Kritiky.cz > Recenze knih > Fermentace. Kvašené potraviny pro zdravý život. Průvodce prastarým světem kultivování potravin

Fermentace. Kvašené potraviny pro zdravý život. Průvodce prastarým světem kultivování potravin

275424474 10219641610422917 5271797664856216125 n
275424474 10219641610422917 5271797664856216125 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha „FERMENTACE. Kvašené potra­vi­ny pro zdra­vý život. Průvodce pra­sta­rým svě­tem kul­ti­vo­vá­ní potra­vin“ od autor­ky Holly Davisové a s před­mluvou od Sandory Ellix Katzové vás doko­na­le zasvě­tí do této kuli­nář­ské tra­di­ce sta­ré již tisí­ce let. Publikaci vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing. 

Fermentované potra­vi­ny a nápo­je jsou nedíl­nou sou­čás­tí naší tra­di­ce jako je napří­klad kvás­ko­vý chléb, sýr z nepas­te­ri­zo­va­né­ho mlé­ka, naklá­da­ná zele­ni­na, zava­řo­va­né ovo­ce či bubla­jí­cí nápo­je. A prá­vě s pří­pra­vou této sku­pi­ny potra­vin vám pomů­že stá­le se usmí­va­jí­cí Holly Davisová.

Sama autor­ka se věnu­je umě­ní fer­men­ta­ce více než 44 let a hod­ně s ní expe­ri­men­tu­je, díky čemuž se jí poda­ři­lo nashro­máž­dit vel­mi boha­té a leti­té zku­še­nos­ti z této růz­no­ro­dé oblas­ti. Na poli při­ro­ze­ných potra­vin se sta­la uzná­va­nou a vyhle­dá­va­nou prů­kop­ni­cí, restau­rá­tor­kou, sou­kro­mou šéf­ku­chař­kou a peda­gož­kou.

Na strán­kách této kni­hy vás sezná­mí s jed­not­li­vý­mi tra­dič­ní­mi postu­py a tech­ni­ka­mi, jež kdy­si vyu­ží­va­li naši před­ko­vé k ucho­vá­vá­ní všech skli­ze­ných plo­din, a kte­ré lze pak bez­peč­ně kon­zu­mo­vat celé týd­ny, měsí­ce a v někte­rých pří­pa­dech i celé roky od chví­le, kdy byly ješ­tě v čer­stvém sta­vu.

Mě osob­ně pře­kva­pi­la obrov­ská šká­la růz­no­ro­do­sti, kom­plex­nos­ti chu­tí a jed­not­li­vých tex­tur pou­ži­tých při ucho­vá­vá­ní nad­byt­ků sezon­ních plo­din. S pomo­cí toho­to kniž­ní­ho rád­ce (stej­ně jako já) zjis­tí­te, že pří­pra­va kva­še­ných potra­vin není zas tak slo­ži­tá, spí­še nao­pak, a zvlád­ne ji doo­prav­dy kaž­dý. Navíc jejich samot­ná pří­pra­va neza­be­re ani moc času a vaši domác­nost pro­mě­ní v útul­né mís­to, kde to šus­tí, praská a pří­jem­ně syčí.

Holly Davisová se v kni­ze dopo­drob­na podě­li­la o své fer­men­tač­ní tri­ky a tipy, kte­ré byte si s její pomo­cí měli doko­na­le osvo­jit. Naučí vás zákla­dy fer­men­ta­ce jako je: správ­ný čas, tep­lo­ta a poměr suro­vin, co ve fer­men­ta­ci zna­me­ná úslo­ví „vel­mi čis­té“, pood­ha­lí kouz­lo moř­ské soli, fil­tro­va­né vody a samo­zřej­mě neza­po­me­ne ani na zákla­dy pou­ží­vá­ní a skla­do­vá­ní těch­to zdra­vých pokr­mů.

Z obsa­hu se dozví­te vše, co se týká akti­va­ce, osíd­le­ní, naklá­dá­ní, naoč­ko­vá­ní, kynu­tí, zrá­ní a naso­le­ní. Metody, kte­ré hra­vě vyu­ži­je­te při samot­ném pro­ce­su fer­men­ta­ce. V závě­ru kni­hy je při­lo­žen i fer­men­tač­ní slov­ní­ček s jed­not­li­vý­mi pojmy, vyba­ve­ním, pří­sa­da­mi a ingre­di­en­ce­mi.

Knihu „Fermentace. Kvašené potra­vi­ny pro zdra­vý život“ oce­ní všich­ni, koho nejen láká pra­sta­rý svět kul­ti­vo­vá­ní potra­vin, ale hlav­ně chce koneč­ně i zdra­vě žít. Vše je sro­zu­mi­tel­ně vysvět­le­no a dopl­ně­no o jed­no­du­ché a hra­vé recep­ty, jež se rych­le zabyd­lí ve vaší domác­nos­ti. 

 

„Vaření beru spí­še jako alchy­mic­ké uče­ní než jako exakt­ní vědu.“

 

  • FERMENTACE. Kvašené potra­vi­ny pro zdra­vý život. 
  • Autorka: Holly Davisová
  • Přeložili: Jan a Dina Podzimkovi
  • Vydala Grada Publishing, a.s.
  • První vydá­ní, Praha 2021
  • Počet stran: 272
  • ISBN: 978-80-271-3152-5

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89953 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71685 KB. | 15.06.2024 - 09:28:37