Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Matematická genialita na jevišti: Životní příběh Johna Astina

Matematická genialita na jevišti: Životní příběh Johna Astina

Photo © American Broadcasting Company
Photo © American Broadcasting Company
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Mým vzdě­lá­ním je v pod­sta­tě vědec­ká mate­ma­ti­ka. Můj otec byl fyzik, tak­že to mám někde v krvi. Vědecké meto­dy jsou pro mě vel­mi důle­ži­té. Myslím si, že coko­li, co jí odpo­ru­je, prav­dě­po­dob­ně není prav­da.“

John Astin navště­vo­val Univerzitu Johnse Hopkinse a stu­do­val mate­ma­ti­ku. Objevil však vášeň pro diva­dlo a začal vystu­po­vat v men­ších diva­del­ních hrách a dabo­vat rekla­my. V tom­to obdo­bí si jeho talen­tu hrát také kome­die vši­ml herec Tony Randall, což ved­lo k hos­tu­jí­cím rolím v sit­co­mu „Dennis the Menace“, „The Donna Reed Show“ a „Harrigan and Son“ s Patem O’Brienem v hlav­ní roli. V letech 1962-63 hrál Astin s Martym Ingelsem v sit­co­mu „Já jsem Dickens, on je Fenster“, kte­rý měl jed­na­tři­cet epi­zod.

V letech 1964-1966 hrál v kome­di­ál­ním tele­viz­ním seri­á­lu „Addamsova rodi­na“ roli Gomeze Addamse, hla­vy maka­bróz­ní rodi­ny, nato­če­ném pod­le kres­le­ných seri­á­lů vytvo­ře­ných Charlesem Addamsem.

„Zpětná vaz­ba, kte­rou mám na své spo­je­ní s Gomezem, je hře­ji­vá. Je pro mě vel­mi těž­ké vní­mat feno­mén Gomez jinak než pozi­tiv­ně.“

„Jednou ze skvě­lých věcí na uzná­ní je, že se vám dostá­vá tako­vé zpět­né vaz­by od lidí. Je snad­né vidět, jak jsou lidé upřím­ní. Není to nic faleš­né­ho nebo žer­tov­né­ho. Dávají upřím­né uzná­ní. A to není tak snad­né vyjá­d­řit.“

Poté, co půso­bil jako hos­tu­jí­cí pro­fe­sor na Univerzitě Johna Hopkinse a vyu­čo­val herec­tví a režii na katedře spi­so­va­tel­ských semi­ná­řů Kriegerovy ško­ly umě­ní a věd, se stal pro­fe­so­rem na plný úva­zek. V roce 2005 se stal vedou­cím pro­gra­mu diva­del­ní­ho umě­ní na Univerzitě Johnse Hopkinse a vytvo­řil ved­lej­ší obor diva­del­ní­ho umě­ní, kde vyu­ču­je v prů­mě­ru osm před­mě­tů roč­ně a reží­ru­je stu­dent­ské insce­na­ce. V roce 2011 bylo diva­dlo Hopkins Merrick Red Barn zre­kon­stru­o­vá­no a pře­jme­no­vá­no na jeho počest.

Z oddě­le­ní „Mrkni a pro­švih­neš to“: Astin se obje­vil bez náro­ku na hono­rář ve fil­mu West Side Story (1961) jako Glad Hand, gar­de­dá­ma na ple­se, kde se Tony a Maria sezná­mí. Astin byl také nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší krát­ký film, hra­ný námět, pro­duk­ci, scé­nář, režii a účin­ko­vá­ní v krát­kém fil­mu „Prelude“ z roku 1968 (IMDb/Wikipedia)
.
Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Johne Astine!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55498 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72283 KB. | 19.04.2024 - 17:46:16