Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Agent bez minulosti - jak začínal režisér filmu Na hraně zítřka

Agent bez minulosti - jak začínal režisér filmu Na hraně zítřka

Agent
Agent
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedné bouř­li­vé noci vylo­ví ital­ská rybář­ská loď z moře muže (Matt Damon), spíš mrt­vé­ho než živé­ho. V zádech má kul­ky a pod kůží ští­tek s čís­lem ban­kov­ní­ho kon­ta ve švý­car­ské ban­ce. Víc nic. Když se mu koneč­ně vrá­tí vědo­mí, nic svým zachrán­cům o sobě nedo­ká­že pově­dět. Trpí napros­tou ztrá­tou pamě­ti. Postupně zjiš­ťu­je, že ovlá­dá bojo­vá umě­ní, domlu­ví se v něko­li­ka jazy­cích a že si pora­dí s kaž­dou zbra­ní. To sig­na­li­zu­je veli­ce nebez­peč­nou minulos...t. Ale kdo a proč ho chtěl zabít, si vyba­vit nedo­ká­že. V curyš­ské depo­zit­ní schrán­ce, kam se vydá, jakmi­le loď při­sta­ne, nalez­ne hned něko­lik ces­tov­ních dokla­dů, závrat­ně vyso­kou hoto­vost, auto­ma­tic­kou pis­to­li a jmé­no Jason Bourne s paříž­skou adre­sou. I když o sobě stá­le nic neví, pocho­pí záhy, že lidé, kte­ří ho zna­jí, usi­lu­jí o jeho život. A tak Marii (Franka Potente), prv­ní dív­ce, kte­rou potká, nabíd­ne 10 000 dola­rů za ces­tu do Paříže. Teprve tady, s pomo­cí Marie, jejíž život pře­vrá­til vzhů­ru noha­ma, začí­ná sklá­dat prv­ní kamín­ky do mozai­ky své minu­los­ti...

S uve­de­ním Agenta do minu­los­ti do čes­kých kin 17. 10. 2002 se se mnou pojí jed­ná osob­ní zajímavost- Agent bez minu­los­ti totiž do čes­kých kin dora­zil přes­ně ve stej­ný den kdy jsem se naro­dil a mož­ná i pro­to nás pojí jem­né pou­to. Agent bez minu­los­ti by se mi totiž osob­ně nedo­stal do nějak vyso­ké pozi­ce na žeb­říč­ku mých nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů všech dob a pře­de­vším má pro­blém v tom, že jsou jeho pokra­čo­vá­ní lep­ší, Agent bez minu­los­ti je přes­to dodnes vel­mi fajn akč­ní podí­va­ná bez kte­ré by neod­star­to­va­la jed­na z nej­kul­tov­něj­ších akč­ních sérii všech dob.

Knižní hrdi­na Roberta Ludluma měl už díky tele­viz­ní­mu fil­mu Agent beze jmé­na zku­še­nost se svým adap­to­vá­ním, ta památ­něj­ší ale dora­zi­la prá­vě až v roce 2002 a díky sce­náris­to­vi Tonymu Gilroyovi, reži­sé­ru Dougu Limanovi a typo­vě pře­kva­pi­vě napros­to bra­vur­ně obsa­ze­né­mu Mattu Damonovi, kte­rý k vel­ké­mu pře­kva­pe­ní uká­zal, že mu akč­ní polo­ha roz­hod­ně nedě­lá pro­blém a může být v roli Jasona Bournea cool. A dotá­hl to tak dale­ko, že si dnes v této roli doká­že­me těž­ko před­sta­vit tře­ba Brada Pitta nebo Matthewa McConaugheyho.

