Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet

Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Boba Fett (Temuera Morrison) se spo­leč­ně s Fennec Shand (Ming-Na Wen) sna­ží pře­vzít úze­mí, kte­ré­mu kdy­si vlá­dl Jabba Hutt.....

Boba Fett se mož­ná popr­vé neslav­ně obje­vil v neslav­ném Star Wars Holiday Special, iko­nic­kou posta­vou se ovšem sti­hl stát dáv­no před výsky­tem Star Wars: Epizoda V- Impérium vra­cí úder, kdy se obje­vil na tri­ku s Darthem Vaderem, kte­ré bylo sou­čás­tí mer­chen­da­sin­gu. Boba Fett se při­tom násled­ně v Impériu vra­cí úder a pokra­čo­vá­ní Návrat Jediho obje­vil dohro­ma­dy na 5 minut, řekl při­tom pět vět a v úvo­du Návratu Jediho byl rych­le odkli­zen z ces­ty. I díky své­mu výraz­né­mu vzhle­du ovšem Boba Fett utkvěl v pamě­ti a stal se hrdi­nou mno­ha knih, kte­ré nava­zo­va­li na udá­los­ti Návratu Jediho a kte­ré po odkou­pe­ní stu­di­em Disney pře­sta­li být káno­ic­ké. Boba Fett si přes­to i po letech doká­zal udr­žet popu­la­ri­tu a v roce 2020 se vel­kém vrá­til v 2. sérii Mandaloriana. Právě ta uká­za­la, že legen­dár­ní sta­tus toho­to údaj­ně nej­lep­ší­ho námezd­ní­ho lov­ce v pře­da­le­ké gala­xii neza­čal sko­mí­rat a dáva­lo tedy smy­sl, aby se Boba Fett ješ­tě vrá­til. Již pár let nazpá­tek se při­tom špi­ta­lo, že by se měl Boba Fett dočkat vlast­ní­ho fil­mu, rea­li­ta je ovšem ve finá­le zce­la jiná. A dočkal se mís­to toho sed­mi­díl­né­ho seri­á­lu na Disney+, kte­rý pojed­ná­vá o tom, jak se Boba Fett sna­ží nahra­dit Jabbu Hutta na pozi­ci vlád­ce pla­ne­ty Tatooine. Dokázal poté seri­á­lo­vý Boba Fett navá­zat na kva­li­ty Mandaloriana? Ano, je to ovšem tro­chu slo­ži­té.

Při ozná­me­ní toho­to seri­á­lu se dalo snad­no dou­fat, že mož­ná dora­zí tako­vá Zjizvená tvář ve svě­tě Star Wars. To je ve finá­le vel­mi dale­ko od prav­dy, seri­ál The Book of Boba Fett ovšem doká­že v prů­bě­hu evo­ko­vat zce­la jiné kul­tov­ní zále­ži­tos­ti. Tanec s vlky, Lawrence z Arábie, Dunu, Hodného, zlé­ho a ošk­li­vé­ho či nej­růz­něj­ší wes­ter­no­vé a samu­raj­ské sním­ky. Z těch ostat­ně nej­víc těžil už samot­ný George Lucas při tvor­bě původ­ních Star Wars v roce 1977 a prá­vě wes­ter­ny či sním­ky Akiry Kurosawy for­mo­va­li výsled­né Star Wars jako jed­ni z nej­zá­sad­něj­ších. A seri­ál The Book of Boba Fett je přes­ně tou esen­ci­ál­ní Star Wars zále­ži­tos­tí.

Přitom nejde o radi­kál­ní odklon, jako když Rian Johnson v roce 2017 nadě­lil svě­tu Star Wars: Poslední z Jediů. The Book of Boba Fett jde přes­ně opač­nou ces­tou, ser­ví­ru­je ryzí kla­sic­ké Star Wars a ano, více­mé­ně se vydá­vá ces­tou fan ser­vi­ce. Ovšem ces­tou funkč­ní fan ser­vi­ce, kte­rá doká­že vyvo­lat pocit, že je i ten­to seri­ál sku­teč­ně v rukou něko­ho, kdo má Star Wars rád a je rád, že si s nimi může tak ve vel­kém hrát. A ten svět pře­da­le­ké gala­xie plný iko­nic­kých ras, loka­cí a pře­de­vším postav.

