Kritiky.cz > Recenze knih > Královna, Na cestě k trůnu

Královna, Na cestě k trůnu

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny o vel­mi význam­ných ženách? Chcete se dozvě­dět, jak žila a vlád­la Alžběta II.? Do rukou se mně dostá­vá nád­her­ná bio­gra­fie, kte­rá je plná zají­ma­vos­tí o živo­tě význam­né brit­ské krá­lov­ně. Zážitek ze čte­ní byl oprav­du okouz­lu­jí­cí, tak jako byla tato dáma. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Píše se rok 1947 a mla­dič­ká Alžběta se setká­vá s mla­dým a okouz­lu­jí­cím prin­cem Filipem. V Evropě se schy­lu­je k vál­ce a rodi­na si moc svat­bu s prin­cem nepře­je. Alžběta si ale sňa­tek pro­sa­dí a stá­vá se mla­dou paní. V té doby záhy umí­rá Jiří VI. a Alžběta se dostá­vá na trůn. Ve svém mla­dém věku 25 let se dostá­vá na trůn a musí vlád­nout. Zvládne tak těž­kou zkouš­ku i jejich vztah s Filipem? Příběh popi­su­je život Alžběty, její mlá­dí, dospí­vá­ní a prv­ní roky vlá­dy, kte­rá neby­la vůbec jed­no­du­chá.

Kniha má 47 kapi­tol, cel­kem 272 stran, zakon­če­na doslo­vem, podě­ko­vá­ním autor­ky a zdro­ji lite­ra­tu­ry.

Kniha se mně moc líbi­la a její čte­ní jsem si uži­la. Jelikož jsem měla Alžbětu II. moc ráda i za její­ho živo­ta, byla jsem zvě­da­vá, jak na mě tato kni­ha zapů­so­bí. Biografie je psa­ná vel­mi pou­ta­vou for­mou. Od této autor­ky jsem čet­la již něko­lik knih a její význam­né osob­nos­ti už vyhle­dá­vám a vždy se těším, čím mě asi pře­kva­pí. Život krá­lov­ny Alžběty II. musel být zají­ma­vý a vel­mi pes­t­rý. Kniha se čte vel­mi dob­ře a bavi­la mě od začát­ku až do kon­ce. Překvapilo mě, jaká osob­nost Alžběta II. byla a že si nene­cha­la nic líbit a vše tak dob­ře zvlá­da­la. Čest její památ­ce. Byla to oprav­du výji­meč­ná žena, kte­rá se vepsa­la do dějin.

Alžběta II.-jako mla­dá se sta­la krá­lov­nou, jako krá­lov­na se sta­la legen­dou.

Ukázka z kni­hy:

Když o něco poz­dě­ji Lilibet sestu­po­vat za mat­kou po zablá­ce­ných scho­dech, zno­vu pocí­til pří­val hrdos­ti a obdi­vu. Zdánlivě bez náma­hy a navzdo­ry úska­lím dlou­hé­ho dne byla krá­lov­na k lidem vstříc­ná, přá­tel­ská a ucti­vá, s mno­hý­mi dokon­ce pro­ho­di­la něko­lik slov nebo si s nimi potřás­la rukou. A když Lilibet vidě­la, jak oslo­ve­ní září, přes­to­že celé hodi­ny pro­stá­li pro­mo­če­ní v deš­ti, tuši­la, co se od ní v násle­du­jí­cích letech a dese­ti­le­tích oče­ká­vá. Co oče­ká­vá sama od sebe. Matčina odda­nost věci byla pří­mo hma­ta­tel­ná a Lilibet ji bez­mezně obdi­vo­va­la, přes­to­že to zna­me­na­lo, že se dvor­ní úřed­ní­ci čas od času dosta­li pod tlak, když si krá­lov­na tak jako dnes vyhra­di­la víc času a zce­la naru­ši­la plá­no­va­ný prů­běh celé udá­los­ti.

Lilibet rezo­lut­ně zavře­la deštník-beztak mezi­tím pře­sta­lo pršet a už jen lehce mrholilo-a jeho špič­ko šťuch­la nená­pad­ně mat­ku, kte­rá byla prá­vě hlu­bo­ce pono­ře­na do hovo­ru s něja­kou Afričankou, do boty. Královna sebou pou­ze cuk­la, ale sig­nál pocho­pi­la, roz­lou­či­la se a šla dál. „Děkuji,“ zašep­ta­la dce­ři. „Pokud opět ztra­tím pojem o čase, zase mě upo­zor­ni.“

Lilibet se usmá­la. Tuhle las­ka­vost mat­ce ráda udě­lá.

Po zdán­li­vě neko­neč­ných kilo­me­t­rech dora­zil vlak desá­té­ho dub­na do Rhodesie, brit­ské kolo­nie, kte­rá dosta­la jmé­no pod­le Cecila Rhodese, zakla­da­te­le těžař­ské spo­leč­nos­ti De Beers. Lilibet se na Rhodesii obzvlášť těši­la, a hlav­ně na Viktoriiny vodo­pá­dy. Realita ale před­či­la oče­ká­vá­ní, a když koneč­ně vystou­pi­li z vla­ku a dosta­li se do hote­lu Victoria Falls, kte­rý byl ote­vřen v roce 1904, Lilibet všech­no doslo­va vyra­zi­lo dech.

Několik slov autor­ce:

Eva-Maria Bastová (nar.1978) je novi­nář­ka, vedou­cí spo­leč­nos­ti Bast Medien GmbH a spi­so­va­tel­ka na vol­né noze. Jako repor­tér­ka zís­ka­la něko­lik oce­ně­ní včet­ně ceny Nadace Konráda Adenauera a je autor­kou řady úspěš­ných knih. V autor­ském týmu s Jornem Prechtem píše také pod pseu­do­ny­mem Charlotte Jacobi.

Žije v Überlingenu v Bodamského jeze­ra a je mat­kou pěti dětí.

Autorka: Eva-Maria Bastová

Přeložila: Marta El Bournová

Edice: Významné ženy

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román

Vydáno: 2024, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 272

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5272-7

Knihu může­te kou­pit zde:

Kniha Královna – Na ces­tě k trů­nu - Eva-Maria Bastová | knizniklub.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84282 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72123 KB. | 19.04.2024 - 14:38:43