Fett ovšem v akci uká­že, že by se ho člo­věk neměl pře­stat obá­vat. Celá ta sek­ven­ce poté při­po­mí­ná ty zná­mé pře­střel­ky ve wes­ter­no­vých fil­mech a nikdy z toho není cítit vyčer­pá­ní. A když už pře­ci jen čás­teč­ně ano, vše ako­rát vrcho­lí k ide­ál­ní­mu fini­ši a ukáz­ce toho, že Bobu Fetta by člo­věk pořád nechtěl vylo­že­ně nasrat. A je pře­de­vším radost vidět, že se Fett koneč­ně dočká čás­teč­né satis­fak­ce.

Opět se dá lehce naří­kat, že se děj čás­teč­ně věnu­je lin­ce s Din Djarinem, ovšem náčrt na 3. sérii Mandaloriana se nako­nec poda­ří smys­lu­pl­ně a pře­de­vším funkč­ně napo­jit prá­vě na vyvr­cho­le­ní sou­bo­je Boby Fetta o nad­vlá­du na Tatooine. A koho ono osu­do­vé setká­ní nechá chlad­ným, nemá srd­ce a zaslou­žil by si uvěz­nit v kar­bo­ni­tu!

A na ten vizu­ál se pořád hez­ky dívá, esen­ce Star Wars tam je a soun­d­track Ludwig Göranssona tam pořád je. 1. série The Book of Boba Fetta tak skon­či­la parád­ně a uvi­dí­me, co svě­tu nabíd­ne pří­pad­ná dru­há série......


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24393 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72095 KB. | 16.04.2024 - 18:52:07