Ústřední zkla­má­ní těch nej­vět­ších hard­co­re Star Wars fanouš­ků poté bylo na mís­tě už na samot­ném počát­ku seri­á­lu, kdy jim tak úpl­ně nevo­ně­lo, že Boba Fett nedo­stá­vá své pověs­ti toho nej­vět­ší­ho drs­ňá­ka v pře­da­le­ké gala­xii. Jenomže ono to začne dávat smy­sl. Dojde nejen na nevy­hnu­tel­né objas­ně­ní toho, co se vlast­ně sta­lo se Sarlaccem, ale také na odha­le­ní toho, co s Bobou Fettem bylo poté. Celá lin­ka s Tuskeny, kdy se Boba Fett z oust­si­de­ra sta­ne plno­hod­not­ným čle­nem kla­nu a nachá­zí nový domov a rodi­nu, o kte­rý násled­ně při­jde půso­bí funkč­ně a věro­hod­ně a násled­ně i uká­že, že Boba pořád doká­že napáchat paseku, když se mu někdo posta­ví do ces­ty.

Víceméně celý The Book of Boba Fett má tako­vou wes­ter­no­vou atmo­sfé­ru, kte­ré­mu napo­má­há pře­de­vším i prá­vě pro­stře­dí píseč­né pla­ne­ty Tatooine. Právě jed­no okrá­dá­ní vla­ku při­po­me­ne Lawrence z Arábie, jed­na pře­střel­ka ve třech zase Hodný, zlý a ošk­li­vý. Akce je poté v prů­bě­hu seri­á­lu na vyso­ké úrov­ni, krom osvěd­če­ných reži­sé­rů z Mandaloriana jako Robert Rodriguez či Bryce Dallas Howard se ten­to­krát epi­zod cho­pi­li i schop­ní nováč­ci a atmo­sfé­ra boje o nad­vlá­du nad pla­ne­tou Tatooine v prů­bě­hu víc a víc fun­gu­je.

Přeci jen se to ovšem neo­be­jde bez vypích­nu­tí jed­né zvlášt­nos­ti: Seriál, kte­rý nese The Book of Boba Fett a má sedm epi­zod má jed­nu epi­zo­du, kde je titul­ní posta­va jen na 15 vte­řin a ješ­tě němá. A pak je tu pro jis­to­tu ješ­tě jed­na epi­zo­da, kde se titul­ní hrdi­na neob­je­ví vůbec. Místo něj se seri­ál začne věno­vat zce­la jiné posta­vě, kte­rá již svůj vlast­ní seri­ál má: Din Djarin AKA Mandalorian z titul­ní­ho seri­á­lu. Jeho lin­ku se sice ve finá­le poda­ří schop­ně napo­jit na zále­ži­tos­ti Boby Fetta, pře­ci jen se ovšem může jevit zvlášt­ně, že prá­vě zhru­ba 30% seri­á­lu se jmé­nem jed­né posta­vy v názvu se neto­čí kolem ní. Na dru­hou stra­nu se dá ovšem před­po­klá­dat, že Mandalorian, The Book of Boba Fett a dal­ší vzni­ka­jí­cí seri­á­ly, kte­ré se budou ode­hrá­vat v podob­né době (Ahsoka...) dohro­ma­dy utvo­ří jeden vel­ký pří­běh a tak jde na touhle zvlášt­nos­tí při­mhou­řit oko. O sta­tus leh­ké zvlášt­nos­ti to ovšem celé nepři­jde.

