Kritiky.cz > Festivaly > Co si nenechat ujít v Plzni

Co si nenechat ujít v Plzni

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Finále Plzeň se tra­dič­ně stá­vá mís­tem, kte­ré si fil­mo­ví tvůr­ci zvo­lí pro prv­ní uve­de­ní své­ho díla. Letošní 32. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň uvá­dí ve svém pro­gra­mu 11 pre­mi­ér a před­pre­mi­ér. Už 11. dub­na
fes­ti­val zahá­jí svě­to­vá před­pre­mi­é­ra ces­to­va­tel­ské fil­mo­vé pocty pánům Hanzelkovi a Zikmundovi s názvem Cesta jako žád­ná ze sta. Pro Plzeňany bude jis­tě atrak­tiv­ní také film Edmond, kte­rý se natá­čel v Divadle J. K. Tyla v Plzni.

První úlov­ky - Sekce, ve kte­ré jsou pre­mi­é­ry a před­pre­mi­é­ry a jejím part­ne­rem se sta­la spo­leč­nost Škoda JS.

Čtvrtek, 11. dub­na
19. 30h Cesta jako žád­ná ze sta - ces­to­pis­ný doku­ment s akté­ry Lukášem
Sochou a Tomášem Vaňourkem. Ti se roz­hod­li vydat se po sto­pách
legend Jiřího Hanzelky a plzeň­ské­ho rodá­ka Miroslava Zikmunda, kte­rý
letos osla­vil 100. naro­ze­ni­ny.
Hrají a na pre­mi­é­ru se chys­ta­jí: Lukáš Socha, Tomáš Vaňourek

Pátek, 12. dub­na
19. 00h Baťa, prv­ní glo­ba­lis­ta - Tomáš Baťa - prv­ní čes­ko­slo­ven­ský
pod­ni­ka­tel, zakla­da­tel svě­to­vé obuv­nic­ké vel­mo­ci, sta­ros­ta Zlína. Také
prv­ní glo­ba­lis­ta, kte­rý do svě­ta vyslal nejen své zbo­ží, ale i vlast­ní
filo­zo­fii fun­go­vá­ní pod­ni­ku, prá­ce a dokon­ce i živo­ta. Peter Kerekeš se
ve svém doku­men­tu sna­ží odpo­vě­dět na otáz­ku, zda je kapi­ta­lis­mus,
jak ho Baťa budo­val, uto­pií, nebo reál­nou mož­nos­tí.
První akč­ní hrdi­na - mla­dý redak­tor kul­tur­ní rubri­ky musí osvo­bo­dit
svou život­ní lás­ku. Přitom se nechtě­ně stá­vá sou­čás­tí akč­ní­ho fil­mu,
kte­rý pro­ti jeho vůli tvo­ří nevy­zpy­ta­tel­ný reži­sér (Jiří Vyorálek). Se
vše­mi nástra­ha­mi se vypo­řá­dá pod­le žán­ro­vých pra­vi­del. A nepo­mů­že
mu ani tolik nási­lí, jako důvtip a odhod­lá­ní.
Hrají: Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Lenka Jurošková, Jiří Vyorálek, Radim
Špaček
Na pre­mi­é­ru se chys­ta­jí: Jiří Mádl, reži­sér a scé­náris­ta Jan Haluza

