Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bourneovo ultimátum - zakončení první trilogie

Bourneovo ultimátum - zakončení první trilogie

Bourne3
Bourne3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vynořil se z vln Středozemního moře a neměl sebe­men­ší tuše­ní, kdo je. Tehdy se zro­dil Agent bez minu­los­ti. Postupně začal sklá­dat stříp­ky do své život­ní mozai­ky, až zjis­til, že jeho minu­lost skrý­vá řadu tem­ných míst, kte­rý­mi musí zno­vu pro­jít, pokud chce o sobě něco zjis­tit. Tak vzni­kl Bourneův mýtus. Teď sto­jí elit­ní taj­ný agent Jason Bourne (Matt Damon) na pra­hu řeše­ní vlast­ní život­ní hádan­ky a chys­tá se vyhlá­sit Bourneovo ulti­má­tum. Náročn...ou ces­tu za pozná­ním sebe sama mu prak­tic­ky od začát­ku kom­pli­ko­va­la řada nájem­ných zabi­já­ků, kte­ří na něm pra­co­va­li z pově­ře­ní jeho býva­lých zaměst­na­va­te­lů. Ti totiž usi­lu­jí o pra­vý opak toho, po čem tou­ží Bourne. Tedy aby si na všech­no vzpo­mněl. Tím jak se víc a víc blí­ží k odha­le­ní prav­dy, zesi­lu­jí se i jejich ner­vo­zi­ta a akti­vi­ty jimi naja­tých vra­hů. Agent Jason Bourne před nimi prchá přes Moskvu, Paříž, Londýn a maroc­ký pří­stav Tanger až do New Yorku, kde se poku­sí defi­ni­tiv­ně dohnat vlast­ní minu­lost, aby se mohl začít dívat do budouc­nos­ti. Nebude to mít leh­ké, pro­to­že kro­mě ost­rostřel­ců z pod­svě­tí ho tu snad kro­mě armá­dy pro­ná­sle­du­jí všech­ny ozbro­je­né ame­ric­ké slož­ky.

Začalo to vel­mi fajn špi­o­náž­ní jízdou jmé­nem Agent bez minu­los­ti. Pokračovalo vel­mi pove­de­nou akč­ní pec­kou jmé­nem Bourneův mýtus. Stejný tvůr­čí tým vede­ný reži­sé­rem Paulem Greengrassem se poté o 3 roky poz­dě­ji vrá­til aby se tri­lo­gie dočka­la své­ho vrcho­lu jmé­nem Bourneovo ulti­má­tum. Režisér Greengrass, hlav­ní hvězda Matt Damon, kame­ra­man Oliver Wood a sce­náris­ta Tony Girloy (kte­ré­mu ten­to­krát vypo­moh­li také Scott Z. Burns a George Nolfi) se spo­leč­ně vrá­ti­li a nato­či­li jeden z nej­lep­ších závě­rů akč­ní tri­lo­gie všech dob o kte­rém se se sice říká, že je opro­ti své­mu před­chůd­ci mož­ná tro­chu pře­plá­ca­ný a záro­veň nefun­gu­je tak skvě­le, já si ale sto­jím za tím, že z původ­ní tri­lo­gie je Bourneovo ulti­má­tum fil­mem nej­lep­ším, kte­rý je ješ­tě výraz­ně­ji zbě­si­lej­ší a dra­věj­ší než Bourneův mýtus a pře­de­vším jde o napros­to geni­ál­ní akč­ní film, kte­rý to do divá­ka pere od začát­ku do kon­ce.

Bourneovo ulti­má­tum je napros­to mis­trov­ská podí­va­ná od začát­ku do kon­ce, kte­rá už tak vrchol­nou akci z před­cho­zí­ho dílu posou­vá ješ­tě dál. Bourneovo ulti­má­tum je více­mé­ně jed­na dlou­há akč­ní sek­ven­ce, kte­rá opět sází na ruč­ní kame­ry, efek­tiv­ní bit­ky a pře­de­vším totál­ní divác­ké napě­tí.