Vlastně se to ovšem těž­ko vyčí­tá, pro­to­že prá­vě pátá a šes­tá epi­zo­da pat­ří mezi to nej­lep­ší ze seri­á­lu. Což ovšem nezna­me­ná, že by udá­los­ti čis­tě s Bobou Fettem neby­li zají­ma­vé. Fennec Shand v podá­ní Ming-Na Wen se doká­že vyje­vit sluš­ná posi­la pro Bobu Fetta, obje­ví i dal­ší zají­ma­vé posta­vy jako woo­kie Black Krrsantan či zná­mý Cad Bane ze seri­á­lo­vých Clone Wars. Na roz­díl od Mandaloriana tomu ovšem chy­bí něja­ká ta emo­ci­o­nál­ní váha, kte­rá sáze­la na vyví­je­ní vzta­hu mezi Mandalorianem a Groguem. Tady jde jen boj o moc a i když je to dohro­ma­dy parád­ní sci-fi dob­ro­druž­ství, to srdíč­ko tomu pře­ci jen chy­bí. Což doká­že i opě­tov­né dojem­né shle­dá­ní na kon­ci 7. epi­zo­dy, kte­ré by mělo dojmout kaž­dé­ho, kdo má srd­ce. A ti dru­zí by si zaslou­ži­li ako­rát zmra­zit do kar­bo­ni­tu.

The Book of Boba Fett v jis­tých ohle­dech mé oče­ká­vá­ní vlast­ně potvr­dil, v jis­tých momen­tech mě pře­kva­pil. Linka s Tuskeny je půso­bi­vá a dost mož­ná by bylo zají­ma­vé sle­do­vat děj seri­á­lu čis­tě z toho­to pro­stře­dí, sle­do­vat Bobu Fetta tak tro­chu jinak je poté také zají­ma­vé. A to, že najed­nou mlu­ví tro­chu víc a nebo­jí se sun­dá­vat hel­mu.... to mě osob­ně sku­teč­ně do běla nedo­ne­se. Jsem jen rád, že jak jsem se kdy­si dáv­no bál, že je chy­ba cpát Star Wars do podo­by tele­viz­ní­ho seri­á­lu, po Mandalorianovi jsem byl opět ujiš­těn, že i v seri­á­lo­vé podo­bě doká­že pří­běh z pře­da­le­ké gala­xie půso­bit vel­ko­le­pě a pra­cu­jí na něm šikov­ní lidé. Od Star Wars tak nějak osob­ně chci vel­ké zábav­né sci-fi dob­ro­druž­ství a to jsem dostal. A i když bych mož­ná chtěl někdy i něco víc (jako prá­vě Poslední z Jediů), i tohle mi napros­to vyho­vu­je. Především když i ten­to­krát doká­zal Ludwig Göransson při­jít s dal­ším parád­ním hudeb­ním moti­vem, kte­rý bude znít v hla­vě ješ­tě hod­ně dlou­ho.

The Book of Boba Fett mě nezkla­mal a napří­klad od finál­ní epi­zo­dy jsem dostal přes­ně to nabi­té finá­le, co jsem chtěl. Pořád budu rad­ši vyhlí­žet 3. sérii Mandaloriana nebo toho seri­á­lo­vé­ho Obi-Wan Kenobiho než (pořád ofi­ci­ál­ně nepo­tvr­ze­nou) 2. sérii The Book of Boba Fett, vlast­ně se ale těším až syna Janga Fetta uvi­dí­me zno­va. A navzdo­ry růz­ným typům leh­ké nená­vis­ti z jis­tých stran si pořád nemůžu pomoct a říct..... jsem vlast­ně kur­va spo­ko­je­nej! A chci Fetta Jr. zno­vu vidět v akci. Ať už příš­tě půjde po krku digi­tál­ně omla­ze­né­mu Hanu Solovi či zestár­lé­mu Mace Winduovi......


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42623 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71977 KB. | 20.07.2024 - 15:44:19