Kritiky.cz > 2024 > Květen > 02

Po stezkách-příběh lásky a vytrvalosti plný soucitu, humoru a blízkosti k přírodě

Máte rádi sil­né pří­běhy? Cestujete rádi? Chcete se podí­vat do nád­her­ných míst nespou­ta­né pří­ro­dy Skotska? Právě vám je urče­na kni­ha s názvem Po stez­kách, jejíž autor­kou je Raynor Winnová.  Read more »

Karel Dobrý: Život a Kariéra

Karel Dobrý sla­ví 55 let živo­ta a může se pyš­nit boha­tou kari­é­rou jak v čes­kém, tak i zahra­nič­ním umě­lec­kém pro­stře­dí. Dětství a Začátky Narodil se 2. květ­na 1969 v Karlových Varech, ale dět­ství pro­žil v Praze... Read more »

Andrew Giarelli podává zprávu z informační války: reflexe k filmu „20 dní v Mariupolu“

Zpráva o „infor­mač­ní“ vál­ce Andrew Giarelli Autor vyu­ču­je na praž­ské Anglo-American University Pojednání k fil­mu „20 dní v Mariupolu“ Nejznepokojivější oka­mžik hlu­bo­ce zne­po­ko­ji­vých „20 dní v Mariupolu“ Mstyslava Černova pro mě při­chá­zí na samém kon­ci.... Read more »

Ray Parker Jr. vs. Huey Lewis a zprávy

Případ: Hueyho Lewise původ­ně oslo­vi­li pro­du­cen­ti fil­mu Krotitelé duchů (1984), aby napsal zněl­ku k fil­mu, ale on už byl zavá­zán pra­cí na jiné sci-fi kome­dii - Návrat do budouc­nos­ti (1985)... Read more »

Madu: Příběh nigerijského chlapce, který chtěl tančit balet

O sil­né pří­běhy popi­su­jí­cí neleh­kou ces­tu lidí obda­ře­ných vel­kým talen­tem za usku­teč­ně­ním své­ho snu není nikdy nou­ze a vždy se ráda nechám inspi­ro­vat jejich živo­ty. A prá­vě doku­men­tár­ní film MADU vyprá­ví... Read more »

Morální kompas

Máte rádi romá­ny Danielle Steel? Chcete si pře­číst vel­mi sil­ný pří­běh z jed­né pres­tiž­ní střed­ní ško­ly? Tak prá­vě vám je určen román s názvem Morální kom­pas.  Read more »
Stránka načtena za 3,62499 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47094 KB. | 19.06.2024 - 21:45:03