Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 2: Kmeny Tatooinu

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 2: Kmeny Tatooinu

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Boba Fett (Temuera Morrison) na Tatooineu čelí novým vyzy­va­te­lům.....

Druhá epi­zo­da seri­á­lu The Book of Boba Fett doka­zu­je, že to iko­nic­ký býva­lý námezd­ní lovec a sou­čas­ný kri­mi­nál­ní lord nebu­de mít leh­ké. A sli­bu­je, že ve finá­le bude seri­ál nej­spíš sku­teč­ně napí­na­vým sou­bo­jem o kri­mi­nál­ní impé­ri­um na Tatooine. Druhá epi­zo­da potvr­zu­je, že má seri­ál poten­ci­ál být parád­ním pří­bě­hem z kri­mi­nál­ní­ho pod­svě­tí, kdy koneč­ně ústřed­ní­ho hrdi­nu více a více roz­kres­lu­je.

Stěžejní je krom lin­ky z pří­tom­nos­ti i nadá­le lin­ka z minu­los­ti, kdy Boba Fett těs­ně po udá­los­tech Návratu Jediho strá­vil něja­ký čas mezi Tuskeny. Tuskeni se defi­ni­tiv­ně vykres­lu­jí jako více než pou­zí bar­ba­ři a náhled na jejich kul­tu­ru jen uka­zu­je, že mají tyto seri­á­ly ze svě­ta Star Wars mož­nost myto­lo­gii růz­ných postav, ras či sku­pin pro­zkou­mat hlou­bě­ji. Linka s Bobou Fettem mezi Tuskeny nejen vykres­lu­je pří­běh out­si­de­ra, kte­rý se stá­vá čle­nem stá­da, ale také doká­že vyvo­lat leh­ký wes­ter­no­vý nádech. Jako když běloch trá­ví čas u indi­án­ské­ho kme­ne a po něja­ké té době u nich pře­ci jen najde prá­vo­plat­né mís­to. Finále této epi­zo­dy done­se napros­to ide­ál­ní satis­fak­ci.

Režie dru­hé epi­zo­dy seri­á­lu se cho­pil Steph Green. Zkušený tele­viz­ní vete­rán, kte­rý má ovšem se svě­tem Star Wars pro­za­tím nulo­vé zku­še­nos­ti. Přesto i z jeho prá­ce může mít člo­věk pocit, že je pro něj ctí se svě­tem pře­da­le­ké gala­xie pra­co­vat. Především při vzpo­mín­ce na celou bitev­ní sek­ven­ci spo­je­nou s krá­de­ží vla­ků, kte­rá též doká­že evo­ko­vat jis­té wes­ter­no­vé fil­my.

Výprava či kos­týmy jsou nadá­le na špič­ko­vé úrov­ni, v oblas­ti vizu­á­lu jsou mož­ná bar­vy pro­za­tím tak tro­chu lehce chud­ší opro­ti dvě­ma séri­ím Mandaloriana. Co ovšem nese­lhá­vá je roz­hod­ně soun­d­track dvo­ji­ce Ludwig Göransson/Joseph Shirley. Především nadá­le pokra­ču­jí­cí ústřed­ní melo­die.

Nadále pla­tí, že Temuerovi Morrisonovi role Boby Fetta pad­ne na míru a oči­vid­ně si tuto roli nadá­le uží­vá. V prů­bě­hu této epi­zo­dy se navíc uká­že, že Boba Fett roz­hod­ně nevy­měk­nu­la jeho riva­lo­vé na Tatooine by se měli začít obá­vat. Což nám snad potvr­dí i zby­lých 5 epi­zod....


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96709 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72351 KB. | 20.05.2024 - 19:52:21