Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mandalorian: Chapter 17 - Odpadlík

Mandalorian: Chapter 17 - Odpadlík

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Din Djarin (Pedro Pascal) spo­lu s Groguem zapo­čí­ná důle­ži­tou ces­tu...

Star Wars se sice ješ­tě něja­kou dobu do kin nevrá­tí, v seri­á­lo­vé for­mě ovšem žijí napl­no. A po téměř dvou a půl letech se se svou 3. sérii vra­cí Mandalorian. Vyplň v pří­bě­hu Dina Djarina a jeho ado­p­tiv­ní­ho syna Grogua sice vypl­nil seri­ál Boba Fett: Zákon pod­svě­tí, tepr­ve nyní ovšem dochá­zí na start regu­lér­ní 3. série Mandaloriana. K režii se u 17. kapi­to­ly vra­cí Rick Famuyiwa (dru­há, šes­tá a pat­nác­tá kapi­to­la) a hned start 3. série vrhá divá­ky do nové­ho pří­bě­hu, kte­rý si již na počát­ku zvlád­ne divá­ka zís­kat.

U Disneyho se sice bude nevy­hnu­tel­ně škr­tat a dotkne se to i seri­á­lů na Disney+, na 3. sérii Mandaloriana to ješ­tě ovšem není znát. Produkční hod­no­ty jsou pořád parád­ní a hned úvod­ní scé­na po před­sta­ve­ní toho, jak vlast­ně fun­gu­je zasvě­ce­ní mezi Děti Hlídky, dochá­zí na akci, kte­rá kra­pet při­po­me­ne závěr star­tu 2. série, potě­ší ovšem fakt, že Famuyiwa zvlá­dá oči­vid­ně s akce s netvo­rem vymač­kat maxi­mum. Mandaloriané musí pra­co­vat jako tým, akč­ní strán­ka je sviž­ná, hned od star­tu nechy­bí pár zají­ma­vých vizu­ál­ních nápa­dů a poté dochá­zí k nástu­pu již iko­nic­ké­ho dua - Mandaloriana a Grogua.

Již prv­ní dvě série (+ dopl­něk z Boba Fett: Zákon pod­svě­tí) pra­co­va­ly s moti­vem rodi­čov­ství a otcov­ství, 3. série s tím poté pro­za­tím pokra­ču­je. Grogu tak dostá­vá pár rad od ostří­le­né­ho ado­p­tiv­ní­ho tatín­ka, pořád zvlá­dá být roz­to­mi­lý a více­mé­ně dět­sky kra­pet mimo obraz (pře­de­vším v pasá­ži s dob­ře zná­mý­mi Anzellany), pře­de­vším je mezi nimi nadá­le cítit to pěk­ně vybu­do­va­né pou­to.

3. série se při svém star­tu vydá­vá ces­tou jas­ně vede­né­ho pří­bě­hu, kdy to ovšem vypa­dá, že nebu­de chy­bět pár sce­náris­tic­kých odbo­ček. Hned zde se před­sta­vu­jí nový pirát­ský syn­di­kát, kte­rý je klí­čem k jed­né vta­hu­jí­cí vesmír­né honič­ce, kte­rá před­sta­vu­je poměr­ně zají­ma­vé­ho zápo­rá­ka. Přitom všem je radost sle­do­vat, že si jis­tým vývo­jem sku­teč­ně pro­šel i Greef Karga v podá­ní Carla Weatherse, kte­rý se ovšem pořád nebo­jí oprášit sta­ré časy v momen­tě, kdy je to potře­ba.

Právě v pasá­žích, kdy jde zdán­li­vě do tuhé­ho, se opra­šu­je zná­má wes­ter­no­vá atmo­sfé­ra, kte­rá je se Star Wars již neod­mys­li­tel­ně spja­tá, dosta­teč­né pro­dukč­ní hod­no­ty jsou vidět i na dosta­teč­ném zastou­pe­ní růz­ných zná­mých i nových ras (design zmí­ně­né­ho Goriana Sharda je vel­mi výraz­ný), závěr poté uka­zu­je, že nová pouť roz­hod­ně nebu­de snad­ná. Lepší uve­de­ní do 3. série ovšem prak­tic­ky neby­lo mož­né, kdy se již nyní vypla­tí oče­ká­vat, co vše tvůr­ci nabíd­nou v násle­du­jí­cích 7 epi­zo­dách. This is the way!

Verdikt: 5 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41639 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72572 KB. | 18.05.2024 - 05:37:36