Kritiky.cz > Recenze knih > Co napoví stromoví

Co napoví stromoví

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte krás­ný pří­běh o pří­ro­dě a stro­mech pro své děti či vnou­ča­ta? Chcete se  dozvě­dět, proč je kaštan silák, proč je vrba moud­rá a jaké tajem­ství skrý­vá kou­zel­ná lís­ka? Vladimíra Ottomanská je autor­kou kni­hy s názvem Co napo­ví stro­mo­ví, kte­rou vydal Portál v Praze a věř­te, že na tyto otáz­ky a nejen ty vám roz­hod­ně odpo­ví. 

Anička a Honzík jsou dvoj­ča­ta a mají báječ­né­ho dědu a babič­ku v Suchoticích. Jezdí za nimi na prázd­ni­ny na ven­kov. Děda má svou sta­rou špa­cír­ku, což je dře­vě­ná hůl, kte­rá se dědí z gene­ra­ci na gene­ra­ci. Je vyro­be­ná z růz­ných dru­hů dře­va a je oprav­du kou­zel­ná. Rozumí totiž mno­ha stro­mům dře­va. Díky ní svým vnou­ča­tům začne děda vyprá­vět pří­běh o stro­mech, jaké mají lis­ty, kde vlast­ně ros­tou a k čemu  jsou nám uži­teč­né. Každý strom má zde svůj pří­běh, ale i svou cha­rak­te­ris­ti­ku, na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu je uve­de­no něko­lik otá­zek, díky nimž si ově­ří­te, jak si děti nové infor­ma­ce zapa­ma­to­va­ly. K roz­po­zná­ní stro­mů pomo­hou drob­né nákre­sy a barev­né ilu­stra­ce Evy Chupíkové, kte­ré mám moc ráda.

Pojďte se zapo­slou­chat do krás­né­ho pří­bě­hu o stro­mech, pou­čit se a zažít mno­ho dob­ro­druž­ství spo­leč­ně s Aničkou a Honzíkem a jejich pra­ro­di­či na ven­ko­vě v Suchoticích.

Co napo­ví stro­mo­ví je krás­ná kni­ha od mé oblí­be­né autor­ky dět­ských kní­žek. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Mám moc ráda pří­ro­du. Stromy jsou urči­tě vel­mi zají­ma­vé téma a fas­ci­no­va­ly mě už od malič­ka. Dozvěděla jsem se mno­ho zají­ma­vos­tí o mod­ří­nu, jed­li, jasa­nu, vrbě, dubu, ale i lípě, také kašta­nu či bří­ze.

Knihu dopo­ru­čím všem co mají rádi pří­běhy Aničky a Honzíka, také těm, co mají rádi pří­ro­du a chtě­jí se dozvě­dět něco nové­ho. Příběh krás­ně dotvá­ří milé ilu­stra­ce Evy Chupíkové, kte­ré si roz­hod­ně oblí­bí­te, tak jako já.

Poznáte cel­kem 10 stro­mů, jako je např. dub, kaštan, lís­ka, jed­le, mod­řín, jasan, bří­za, vrba, javor či lípa. Kniha je urče­na pro děti od 5 let a nejen jim.

Ukázka z kni­hy:

Jedle bělo­ko­rá je jeh­lič­na­tý strom vel­mi cit­li­vý na čis­to­tu ovzdu­ší. Jedle má 2-3 cen­ti­me­t­ry dlou­hé plo­ché jeh­li­ce, kte­ré jsou na svrch­ní stra­ně tem­ně zele­né a lesk­lé, na rubu mají 2 lesk­lé prouž­ky. Jedlové dře­vo je ve vodě vyso­ce trvan­li­vé, pro­to se pou­ží­vá k vod­ním stav­bám (pilo­ty, jezy, sudy). Jedle je hod­ně vyu­ží­vá­na jako vánoč­ní stro­mek, pou­ží­vá se v aro­ma­te­ra­pii a léči­tel­ství pro své anti­sep­tic­ké a uklid­ňu­jí­cí účin­ky.

Modřín opa­da­vý je jeh­lič­na­tý strom. Jeho měk­ké, svět­le zele­né jeh­li­ce vyrůs­ta­jí ve sva­zeč­cích a na zimu opa­dá­va­jí. Modřín má těž­ké pruž­né a trvan­li­vé dře­vo vhod­né k výro­bě nábyt­ku i obkla­dů stěn. Pryskyřice z mod­ří­nu se nazý­vá benát­ský ter­pen­týn.

Několik slov o auto­ro­vi:

Vladimíra Ottomanská vystu­do­va­la před­škol­ní a spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku a také FTVS v Praze. Řadu let půso­bi­la jako uči­tel­ka MŠ a v sou­čas­né době je ředi­tel­kou MŠ Ottománek. V Portále vyšly její kni­hy Když se řek­ne ROZCVIČKA, Jógové pohád­kyRok stro­mů.

Informace o ilu­strá­tor­ce:

Eva Chupíková se věnu­je kniž­ní lustra­ci, autor­ským kni­hám a digi­tál­ní gra­fi­ce. S nakla­da­tel­stvím Portál spo­lu­pra­cu­je pra­vi­del­ně na mno­ha dět­ských kni­hách. V roce 2010 zís­ka­la její ilu­strá­tor­ská prvo­ti­na k titu­lu Daniely Krolupperové Zákeřné keře oce­ně­ní Sukovy stu­dij­ní knihov­ny.

Autorka: Vladimíra Ottomanská

Ilustrace: Eva Chupíková

Žánr: belet­rie, čes­ká pró­za

Počet stran: 102

Vydáno: 2022, Vydal Portál, Praha

Vazba: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1927-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63831 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72090 KB. | 13.04.2024 - 15:39:36