Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 3: Ulice Mos Espy

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 3: Ulice Mos Espy

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Boba Fett (Temuera Morrison) se musí vypo­řá­dat s dvě­ma odliš­ný­mi hroz­ba­mi.....

Je to skvě­lé. Třetí epi­zo­da The Book of Boba Fett vsa­di­la na návrat reži­sé­ra prv­ní epi­zo­dy Roberta Rodrigueze a ten nezkla­mal a prv­ní polo­vi­nu seri­á­lu The Book of Boba Fett zakon­čil výteč­ně. A pře­de­vším tako­vým způ­so­bem, že oka­mži­tě nalá­ká na zby­tek seri­á­lu, kte­rý nej­spíš sku­teč­ně vsa­dí na vál­ku ve svě­tě pod­svě­tí. A dodá ve finá­le přes­ně ten svě­ží pří­běh ze svě­ta pře­da­le­ké gala­xie, kte­rý se doká­že ide­ál­ně odli­šit od Mandaloriana.

V rám­ci fla­shbac­ků nadá­le pokra­ču­je pří­běh o tom, jak Boba Fett po udá­los­tech Návratu Jediho trá­vil čas u Tuskenů zavr­še­ní této lin­ky uká­za­lo, že je Boba Fett sku­teč­ně muž cti a pod slup­kou drs­ňá­ka se pořád skrý­vá člo­věk. Temuera Morrison je nadá­le v roli Boby Fetta ide­ál­ní a pře­de­vším je sku­teč­ně ide­ál­ní, že i po dovr­še­ní šede­sá­ti let má oči­vid­ně fištrón a v akč­ních scé­nách nepů­so­bí směš­ně.

Robert Rodriguez dosto­jí oče­ká­vá­ní a před­sta­ví Dannyho Treja v malé rolič­ce cho­va­te­le Rancora. Boba Fett tak nejen zís­ká palác Jabby Hutta, ale i vlast­ní­ho maz­líč­ka. Už teď pocho­pi­tel­ně zazní­va­jí zlé jazy­ky, kte­ré tvr­dí, že Boba Fett ve svém vlast­ním seri­á­lu pro­za­tím nedo­sa­hu­je pověs­ti, kte­rou si po celá ta léta v gala­xii držel, tohle poje­tí této posta­vy je ovšem pře­ci jen zají­ma­věj­ší a nazna­ču­je, že patá­lie se Sarlaccem byla mož­ná jen k pro­spě­chu věci.

Do akce se v prů­bě­hu epi­zo­dy zapo­jí i zlý Wookiee Black Krrsantan a nazna­če­ná kon­fron­ta­ce mezi Bobbou Fettem a zlou ver­zí Chewbaccy ve finá­le při­ná­ší jeden solid­ní akč­ní sou­boj, kte­rý doka­zu­je, že má Rodriguez akci pořád v malí­ku a nadá­le je oči­vid­ně dob­ře, že ho někdo drží pod kon­t­ro­lou.

Třetí epi­zo­da ješ­tě výraz­ně­ji láká na to, že Fettovo úsi­lí o dosáh­nu­tí respek­tu bude ješ­tě slo­ži­té a bude muset na svou stra­nu zís­kat nové posi­ly. Fett zde ovšem nadá­le plní své sli­by a mís­to stra­chu chce vlád­nout prá­vě respek­tem. Chce to ješ­tě ovšem čas na to, aby si šlo o nových posta­vách udě­lat pořád­ný obrá­zek.

První tři epi­zo­dy seri­á­lu The Book of Boba Fett ovšem dohro­ma­dy jako start seri­á­lu fun­gu­jí solid­ně a nyní jen nezbý­vá dou­fat, že dal­ší čty­ři epi­zo­dy na kva­li­tě nepo­le­ví a vál­ka Boby Fetta pro­ti jeho nepřá­te­lům bude stát za to. Zatím to ovšem oči­vid­ně vypa­dá, že je po vzo­ru Mandaloriana seri­ál v dob­rých rukou a to po strán­ce akce, vizu­á­lu, vizu­ál­ních efek­tů na vyso­ké úrov­ni či nadá­le vyni­ka­jí­cí­ho soun­d­trac­ku Ludwiga Göranssona.......


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05462 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71726 KB. | 14.07.2024 - 07:42:24