Tony Girloy a jeho spo­lusce­náris­ta W. Blake Herron dle Ledlumovy kni­hy sepsa­li parád­ně napsa­ný scé­nář díky kte­ré­mu film fun­gu­je i jin­de než v pou­hých akč­ních scé­nách. Jason Bourne je vlast­ně ve stej­né situ­a­ci jako divák a můžou tak Bourneovu mozai­ku zaha­le­né minu­los­ti roz­pitvá­vat spo­leč­ně. Scénář sice není záro­veň kdo­ví­jak kom­pli­ko­va­ný, přes­to je ale vel­mi dob­rý a celý pří­běh pilo­tu Bourneovy série má vel­mi pove­de­ný prů­běh.

Pro Douga Limana šlo po dvou men­ších fil­mech Proutníci a Go o prv­ní vět­ší holly­wo­od­skou zakáz­ku před­tím než se poz­dě­ji stal reži­sé­rem fil­mů jako Pan a paní Smithovi nebo Na hra­ně zítř­ka. Liman zde uká­zal, že nemá pro­blém nato­čit půso­bi­vé bojo­vé scé­ny (kte­ré se doká­žou užít sami o sobě bez kon­tex­tu a v rám­ci celé série se obje­ví něko­lik památ­ných pěst­ních sou­bo­jů) a záro­veň dodal Agentovi bez minu­los­ti bra­vur­ní tem­po, kte­ré nebrz­dí i když je tro­chu zbrz­dit pro úče­ly něja­ké­ho vysvět­le­ní aktu­ál­ně nut­né.

Agent bez minu­los­ti také vyhrál ve svém cas­tingu kde krom ve finá­le sku­teč­ně kro­mě super Matta Damona (spo­leč­ně s Willem Huntingem bez­po­chy­by Damonova život­ní role) je také vel­mi fajn fem­me fat­ta­le Franka Potente, vždy výraz­ný Chris Cooper, Brian Cox nebo cool zabi­ják Clive Owen.

Agent bez minu­los­ti je oprav­du vel­mi dob­ře nato­če­ná akč­ní prá­ce, kte­rá sice nesá­zí tolik na WOW efekt v tom pra­vém slo­va smys­lu, přes­to je ale ve svém žán­ru a řemeslu vel­mi pove­de­ná. Trošku vady na krá­se je, že Agent bez minu­los­ti není kdo­ví­jak vizu­ál­ně zají­ma­vý či vylo­že­ně hez­ký a i když je tu něko­lik skvě­lých sou­bo­jů tak chy­bí něja­ká výraz­něj­ší akce. I pro­to Agent bez minu­los­ti tak tro­chu leží ve stí­nu dal­ších dvou fil­mů původ­ní tri­lo­gie Bourneův mýtus a Bourneovo ulti­má­tum, pro­to­že u dvoj­ky a troj­ky reži­sér Paul Greengrass sku­teč­ně posu­nul lať­ku víc a udě­lal z Bourneova mýtu a Bourneova ulti­má­ta vizu­ál­ně dra­vé a pod­ma­ni­vé zále­ži­tos­ti (pře­de­vším prá­vě u ulti­má­ta).

Přes fakt, že je Agent bez minu­los­ti zastí­něn lep­ší­mi díly série (4 roky sta­rý Jason Bourne je pod­le mně ten nej­lep­ší mož­ný návrat i přes­to, že jsem stá­le v men­ši­ně) jde pořád o dodnes vel­mi fajn thriller bez kte­ré­ho by ty lep­ší díly nevznik­li a kte­rý více­mé­ně v roce 2002 posu­nul bojo­vé scé­ny pře­ce jen o kou­sí­nek dál. Možná je ve finá­le mož­ná lev­ně­ji půso­bí­cí a nejde o nej­lep­ší mož­ný vrchol akč­ní­ho řemes­la, pořád jde ale o vel­mi fajn zále­ži­tost, kte­rá uká­za­la, že Damon nemá s akč­ní polo­hou pro­blém. Ale výraz­ně­ji to doká­zal až příš­tě.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Foto: Photo © 2002 Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Agent bez minulosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Bourne


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02154 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72077 KB. | 22.07.2024 - 16:12:57