Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bourneův mýtus - Tentokrát proti Karlu Rodenovi a Karlu Urbanovi.

Bourneův mýtus - Tentokrát proti Karlu Rodenovi a Karlu Urbanovi.

Bourne2
Bourne2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před dvě­ma lety se domní­val, že své minu­los­ti ute­kl. Nyní ho minu­lost opět dohá­ní. Jason Bourne (Matt Damon) a Marie (Franka Potente) dál žijí v ano­ny­mi­tě. Bournea ženou noč­ní můry a vzpo­mín­ky. Vláčí Marii z měs­ta do měs­ta. Snaží se být vždy aspoň krok před hroz­bou, kte­rou tuší v kaž­dém pohle­du i v kaž­dém tele­fon­ním „omy­lu“, před nebez­pe­čím, kte­ré oče­ká­vá v kaž­dé vte­ři­ně. Ale ohro­že­ní jej do svě­ta, z něhož chtěl unik­nout, neu­stá­le vra­cí. Když se v... poklid­né vsi, kte­rá je jejich dočas­ným domo­vem, obje­ví zabi­ják Kirill (Karl Urban), Bourne s Marií mís­to kvap­ně opouš­tě­jí. Začne nová glo­bál­ní hra na koč­ku a myš a Jason Bourne se musí vrá­tit ke své minu­los­ti, i když taj­ná ope­ra­ce Treadstone“, kte­rá vytvá­ře­la pro­fe­si­o­nál­ní zabi­já­ky, už skon­či­la. Před lety Bourneovi řek­li, že nesmí s nikým navá­zat kon­takt. Minulost se při­hlá­si­la sama. Měli ho nechat na poko­ji.

Agent bez minu­los­ti byl v době své­ho vzni­ku pro­jek­tem, kte­ré­mu se moc nevě­ři­lo a to i pře­de­vším díky fak­tu, že si měl hlav­ní­ho akč­ní­ho hrdi­nu zahrát Matt Damon. Z prv­ní­ho Bournea se ale vyklu­ba­la fajn podí­va­ná a pře­de­vším finanč­ní úspěch a i přes­to, že se původ­ně se žád­ným pokra­čo­vá­ním nepo­čí­ta­lo tak na něj nako­nec muse­lo dojít a vzhle­dem k tomu, že před­lo­ha v podo­bě kniž­ní série Roberta Ludluma je vel­mi boha­tá (dodnes i přes fakt, že Ludlum svět opus­til už v roce 2001 vyšlo cel­kem 20 Bourneovských knih) se dalo odkud brát. Nutno ale dodat, že scé­náris­ta Tony Girloy se při psá­ní scé­ná­ře pro dvoj­ku roz­ho­dl kni­hu zce­la igno­ro­vat a to i pře­de­vším pro­to, že od roku 1986 kdy před­lo­ha Bourneova mýtu vznik­la se svět výraz­ně změ­nil a bylo pro­to nut­no při­jít s upgra­dem. Zároveň po tvůr­čích kom­pli­ka­cích s Dougem Limanem u prv­ní­ho Bournea už stu­dio Universal odmít­lo s ním pokra­čo­vat na dru­hém dílu a dali pro­to šan­ci teh­dy rela­tiv­ně nezná­mé­mu Paulu Greengrasovi, kte­ré­ho zvo­li­li pře­de­vším díky fak­tu, že u své­ho před­cho­zí­ho fil­mu Krvavá nedě­le se uká­za­lo, že doká­že ztro­pit vel­mi sil­né audi­o­vi­zu­ál­ní diva­dlo s ruč­ní kame­rou a řek­li si, že prá­vě toto by Bourneovi 2 moh­lo pomoct a posu­nout ho od prv­ní­ho dílu tro­chu dál. A prá­vě díky najmu­tí Greengrasse a jeho sty­lu vzni­kl akč­ní film, kte­rý nejen pře­ko­ná­vá své­ho před­chůd­ce ale stal se v žán­ru akč­ní­ho fil­mu zásad­ním mil­ní­kem.

