Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rychle a zběsile 2 - 45 %

Rychle a zběsile 2 - 45 %

Photo © 2003 Universal Studios
Photo © 2003 Universal Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První díl série Rychle a zbě­si­le byl neod­dis­ku­to­va­tel­ným úspě­chem. Studiu vydě­lal celo­svě­to­vě přes 200 mili­o­nů dola­rů, což bylo při pěti­no­vém roz­počtu chá­pa­no jako povel k nato­če­ní dal­ších pokra­čo­vá­ní. Po třech letech od pre­mi­é­ry původ­ní­ho fil­mu se tak v kinech obje­vil díl dru­hý. Tentokrát s takřka dvoj­ná­sob­ným roz­poč­tem a již vybu­do­va­ný­mi zákla­dy fanouš­kov­ské základ­ny.

RR01To, co v prv­ním díle fun­go­va­lo, při­ná­ší i díl dru­hý. Stylizace auto­mo­bi­lo­vých závo­dů pro dosa­že­ní poci­tu rych­los­ti, rych­lá auta, ile­gál­ní závo­dy a hez­ké baby jsou i v pokra­čo­vá­ní. Druhý díl ovšem igno­ru­je základ­ní pre­mi­su své­ho před­chůd­ce, kte­rý nebyl v prv­ní řadě o závo­dě­ní a kurev­sky hla­si­tých moto­rech, ale o vzta­hu dvou auto­mo­bi­lo­vých nad­šen­ců, přá­tel na opač­ných stra­nách záko­na.

Rychle a zbě­si­le 2 na prv­ní pohled při­plá­cá­vá úspěš­nou znač­ku na mno­ho­krát vidě­nou šab­lo­nu akč­ní­ho kri­mi fil­mu, do kte­ré při­mí­chá­vá ozvlášt­ně­ní v podo­bě zasa­ze­ní do svě­ta, jemuž domi­nu­jí rych­lá auta. Již u zařa­ze­ní do správ­né­ho žán­ru ale mohou u toho­to fil­mu nastat pro­blémy,. Celek je po zhléd­nu­tí mož­né brát jako akč­ní kri­mi, ovšem akce a samot­né­ho kri­mi­nál­ní­ho vyšet­řo­vá­ní. Scénář dává za prav­du spí­še těm, co film ozna­ču­jí za bud­dy kome­dii v duchu Smrtononosné zbra­ni. Špičkování mezi obě­ma hlav­ní­mi hrdi­ny ovšem nikdy nepře­ros­te v nic víc než epi­zo­dic­kou věc. kte­rou film dává, not­ně umě­le, naje­vo, že počí­tá i s vývo­jem mezi­lid­ských vzta­hů.

To, že film nemá svou vlast­ní identi­tu, lze ozna­čit za jeho nej­vět­ší nega­ti­vum. Samotný pří­běh, ve kte­rém Brian O’Connor (Paul Walker) pomá­há padou­cho­vi pře­mís­tit hro­ma­du peněz z bodu A do bodu B a při­tom taj­ně pra­cu­je se svým kama­rá­dem Romanem (Tyrese Gibson) pro cel­ní sprá­vu USA, je napl­něn klišé a pouč­ka­mi z pří­ruč­ky prů­měr­né­ho holly­wo­od­ské­ho scé­náris­ty. Výtku, kte­rou jsem už for­mu­lo­val v recen­zi na prv­ní díl musím pou­žít i tady. Ploché posta­vy jsou stá­le pří­tom­ny a divák nemá šan­ci se s jakou­ko­liv z nich pořád­ně zto­tož­nit a  zají­mat se o její osud.

EE02Hledání vlast­ní iden­ti­ty pokra­ču­je i v otáz­ce sty­lu. Tam si film vypůj­ču­je postu­py z prv­ní­ho dílu. Během vůbec prv­ní­ho závo­du série pou­žil reži­sér původ­ní­ho fil­mu, Rob Cohen, k navo­ze­ní poci­tu rych­los­ti spe­ci­fic­kých postu­pů. Zkreslení pro­sto­ru a inspi­ra­ce sci-fi efek­ty pro nad­svě­tel­nou rych­lost doká­za­lo divá­ka kata­pul­to­vat spo­leč­ně s hrdi­ny do rych­los­tí pro­sy­ce­né­ho svě­ta ile­gál­ní­ho závo­dě­ní. To samé pou­ží­vá i Singleton, ovšem při kaž­dé rych­lé jízdě. Postup se tak ste­re­o­ty­pi­zu­je a když ho vidí­te pode­sá­té během prv­ní polo­vi­ny fil­mu ztrá­cí svůj efekt.

