Kritiky.cz > Recenze knih > Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %

Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %

bojovy andel alita cesta ke svobode 1
bojovy andel alita cesta ke svobode 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí kni­ha s titu­lem „Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě“ je zase pořád­ný špa­lek a dosta­la se na 452 strá­nek. To je oprav­du pořád­ná dáv­ka man­gy, ale při čte­ní tako­vé­ho špal­ku jsem se neu­brá­nil poci­tu, že je toho sice hod­ně, ale ve sku­teč­nos­ti je toho málo. Stane se toho cel­kem hod­ně, ale jako kdy­by se děj zase­kl na mís­tě a nikam se sku­teč­ně nepo­sou­val. A to se při­tom posu­ne i o deset let kupře­du. Najednou, neo­če­ká­va­ně a mož­ná tro­chu i nepo­cho­pi­tel­ně. Jako kdy­by Jukito Kiširo sám pořád­ně nevě­děl, co udě­lat, a tak pros­tě sko­čil v čase, aby se během těch dese­ti let moh­lo stát něco, co násled­ně do pří­bě­hu něja­kým způ­so­bem zasáh­ne. Zatím se tedy ješ­tě nedo­ví­me co, ale asi by to moh­lo mít něja­kou spo­ji­tost s tím, co se dopo­sud dělo. A pře­de­vším pak s Idoem, kte­rý je tou ten­kou nití, jež drží pří­běh vlast­ně ješ­tě pohro­ma­dě a dává mu něja­ké hlub­ší smě­řo­vá­ní. Nebo v to ale­spoň dou­fám.

https://1.bp.blogspot.com/--WWroVSpfsU/W_Q3a4EgcUI/AAAAAAAAyOc/z_uVq-VGOls76cw4bkVYVb-4yo9bjdYOwCLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-cesta-ke-svobode-2.jpg

Kniha „Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě“ nava­zu­je na před­cho­zí dění a jejím zákla­dem je sku­teč­nost, že Ido zemřel, nebo ale­spoň došlo k něče­mu, co ho stá­lo život. Ale ve svě­tě téhle man­gy to nemu­sí být koneč­ná, pro­to­že pře­ce jen je to o kybor­zích. Tady tak nějak lze před­po­klá­dat, že je mož­né člo­vě­ka vrá­tit, i když tedy ve vel­mi upra­ve­né for­mě. Alita je toho pří­kla­dem. Její původ je mimo­cho­dem pořád záha­dou a vlast­ně nic, co se zde ode­hra­je, nám neod­ha­lí nic z Alitiny minu­los­ti. Buď je to pořád­ná pec­ka, kte­rou si Jukito Kiširo nechá­vá na konec, ane­bo v téhle fázi ješ­tě netu­šil, co chce o Alitě odha­lit, a tak dění nata­ho­val a nata­ho­val. Protože tak to zatím půso­bí. Jen odda­lo­vá­ní něče­ho vět­ší­ho, jen lpě­ní na epi­zod­kách, kte­ré nemu­sí být nut­ně tak zají­ma­vé, a to i přes­to, že se zde vra­ce­jí někte­ré posta­vy, jež jsou čte­nář­sky vděč­né.

https://3.bp.blogspot.com/-PWoO_FW1hLs/W_Q3a4Z3TkI/AAAAAAAAyOk/VeDHS6tH5t0fcmQbhIfyUdInT5cjMDpXgCEwYBhgL/s320/bojovy-andel-alita-cesta-ke-svobode-3.jpg

Jukito Kiširo je akč­ní, sem tam se sna­ží i o humor, ale celou dobu jsem měl pocit, že to dělá pros­tě pro­to, aby nějak děj oži­vil. Jako kdy­by nevě­děl, jak udr­žet čte­nář­skou pozor­nost, a tak při­jdou na scé­nu tako­vé pito­min­ky jako malá Alita, tedy figur­ka, kte­rá si pár scén zablb­ne, pak je zde par­ťač­ka pro Alitu, aby to byl ten humor­ný prvek a zase se to tro­chu odleh­či­lo, aby se to vystří­da­lo, chví­li to bylo dra­ma­tic­ké, chví­li sci-fi, chví­li posta­po, chví­li snad i horor, chví­li fan­ta­sy, pros­tě pořád dělat něco, co naru­ší nudu. Jako kdy­by měl Jukito najed­nou nápad a pros­tě to do pří­bě­hu prd­nul. Jako celej je to vel­mi nesou­ro­dé, a to i z toho důvo­du, že vlast­ně pořád­ně neví­te, kam to smě­řu­je, jest­li to vůbec někam smě­řu­je. V jed­nu chví­li chce z Ality udě­lat tra­gic­kou hrdin­ku, ve dru­hé už je to zase je posta­va, kte­rá tam něko­ho rube. Takové sko­ky pros­tě nefun­gu­jí, když v tom není něco víc, co by čte­ná­ře táh­lo. A v téhle kni­ze to něco víc není.

https://3.bp.blogspot.com/-HbQs3wocXEw/W_Q3bREP4zI/AAAAAAAAyOo/AAJKTpUCptUlWPzvrG-N-YuXLN6PE-szgCEwYBhgL/s320/bojovy-andel-alita-cesta-ke-svobode-4.jpg

Komiks „Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě“ se jeví jako čiro­či­rá zába­va, kde už nejde o moc víc. Jako kdy­by autor ztra­til směr, kte­rým se chtěl vydat, jako kdy­by ho mož­ná ani celou dobu neměl, pros­tě chtěl jen man­gu s cool hlav­ní hrdin­kou, kte­rá by moh­la mít i zají­ma­vou minu­lost a zají­ma­vou budouc­nost, ale to se nějak nena­pl­ňu­je. Je to sled epi­zod, kte­ré jsou sice pro­vá­zá­ny, dění někam smě­řu­je, ale není to nějak moc napl­ňu­jí­cí, jak by si čte­nář přál. A je to ško­da, pro­to­že ten poten­ci­ál zde roz­hod­ně je. Alita je dob­rý hrdin­ka, jsou zde pove­de­né ved­lej­ší posta­vy, ale tře­ba její vztah s Figurem byl napsa­ný nesku­teč­ně neob­rat­ně a ve chví­li, kdy to moh­lo být koneč­ně tro­chu něja­ké, to najed­nou padá na hubu. Jsou zde momen­ty, kte­ré se vám budou líbit, ale pak jsou najed­nou upo­za­dě­ny. A jede se dál. Nějaký nový motiv. Jen hlav­ně smě­řo­vat kupře­du. Ale pří­bě­hu to ve sku­teč­nos­ti nepro­spí­vá.

Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě (銃夢)

Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně v tom­to vydá­ní vyšlo v roce 2013. České vydá­ní má 452 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 489 Kč.
Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.

Scénář: Jukito Kiširo

Kresba: Jukito Kiširo


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69933 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72413 KB. | 25.05.2024 - 01:16:49