Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Černobyl - 1:23:45 - největší světová havárie atomové elektrárny

Černobyl - 1:23:45 - největší světová havárie atomové elektrárny

Cernobyl
Cernobyl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je sezó­na seri­á­lu Hra o trůny.V tele­vi­zi je i mno­ho dal­ších seri­á­lů, ale nesmí­me zapo­me­nout na jeden seri­ál, kte­rý je pro Česko (Československo) a východ­ní Evropu nej­ví­ce důle­ži­tý – Černobyl.

Je tomu 33 let, kdy pro­běh­la Černobylská havá­rie, čes­ko­slo­ven­ští novi­ná­ři tomu věno­va­li pou­ze malou zmín­ku, ale jakmi­le se obje­vil rok 1989 a dal­ší demo­kra­tic­ké roky, tak se na svět­lo dosta­lo, že se jed­na­lo o nej­vět­ší svě­to­vou havá­rii ato­mo­vé elek­trár­ny. Havárii, kte­rá pozna­me­na­la celou Evropu.

Britští tvůr­ci se vrh­li na pěti­díl­ný seri­ál, a je to jeden z nej­lep­ších seri­á­lů posled­ních let. V prv­ní díle je hlav­ním obsa­hem celá havá­rie a prů­běh a reak­ce slo­žek vede­ní ato­mo­vé elek­trár­ny a jejich poli­tic­ké­ho vede­ní. Jak pro­bí­há čin­nost soci­a­lis­tic­kých sou­dru­hů a jak jsou infor­mo­vá­ni zasa­hu­jí­cí hasi­či.

Sledujeme pří­běh něko­li­ka hlav­ních postav, od ředi­te­le elek­trár­ny po hasi­če, kte­ří se sna­ží zabrá­nit ješ­tě vět­ší­mu nebez­pe­čí.

Hlavním reži­sé­rem je Švéd Johan Renck, kte­rý má zku­še­nos­ti s velko-televizními pro­duk­ce­mi (Vikingkové, Batesův hotel, Perníkový táta…). Jeho zku­še­nos­ti jsou znát a mys­lím si, že je to pro něj vrchol seri­á­lo­vé režie.

První díl odha­lil mno­ho postav, kte­ré jsou pro pří­běh důle­ži­té a her­ci, kte­ří je hra­jí, jsou zvo­le­ní dob­ře. Hlavní hvězdy seri­á­lu Stellan Skarsgård a Emily Watson se v prv­ním díle pro­za­tím neob­je­vi­ly, ale přes­to je dob­ře vidět, že se peně­zi nešet­ři­lo. Vidíme nejen dob­ré her­ce, ale doko­na­lou výpra­vu v čele s počí­ta­čo­vý­mi zábě­ry celé elek­trár­ny během havá­rie.

V dal­ších 4 epi­zo­dách se urči­tě dozví­me více, jak vše pro­bí­ha­lo k vyře­še­ní havá­rie, k záchra­ně lidí a samo­zřej­mě se dozví­me i jak bylo vše ututlá­no, aby se svět poli­ti­ků Sovětského sva­zu nezhrou­til.

Pětidílný seri­ál Černobyl je pro­to jeden z nej­lěp­ších seri­á­lů toho­to roku (mož­ná i dese­ti­le­tí).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62899 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71854 KB. | 23.06.2024 - 03:01:00