Druhý díl si dále vypůj­ču­je i pohyb­li­vost kame­ry, kte­rou ovšem posou­vá na zce­la novou úro­veň. Zatímco prv­ní díl ji pou­ží­val sub­til­ně a kre­a­tiv­ně ke komu­ni­ka­ci důle­ži­tých infor­ma­cí smě­rem k divá­ko­vi, ve dru­hém dílu je její pou­ži­tí čis­tě umě­lec­ké. Odpoutání kame­ry od svě­ta chod­ců navíc extre­mi­zu­je v zábě­rech, kdy kame­ra létá mezi jed­not­li­vý­mi závo­dí­cí­mi auto­mo­bi­ly a uka­zu­je divá­ko­vi postup­ně tvá­ře řidi­čů bez jedi­né­ho stři­hu.

RR03V čem ovšem dvoj­ka vyni­ká a pře­ko­ná­vá své­ho před­chůd­ce je špat­ný scé­nář. Stylistická strán­ka chce pohl­tit divá­ka do děje a nechat mu čuch­nout tro­chu spá­le­né­ho ben­zí­nu. Ta for­mál­ní se ovšem drží při zemi a ser­ví­ru­je pev­ně ukot­ve­né tra­dič­ní dia­lo­gy, kte­ré jsou mís­ty moc vysvět­lu­jí­cí, mís­ty nad­by­teč­né a v drti­vé vět­ši­ně pří­pa­dů jen veli­ce nud­né a slou­ží­cí jako vata mezi jed­not­li­vý­mi honič­ka­mi. Režisér navíc scé­ná­ři pomoc­nou ruku nepo­dá­vá, spíš nao­pak. Tupé kon­ver­za­ce postav v mno­ha pří­pa­dech nepod­po­ru­je stři­hem a mís­to divá­ko­va zau­je­tí mu tak spí­še nabí­zí pocit trap­nos­ti situ­a­ce.

Druhý díl Rychle a zbě­si­le ovšem i přes řadu nedo­stat­ků nabí­zí atrak­tiv­ní podí­va­nou. Honičky  a závo­dy doká­žou při­lít do krve tro­chu adre­na­li­nu a prá­vě díky svo­jí kon­venč­nos­ti doká­že pří­běh dosta­teč­ně zaujmout a při­mět ke srov­ná­vá­ní s hro­ma­dou podob­ných fil­mů. Celkově jde o neduži­vé­ho sou­ro­zen­ce o dost lep­ší jed­nič­ky. Pro fanouš­ky rych­lých moto­rů jde ovšem zno­vu o jas­nou povin­nost.


Photo © 2003 Universal Studios


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rychle a zběsile 2 - Paul Walker dva roky po prvním dílu R.Z.28. února 2019 Rychle a zběsile 2 - Paul Walker dva roky po prvním dílu R.Z. Recenze prvního dílu je za námi, pojďme nyní nakouknout pod kapotu a subjektivně zhodnotit volné pokračování. A že volné je opravdu ve všech směrech – zůstala jen jediná postava z […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 2 - 45%13. února 2016 Rychle a zběsile 2 - 45% První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 6 - 50 %6. června 2022 Rychle a zběsile 6 - 50 % Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 5 - 75 %5. června 2022 Rychle a zběsile 5 - 75 % Rychle a zběsile 5 je všeobecně nejlépe přijatým dílem série. Pro studio navíc znamenal ujištění, že v rukou drží zlatý důl. Pátý díl totiž vydělal celosvětově přes 626 milionů dolarů a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile - 65 %1. června 2022 Rychle a zběsile - 65 % Dnes již legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světu kult rychlých aut, horkých pneumatik a vůně spáleného benzínu. Nicméně ačkoli se první díl Rychle a zběsile tváří jako […] Posted in Retro filmové recenze
  • Transformers – víc, než se zdá7. června 2023 Transformers – víc, než se zdá Ano, na počátku byla opravdu hračka. Je tomu už celých čtyřiadvacet let od zrodu jednoho unikátního návrhu. Tedy robota, co se během pár okamžiků dokáže přeskládat na autíčko. Kdo mohl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 10 (Fast X) – Recenze – 60 %20. května 2023 Rychle a zběsile 10 (Fast X) – Recenze – 60 % Dominic Toretto (Vin Diesel) si konečně užívá ničím nerušené rodinné sešlosti s grilováním na zahradě a je vzorným otcem osmiletého syna, kterého učí driftovat okolo palem a rozeznávat […] Posted in Filmové recenze
  • Fast & Stupidous 10 – Co takhle vystřelit někoho do vesmíru?18. května 2023 Fast & Stupidous 10 – Co takhle vystřelit někoho do vesmíru? Dva roky nervy drásajícího čekání jsou nadobro u konce a česká kina již co nevidět čeká demolice. Navštíví je totiž 2 metrový lidský buldozer Toretto a jen co srovná se zemí kina s […] Posted in Filmové recenze
  • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07509 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72616 KB. | 21.02.2024 - 10:05:48