Kritiky.cz > Recenze knih > Bridgertonovi - Vévoda a já - 1.díl

Bridgertonovi - Vévoda a já - 1.díl

Bridge
Bridge
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píše se rok 1813 a Simona, vévo­dy z Hastingsu už neba­ví odmí­tat všech­ny ženy, kte­ré se za něj chtě­jí vdá­vat. Předstírá tedy city k Daphne Brigertonové, sestře své­ho pří­te­le.. Nechce si ji vzít, nao­ko se ji dvo­ří,  ale vší­má si, že mu na ni začí­ná zále­žet. Daphne se do něj bez­hla­vě zami­lu­je, on její city opě­tu­je, ale je tady něco, co mu brá­ní, aby si ji vzal. Podaří se Daphne jis­tit, proč se tak vévo­da cho­vá? Změní svůj postoj ke svat­bě? 

Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní. Rozhodně nebu­de­te chtít pře­stat.

large

Kniha byla napros­to úžas­ná. Nevím, jak ji popsat slo­vy. Silný pří­běh, his­to­ric­ký pod­klad, s ero­tic­kým náde­chem, váš­ni­vý vztah vévo­dy a půvab­né Daphne vás jen tak nene­chá chlad­ný­mi. Kniha má 21 kapi­tol, cel­kem 304 stran, na začát­ku pro­log, na kon­ci epi­log. Čte se vel­mi dob­ře, sro­zu­mi­tel­ně psa­ným jazy­kem, se zají­ma­vou záplet­kou. Na titul­ní strán­ce je krás­ná, mla­dič­ká žena a cha­risma­tic­ký muž. Opravdu vel­mi pěk­ně zpra­co­va­ná kni­ha, kte­rá roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem, co mají rádi krás­né pří­běhy, v his­to­ric­kém pro­stře­dí s náde­chem ero­tic­ké­ho jis­kře­ní. S nedo­čka­vos­tí bude­te vyhlí­žet dal­ší díl, kte­rý si bude­te chtít pře­číst.

Doba, ve kte­ré se děj ode­hrá­vá mě napros­to pohl­ti­la. Romantický pří­běh, jehož seri­á­lo­vá podo­ba běží na Netflixu. Nejsem pří­liš seri­á­lo­vý tip. Raději si pře­čtu kni­hu. Už něko­li­krát se mně sta­lo, že kni­ha byla báječ­ná a film mě tro­chu zkla­mal.

Líbilo se mně, jak autor­ka na začát­ku kapi­to­ly píše infor­ma­ce ze Společenských novin Lady Whistledowské, co se vlast­ně mezi vévo­dem Simonem a Daphne sta­lo.

Ukázka z kni­hy:

Narození Simona Arthura Henryho Fitzranulpha Baseta, hra­bě­te Clyvedona, pro­vá­ze­ly bouř­li­vé osla­vy. Kostelní zvo­ny celé hodi­ny vyzvá­ně­ly, ve skvost­ném zám­ku - domo­vě novo­ro­zen­ce - teklo prou­dem šam­paň­ské a celá ves­ni­ce Clyvedon dosta­la od novo­pe­če­né­ho otcem mla­dé­ho hra­bě­te den vol­na, aby se zúčast­ni­la hos­ti­ny.

„Tohle není jen tak oby­čej­né dítě,“ pro­ho­dil pekař ke ková­ři.

Simon Arthur Henry Fitzranulph totiž nepro­ži­je život jako hra­bě Clyvedon. To je pou­ze čest­ný titul. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset - nemluv­ně, kte­ré se pyš­ní více jmé­ny, než může jaké­ko­li dítě potře­bo­vat - je dědi­cem jed­no­ho z nej­star­ších a nej­bo­hat­ších vévod­ství v Anglii. A jeho otec, devá­tý vévo­da z Hastingsu, na ten­to oka­mžik čekal léta.

Zatímco stál v síni před man­žel­či­nou kom­na­tou a v náru­či cho­val vřís­ka­jí­cí­ho kojen­ce, srd­ce mu téměř puklo pýchou. Bylo mu něco přes čty­ři­cet a se závis­tí sle­do­val, jak jeho sta­ří přá­te­lé - všich­ni vévo­do­vé nebo hra­ba­ta - plo­dí dědi­ce po dědi­ci. Někteří se sice před naro­ze­ním tou­žeb­ně oče­ká­va­né­ho syna muse­li smí­řit i s něko­li­ka dce­ra­mi, ale nako­nec všich­ni zajis­ti­li pokra­čo­vá­ní rodu a posta­ra­li se, aby jejich krev kolo­va­la v žilách dal­ší gene­ra­ce ang­lic­ké sme­tán­ky.

Několik slov autor­ce:

Julia Quinnová je mla­dá, úspěš­ná autor­ka his­to­ric­kých roman­cí. Psaní se zača­la věno­vat poté, co dokon­či­la stu­dia na uni­ver­zi­tě a zjis­ti­la, že nemá tuše­ní, jak čer­ství absol­ven­ti shá­ně­jí zaměst­ná­ní. Právě měla roze­čte­nou jed­nu roman­ci, a tak ji napadlo, že sama zku­sí tako­vou kni­hu napsat. A oka­mži­tě zazna­me­na­la vel­ký úspěch.

Také v České repub­li­ce si Julia Quinnová zís­ka­la tisí­ce pří­z­niv­ců. V nakla­da­tel­ství Euromedia Group dosud vyšly všech­ny její bridger­ton­ské série: Vévoda a já, Vikomt, kte­rý mě milo­val, Nevhodný návrh, Čekanka, S Láskou, Eloise, Nečekaná lás­ka, Poznáš to z polib­ků a Před Svatbou. Kniha Tajné dení­ky sleč­ny Mirandy Cheeveronové je prv­ní, kte­rou Julia napsa­la poté, co bridger­ton­skou sérii uza­vře­la.

Část autor­či­na hono­rá­ře z pro­de­je této kni­hy byla věno­vá­na Národní spo­leč­nos­ti roz­trou­še­né skleró­zy.

 

  • Autor: Julia Quinnová
  • Přeložila: Lenka Tichá
  • Žánr: román pro ženy, belet­rie, roman­ti­ka
  • Vydáno: 2021, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha
  • Počet stran: 304
  • Vazba kni­hy: paper­back
  • ISBN 978-80-249-4394-7

  • Foto: Photo © Netflix
  • Foto kni­hy: Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81045 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72004 KB. | 21.02.2024 - 06:29:08