Kritiky.cz > Horory > Mosquito Man (2005)

Mosquito Man (2005)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co se může stát, když je člo­věk infi­ko­va­ný neo­tes­to­va­ným anti­vi­rem, kte­rý je urče­ný jen pro komá­ry?... Nudný film a pře­hna­né scé­ny.

V Americe vypuk­ne nový virus zva­ný Gilin, kte­rý pře­ná­še­jí komá­ři. Už se naka­zi­lo přes 300 000 lidí. Laboratoř Belion se pokou­ší vytvo­řit nový druh komá­rů, kte­rý není infi­ko­va­ný a doká­zal by se smí­sit s naka­že­ný­mi a zni­čit tak virus. Testy zatím nejsou 100% a tak se roz­hod­li tes­to­vat anti­vi­rus na lidech. Pro ten­to účel je pře­vá­žen do labo­ra­to­ře nebez­peč­ný vězeň Ray Erikson (zabil 12 lidí). Když nara­zí do labo­ra­to­ře zmoc­ní se pis­to­le jed­no­ho ze stráž­ných a poku­sí se pro­stří­let si ces­tu ven. Přitom zabi­je dok­tor­ku Lisu a její kole­gy­ně Jennifer s ním začne zápa­sit o zbraň. Rozbijí tes­to­va­cí zaří­ze­ní a virus unik­ne ven. Nastane výbuch a v tom zmat­ku Ray unik­ne otvo­rem do pod­ze­mí. Jenže už je infi­ko­va­ný.

Režie: Tibor Takács
Rok výro­by: 2005
Délka: 92 min
Země: USA
Alternativní název: Mansquito

Hrají:
Corin Nemec ... ( Tom Randall)
Musetta Vander ... (Dr. Jennifer Allen)
Matt Jordon ... (Ray Erikson / Mansquito)
Patrick Dreikauss ... (Detective Charlie Morrison)
Jay Benedict ... (Dr. Aaron Michaels)
...a dal­ší

Podaří se mu nepo­zo­ro­va­ně unik­nout, ale začne se měnit. Změní se v krve­lač­né­ho mosky­ta. Jeho prv­ní obě­tí se sta­ne býva­lá pří­tel­ky­ně. Začne mít čím dál tím vět­ší chuť po krvi a vraž­dy při­bý­va­jí. Na scé­ně se obje­vu­je detek­tiv Tom Randall. To mu se poda­ři­lo dostat Eriksona do věze­ní a prá­vě teď, když opět uni­kl je povo­lán spo­leč­ně se svým kole­gou Morrisonem na mís­to činu. Navíc dok­tor­ka Jennifer, kte­rá výbuch pře­ži­la, je jeho pří­tel­ky­ní. Stop po vra­ho­vy je dost, pokaž­dé najdou mrt­vo­ly, kte­ré mají v těle vel­ký úby­tek krve. Když ale jed­nou nalez­nou v tune­lu mrt­vé bez­do­mov­ce a Tom se vydá do jed­né z cho­deb, nara­zí na vra­ha, je ale s jeho novou podo­bou nepo­čí­tal. Teď už mu je jas­né, že před ním není člo­věk, ale mon­strum, kte­ré se nedá zasta­vit oby­čej­ný­mi kul­ka­mi. Bude muset při­jít vel­mi rych­le na něco nové­ho, než začnou při­bý­vat dal­ší mrt­ví, kte­rých je už tak dost.

Doktorka Jennifer mezi­tím zjiš­ťu­je, že výbuch sice pře­ži­la ale ne tak doce­la bez ujmy. Pomalu se začí­ná také měnit v mon­strum. Její pro­mě­na ale trvá déle než u vra­ha. Ten je jí stá­le nablíz­ku, pro­to­že komá­ři kro­mě toho, že sají lidem krev, se potře­bu­jí také roz­mno­žo­vat. Podaří se jí ješ­tě než se pro­mě­ní doce­la najít pro­ti­lék a zasta­vit mon­strum...?

Filmy na téma: DNA člo­vě­ka a hmy­zu se smí­cha­jí a vznik­ne zmu­to­va­né mon­strum jsem už viděl něko­lik. Jediný kte­rý mi uví­zl v pamě­ti je The Fly. Myslel jsem, že MosquitoMan bude taky dob­rý film, ale hlu­bo­ce mě zkla­mal. Natočil ho Tibor Takács, kte­rý už nato­čil pár fil­mů. Většinou šlo však o pěk­né blbos­ti typu Ice Spiders, Mega Snake, atd. Jedinou výjim­kou je snad The Gate, kte­rý je asi jeho nej­lep­ším dílem.

Tento film je dost pod­prů­měr­ný sní­mek, bez ori­gi­na­li­ty, špat­né herec­ké výko­ny, efek­ty, pře­hna­né scé­ny typu stří­leč­ky v nemoc­ni­ci a podob­ně. Na jed­no shléd­nu­tí sta­čí. Jedna zmá­la věcí, kte­rá se mi tam líbi­la, byla hud­ba a pěk­ná hlav­ní hrdin­ka.

Hodnocení:
Dám tomu 30%, pro­to­že si pře­ce jen mys­lím, že je lep­ší než New Alcatraz nebo Bugs.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39418 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71405 KB. | 24.06.2024 - 01:44:27