Jason Bourne neo­pouš­tí svou rage for­mu a je z něj ten nej­víc nekom­pro­mis­ní zabi­ják, kte­rý může dostát své pověs­ti. Dá se sice prs­kat na to, že Bourne v celém fil­mu téměř neu­dě­lá chy­bu a vše mu mož­ná vychá­zí až pří­liš snad­no, po před­cho­zích dvou dílech mu to ale divák vlast­ně pře­je a Bourne je pořád napros­to skvě­le fun­gu­jí­cí pro­ta­go­nis­ta a Damon defi­ni­tiv­ně doká­zal, že je v akč­ní polo­ze výbor­ný. Jak nazna­čil Agent bez minu­los­ti a více­mé­ně to potvr­dil Bourneův mýtus, Bourneovo ulti­má­tum Damonův sta­tus uvě­ři­tel­né­ho akč­ní­ho hrdi­ny jenom potvr­zu­je a sku­teč­ně pla­tí, že v té roli už je těž­ké si před­sta­vit něko­ho jiné­ho. O to lep­ší je fakt, že Jason Bourne není akč­ní hrdi­na, kte­rý musí házet cool hláš­ky. Stačí mu jen jeho pěs­ti. Zároveň se při jeho výpra­vě za finál­ním sle­pe­ním mozai­ky neza­po­me­ne na Bourneovu bolest a po závě­ru Bourneova mýtu čeká v ulti­má­tu Bournea dal­ší dojem­ná kon­fron­ta­ce, kte­rá záro­veň před­vá­dí Daniela Brühla v jeho prv­ní holly­wo­od­ské roli.

Vrací se Joan Allen i Julia Stiles, kte­ří se nevra­ce­jí zby­teč­ně a scé­nář jim dává smys­lu­pl­né umís­tě­ní, záro­veň ale dora­zí spous­ta nových výraz­ných tvá­ří. Typově napros­to bra­vur­ně obsa­ze­ný David Strathairn, vždy výraz­ný Scott Glenn nebo Albert Finney, kte­rý zde ztě­les­ňu­je důle­ži­tou oso­bu v Bourneově kari­é­ře v pro­gra­mu Treadstone.

Ať už si vzpo­me­nu na úvod v Moskvě, solid­ně tem­po­vě a napí­na­vě vybu­do­va­nou scé­nu na vla­ko­vém nádra­ží Waterloo v Londýně, honič­ku a násled­ně bit­ku v Madridu (kte­rá je opět se spo­je­ním ruč­ní kame­ry a zbě­si­lé­ho stři­hu napros­to zla­tou ukáz­kou toho jak tyhle akč­ní šar­vát­ky točit) nebo finá­le, kte­ré vyu­ži­je důle­ži­tou větu pad­lou už v Agentovi bez minu­los­ti tak si pros­tě vzpo­me­nu jenom na celou řadu skvě­lých a bra­vur­ních momen­tů, kte­ré doka­zu­jí, že ten film nemá hlu­ché mís­to. A i pro­to je pro mně z celé původ­ní tri­lo­gie oprav­do­vým vrcho­lem.

Bourneovo ulti­má­tum je našla­pa­ná a pre­ciz­ně nato­če­ná jíz­da u kte­ré Greengrass sku­teč­ně posu­nul hra­ni­ci ješ­tě o kus dál. Greengrass záro­veň nemá krom vrchol­ných akč­ních scén nadá­le skvě­le pra­co­vat s postup­ným sle­po­vá­ním mozai­ky Bourneovy minu­los­ti a v závě­ru fil­mu do sebe napros­to parád­ně zapad­ne. Divák sku­teč­ně pocit, že od Agenta bez minu­los­ti ušel k Bourneově ulti­má­tu něja­kou ces­tu a dosá­hl toho po čem tou­žil. Nebylo to zadar­mo, vytr­pěl si hod­ně ale své­ho cíle dosá­hl. Konec, kte­rý navíc zrca­dlí úvod­ní scé­nu Agenta bez minu­los­ti je to nej­lep­ší mož­né zakon­če­ní původ­ní Bourneovy tri­lo­gie, zvláš­tě když u toho zno­va jsou Extreme Ways. Osobně jsem člo­věk co si pořád vel­mi užil Bourneův odkaz a pořád chvá­lí a obha­ju­je posled­ní­ho Jasona Bournea, kte­rý stál na návra­tu Damona a Greengrasse, Bourneovo ulti­má­tum je ale roz­hod­ně vrcho­lem série a jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů všech dob....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Bourneovo ultimátum na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51209 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71827 KB. | 18.06.2024 - 11:26:59