Agent bez minu­los­ti sice doká­že dodnes obstát jako vel­mi fajn špi­o­náž­ní podí­va­ná, záro­veň o něm ale pla­tí, že není kdo­ví­jak vizu­ál­ně str­hu­jí­cí a jeho akč­ní scé­ny mají dale­ko od vrcho­lu žán­ru. Toto ale roz­hod­ně nejde říct o Bourneově mýtu. Díky zvo­le­ní ruč­ní kame­ry je divák doslo­va v prv­ní řadě a jakmi­le dojde na pěst­ní sou­bo­je tak se divák snad­no začne může bát aby rych­le nedo­stal od Bournea či jeho pro­tiv­ní­ka na drž­ku prá­vě on. Zvolení módu ruč­ní kame­ry roz­hod­ně není pro kame­ra­ma­na jed­no­du­ché, prá­vě kame­ra­man Oliver Wood, kte­rý už točil Agenta bez minu­los­ti a posu­nul se ze sta­tic­ké kame­ry prá­vě na kame­ru fre­ne­tic­kou ale doká­zal udě­lat akč­ní scé­ny napros­to str­hu­jí­cí a pře­de­vším i díky zbě­si­lé­mu stři­hu mají tyto akč­ní sek­ven­ce ten pra­vý dri­ve. Dává tak násled­ně smy­sl, že spous­ta kon­ku­ren­ce se po Bourneově mýtu zača­la opi­čit a na ruč­ní kame­ru u akč­ních scén dochá­ze­lo čas­tě­ji a čas­tě­ji, o více než vět­ši­ně se dá ale říct, že se Bourneově mýtu roz­hod­ně nevy­rov­na­li. Zároveň se u Bournea 2 posu­nu­la i cho­re­o­gra­fie akč­ních scén a napří­klad bit­ka mezi Jasonem Bournem a Jardou v poda­ní Martona Czokase sází i na pou­ži­tí vše­ho kolem a oprav­du jde vidět, že si někdo při vymyš­le­ní cho­re­o­gra­fie a jed­not­li­vých detai­lů dal straš­ně zále­žet. Prostě do detai­lů skvě­le pro­pra­co­va­ná akce, kte­rá je navíc zavr­še­na totál­ně fan­tas­tic­kou závě­reč­nou nahá­něč­kou v Moskvě, kte­rá sice není vylo­že­ně nej­vel­ko­le­pěj­ší, nezni­čí se při ní mili­on aut ale přes­to to boha­tě sta­čí a fun­gu­je.

Velký palec naho­ru pat­ří Mattu Damonovi, kte­rý si vět­ši­nu scén ode­hrál zce­la sám bez kaska­dé­ra a uká­zal tedy, že si zaslou­ží titul akč­ní­ho hrdi­ny i přes­to, že by jste Damona pře­ce jen ved­le Schwarzeneggera, Stalloneho či Willise neza­řá­di­li ani náho­dou. Především je ale Jason Bourne vět­ši­nu fil­mu v jas­ném rage módu a Matt Damon tu sice musí pře­de­vším fun­go­vat jako cool akč­ní hrdi­na, záro­veň má ale šan­ci před­vést svůj herec­ký talent a to pře­de­vším v pasá­žích jas­né­ho truch­le­ní. Jason Bourne totiž nemá čas něko­mu vysvět­lo­vat, že při­šel o něko­ho hod­ně důle­ži­té­ho a i kdy­by měl tak mu nej­spíš bulet na rame­no nebu­de. Damon tak veš­ke­ré Bourneovy truch­li­vé emo­ce musí sehrát jenom skrz emo­ce v obli­če­ji a roz­hod­ně mu to jde. V celém fil­mu se mož­ná jem­ně pře­krý­vá fakt, že je Jason Bourne vlast­ně na ces­tě pomsty a záro­veň pořád roz­pitvá­vá mozai­ku, i díky fak­tu, že ces­ta pomsty a ces­ta obje­ve­ní minu­los­ti spo­ju­je mno­ho okol­nos­tí ale scé­nář nemu­sí tak boles­ti­vě klič­ko­vat a ve výsled­ku vše drží pohro­ma­dě. Mozaika Bourneovy minu­los­ti se dále hlav­ní­mu hrdi­no­vi (a divá­ko­vi) roz­svě­cu­je, pořád ale kus sklá­dač­ky chy­bí. Jestli divá­ka baví akč­ní scé­ny a záro­veň tohle postup­né obje­vo­vá­ní tajem­ství ohled­ně Treadstoneu tak má vyhrá­no v pod­sta­tě po celou dobu.

