Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1979 byl vydán film „Šampion“

V tento den roku 1979 byl vydán film „Šampion“

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Franco Zeffirelli uve­dl, že se k rema­ku původ­ní­ho fil­mu inspi­ro­val poté, co ho zno­vu viděl v tele­vi­zi; popr­vé na něj zapů­so­bil v dět­ství, pro­to­že v něm viděl para­le­ly mezi svým vlast­ním pro­blé­mo­vým mlá­dím a mlá­dím chlap­ce z pří­bě­hu. Robert Redford odmí­tl hlav­ní roli. Hlavní roli pode­psal Ryan O’Neal, ale chtěl, aby jeho spo­lu­hrá­če hrál jeho syn Griffin. Režisér to odmí­tl s tím, že Griffin je pří­liš sta­rý, a tak O’Neal od fil­mu odstou­pil.

Na klí­čo­vou dět­skou roli T. J. Flynna bylo pozvá­no přes dva tisí­ce dětí. Nakonec byl do své­ho fil­mo­vé­ho debu­tu obsa­zen Ricky Schroeder. Původně mu pro­du­cen­ti nabíd­li roli pod pod­mín­kou, že jeho rodi­če pode­pí­ší jeho jmé­nem exklu­ziv­ní sed­mi­le­tou smlou­vu. Schroederova mat­ka odmít­la s tím, že to malé­mu chlap­ci nemů­že udě­lat, a při­pra­vi­la se s rodi­nou vrá­tit domů. Producenti ustou­pi­li a nabíd­li roli bez jakých­ko­li závaz­ků. V pou­hých deví­ti letech zís­kal za svůj výkon v tom­to fil­mu Zlatý gló­bus v kate­go­rii „Nejlepší nová muž­ská hvězda roku ve fil­mu“.

Spoilery:
Podle Wikipedie byla závě­reč­ná scé­na pou­ži­ta v mno­ha psy­cho­lo­gic­kých expe­ri­men­tech k vyvo­lá­ní sil­né emo­ci­o­nál­ní reak­ce. Podle časo­pi­su Smithsonian Magazine pro­ved­li dva psy­cho­lo­go­vé, Robert Levenson a James Gross, v roce 1988 stu­dii více než dvou set pade­sá­ti fil­mo­vých uká­zek, kte­ré podro­bi­li pěti stům pokus­ných osob, a dospě­li k závě­ru, že posled­ní tři minu­ty fil­mu, kdy T. J. vidí své­ho otce vítě­zit v zápa­se o návrat, aby se poté v šat­ně stal svěd­kem jeho smr­ti, vyvo­la­ly u vět­ši­ny pokus­ných osob nej­smut­něj­ší reak­ci. Ve scé­ně se zarmou­ce­ný T.J. bez­útěš­ně pře­ta­hu­je o otco­vo tělo a při­tom volá: „Šampione, pro­buď se. Prosím, pro­buď se, Šampióne.“ Z toho­to důvo­du byl ten­to sní­mek ozna­čen za jeden z nej­smut­něj­ších fil­mů, kte­ré kdy byly nato­če­ny.

(IMDb)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10971 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72020 KB. | 20.07.2024 - 04:45:29