Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 5: Návrat Mandaloriana

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 5: Návrat Mandaloriana

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Din Djarin (Pedro Pascal) se vyrov­ná­vá s násled­ky udá­los­tí ve finá­le 2. série Mandaloriana....

Pátá epi­zo­da seri­á­lu The Book of Boba Fett je tako­vým oříš­kem. The Return of Mandalorian v režii Bryce Dallas Howard totiž nebýt závě­reč­né scé­ny nemá se samot­ným seri­á­lem The Book of Boba Fett prak­tic­ky nic spo­leč­né­ho a půso­bí spí­še jako tako­vý pro­střed­ník mezi 2 a 3. sérii Mandaloriana, kte­rá prá­vě pro chys­ta­nou 3. sérii při­pra­vu­je půdu. Titulní hrdi­na seri­á­lu se para­dox­ně v seri­á­lu neob­je­ví a záro­veň para­dox­ně je ten­to neo­fi­ci­ál­ní pilot Mandaloriana III pro­za­tím nej­lep­ší epi­zo­dou seri­á­lu!

Po prv­ních čtyřech epi­zo­dách se ten­to­krát dočká­vá­me i někam jinam než na pla­ne­tu Tatooine a vidí­me Dina Djarina zno­vu v akci. A ten­to­krát s jeho novým suve­ný­rem, kte­rý si na kon­ci 2. série Mandaloriana zajis­til. Být tohle regu­lér­ní start 3. série Mandaloriana, lep­ší by to snad býti nemoh­lo. A i když se člo­věk musí smí­řit s fak­tem, že je tak tro­chu zvlášt­ní věno­vat kom­plet­ně epi­zo­du čis­tě hrdi­no­vi seri­á­lu, kte­rý prá­vě pro The Book of Boba Fett vysta­vil ces­tič­ku, esen­ce Star Wars je v páté epi­zo­dě vlast­ně cítit zatím nej­vý­raz­ně­ji.

Din Djarin se už v úvod­ní scé­ně vrá­tí do akce a ten­to­krát i se suve­ný­rem, kte­rý si poří­dil na kon­ci 2. série své­ho seri­á­lu. Být tohle prv­ní díl 3. série, lep­ší by být nemohl. Sliby o tom, že bude The Book of Boba Fett tako­vý Mandalorian 2. 5 při sle­do­vá­ní vlast­ně začnou dávat smy­sl, pro­to­že se tu krom vyprá­vě­ní pří­bě­hu Boby Fetta prá­vě při­pra­vu­je i půda pro 3. sérii Mandaloriana. I skr­ze návrat dal­ších zná­mých postav, opa­ko­va­né pro­zkou­má­ní myto­lo­gie Mandalorianů a pře­de­vším prá­vě oněch názna­ků, kam se to celé bude vyví­jet dál. A 3. série Mandaloriana má rázem roz­hod­ně nesku­teč­ný poten­ci­ál. Vyložené nad­še­ní tak sku­teč­ně může jen snad­no vyvo­lat pocit, že je zvlášt­ní tuhle novou kapi­to­lu pří­bě­hu Dina Djarina odvy­prá­vět prá­vě v seri­á­lu o Boba Fettovi.

Ludwig Göransson poté pocho­pi­tel­ně do hry vra­cí hudeb­ní moti­vy z Mandaloriana a v úvod­ních titul­cích dokon­ce zkom­bi­nu­je ústřed­ní melo­dii Mandaloriana s ústřed­ní melo­dií The Book of Boba Fett a tenhle mix zní náram­ně. I po strán­ce vizu­á­lu je tato epi­zo­da zatím nej­hez­čí a zapo­me­nout se pocho­pi­tel­ně nesmí ani na náznak toho, že příš­tě nej­spíš dora­zí malý zele­ný pří­tel. Snad se ovšem ten­to­krát pozor­nost bude více věno­vat i samot­né­mu Boba Fettovi, když už to má být pře­ci jen jeho seri­ál. Paradoxně je ovšem z této epi­zo­dy The Book of Boba Fett sku­teč­ně Star Wars jako tako­vé cítit nej­ví­ce v rám­ci celé­ho seri­á­lu.....


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66663 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72094 KB. | 16.04.2024 - 18:39:25