Franka Potente, Brian Cox a Julia Stiles jsou z před­cho­zí­ho dílu rozum­ně využiti/rozvíjeni a sce­náris­té naštěs­tí s posta­vou Franky Potente pocho­di­li nej­lé­pe jak moh­li, pro­to­že nic víc už se s ní objek­tiv­ně dělat stej­ně neda­lo. Navíc se tu obje­vu­je Joan Allen, jejíž posta­va Pam Landyové má ve fil­mu něja­ký smy­sl, Karl Urban jako důstoj­ný sou­peř Bournea Kirill nebo Karel Roden ve vrchol­né for­mě jako rus­ký mafi­án Yuri Gretkov. Do jed­nič­ky natá­če­né v Čechách se sice Roden nevešel, zde ale dostal pří­le­ži­tost a po Bladeovi II a Hellboyovi pro něj šlo o dal­ší holly­wo­od­skou roli, kte­rá nazna­čo­va­la, že by v Hollywoodu ješ­tě nemu­sel říct posled­ní slo­vo, časy RocknRolly a Prázdnin pana Beana jsou ale už dáv­no pryč a tak už nám tak bohu­žel nezbý­vá nic jiné­ho na Rodenovy vrchol­né holly­wo­od­ské role jenom vzpo­mí­nat. Nebo jen čekat až do kin dora­zí Jason Bourne VI: Revenge of Yuri Gretkov.

Bourneův mýtus je sice vrcho­lem akč­ní­ho řemes­la a nahá­něč­ka v Moskvě pat­ří mezi nej­lep­ší (nejen) auto­mo­bi­lo­vé akč­ní scé­ny všech dob, záro­veň mu ale nechy­bí i něco víc. Bourneův mýtus nemá pro­blém s dojem­ný­mi momen­ty ani hlub­ší­mi zamyš­le­ní­mi. Dramaturgicky bych mož­ná tak tro­chu pro­ho­dil moment závě­reč­né akč­ní honič­ky a násled­né důle­ži­té kon­fron­ta­ce s Bourneovou minu­los­tí, jakmi­le ale nastou­pí sak­ra cool závě­reč­ná scé­na a začnou do toho hrát Extreme Ways (kte­ří i v tomhle pří­pa­dě mají mno­hem lep­ší nástup než v závě­ru prv­ní­ho dílu) tak jdou všech­ny drob­né výtky, kte­ré jsem napříč fil­mem měl tak vlast­ně nekri­tic­ky stra­nou. Už pro­to, že Greengrass oprav­du posu­nul lať­ku výš stej­ně tak jako veš­ke­rý tvůr­čí tým, kte­rý se z jed­nič­ky vrá­til (pla­tí to prá­vě i o kame­ra­ma­no­vi Woodovi nebo skla­da­te­li Johnu Powellovi, jehož soun­d­track mi u Bourneova mýtu při­šel výraz­něj­ší než u prv­ní­ho fil­mu).

Bourneův mýtus je napros­to sty­lo­vej akč­ní nářez, kte­rý doká­zal, že když se svě­ří důvě­ra v téměř nezná­mé­ho auto­ra s vel­mi cool ruko­pi­sem tak může vznik­nout film, kte­rý je po akč­ní strán­ce napros­to doko­na­lý a i po všech ostat­ních strán­kách mu k totál­ní čis­té doko­na­los­ti ztrá­cí vlast­ně málo. Bourneův mýtus je roz­hod­ně mil­ní­kem (nejen) akč­ní­ho fil­mu, kte­rý více­mé­ně odstar­to­val novou éru akč­ňá­ků sáze­jí­cích na ruč­ní kame­ru při akč­ních sek­ven­cích. Nebyl to mož­ná nej­lep­ší dopad, nic to ale nemě­ní na tom jak důle­ži­tý, sty­lo­vý a pře­de­vším pove­de­ný Bourneův mýtus je. Osobně se dodnes točím kolem hod­no­ce­ní 4 a 5 (v rám­ci od 1 do 10 jsem stá­le na 8.5/10) a osob­ně nechá­vám spí­še čty­ři hvězdy pro­to, že je pro mně jas­ným vrcho­lem původ­ní tri­lo­gie až tře­tí díl tedy Bourneovo ulti­má­tum. Pro něko­ho pře­plá­ca­ný a slab­ší odvar Bourneova mýtu, pro mně ale posu­nu­tí lát­ky ješ­tě o kou­sek dál a pře­de­vším skvě­le zapad­nu­tí mozai­ky. Když se ale řek­ne B tak se logic­ky musí říct i A a tedy fakt, že aby člo­věk dostal Bourneovo ulti­má­tum musel nejdřív dostat Bourneův mýtus. A i kdy­by měl člo­věk z něja­ké­ho důvo­du igno­ro­vat Bourneovo ulti­má­tum tak roz­hod­ně pla­tí jedi­né...... Bohudíky za Bourneův mýtus!

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Bourneův mýtus na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Bourne


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17361 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72260 KB. | 25.04.2024 - 15:58:33