Sobota, 13. dub­na
10. 30h Pana a orel - Laurentiu utr­pí v baro­vé potyč­ce zra­ně­ní hla­vy. Odmítne
se nechat ošet­řit, aby mohl doma vyčkat na pří­jezd bra­t­ra. Potřebuje se
mu s něčím svě­řit. Kousky jeho živo­ta se sklá­da­jí dohro­ma­dy, všech­ny
jeho chi­mé­ry i sla­bos­ti. Jenomže zra­ně­ní je fatál­něj­ší, než si
myslel…možná jde o posled­ní den jeho živo­ta. Rumunský film v čes­ké
kopro­duk­ci zalo­že­ný na sku­teč­né udá­los­ti.
Hrají: Alex Călin, Iulia Ciochină, Mihaela Sîrbu
19. 00h Moje sto­le­tí - doku­men­tár­ní film reži­sér­ky a hereč­ky Theodory
Remundové, kte­rá oslo­vi­la 25 sto­le­tých lidí a na jejich osu­dech
zazna­me­ná­vá uply­nu­lé sto­le­tí od roku 1918. Mozaika pří­bě­hů ve
vzpo­mín­kách hrdi­nů i “nehr­di­nů” od vzni­ku Československa do
sou­čas­nos­ti. Pátrání po národ­ní iden­ti­tě - kdo jsme byli a kdo jsme.
Doteky minu­los­ti skr­ze zázrak žijí­cí­ho sto­le­té­ho člo­vě­ka.
Na pre­mi­é­ru se chys­tá: reži­sér­ka a scé­nárist­ka Theodora Remundová

Neděle, 14. dub­na
17: 00h Živé ter­če - posled­ní pří­pad Detektivů od Nejsvětější tro­ji­ce. Tým pod
vede­ním Marie Výrové vyšet­řu­je novou vraž­du. Stopy je vedou do
lukostře­lec­ké­ho klu­bu, jehož čle­ny jsou kon­tro­verz­ní pod­ni­ka­tel,
uzná­va­ný chi­rurg, náměs­tek pri­má­to­ra a ren­ti­ér. Vyšetřovatelé i
poten­ci­ál­ní obě­ti záhy pocho­pí, že někdo usi­lu­je o jejich živo­ty…
Detektivní mini­sé­rie Jana Hřebejka pod­le scé­ná­ře Petra Jarchovského.
Hrají: Klára Melíšková, Stanislav Majer, Tomáš Dastlík, Igor Orozovič,
Táňa Pauhofová, Michal Isteník, Viktor Preiss, Matěj Anděl…
19. 00h Ostrým nožem - pří­běh otce, kte­ré­mu zavraž­di­li syna. Z úto­ku jsou
obvi­ně­ní čty­ři neo­na­cis­té, kte­ří jsou ale záhy pro­puš­tě­ni na svo­bo­du.
Ľudovít je odhod­la­ný odha­lit prav­du. Bojuje s nečin­nou poli­cií,
zko­rum­po­va­ným soud­ním sys­té­mem, mafií, ale i s fak­tem, že své­ho
syna dosta­teč­ně neznal a nebyl mu opo­rou… Dramatický debut
slo­ven­ské­ho reži­sé­ra Teodora Kuhna s Miroslavem Krobotem v jed­né
z hlav­ních rolí. Speciální čes­ká před­pre­mi­é­ra.
Hrají: Miroslav Krobot, Roman Luknár, Ela Lehotská, Dávid Hartl
21. 30h Problémy prv­ní­ho svě­ta - sta­ros­ti živo­ta v boha­té, prů­mys­lo­vě
roz­vi­nu­té spo­leč­nos­ti, nad kte­rý­mi by oby­va­te­lé tře­tí­ho svě­ta jen
obra­ce­li oči v sloup. Čtyři krát­ké fil­my o sku­teč­ných pro­blé­mech, nebo
taky ne… Režie Anna Kopecká, Jan Hecht, Jakub Felcman a Elad
Keidan.
Hrají: Lenka Vlasáková, Martin Finger, Jan Kačena, Tomáš Palatý,
Ester Geislerová

Pondělí, 15. dub­na
16. 30h Beze sto­py - komor­ní psy­cho­lo­gic­ké dra­ma reži­sé­ra Víta Karase. Jeho
své­ráz­ný hrdi­na žije sám v lesích. Z lidí vídá jen jejich věci a opuš­tě­né
cha­ty, ve kte­rých taj­ně přespá­vá. Není zlo­děj. Vše po sobě vždy peč­li­vě
ukli­dí. Má to tak rád – ticho a klid. Tahle zima se mu ale nevy­ved­la. Do
ces­ty se mu při­mo­ta­li dva lidé a dítě, kte­ří potře­bu­jí pomoc…
Hrají: Ondřej Vetchý, Marika Šoposká, Václav Švarc, Vít Gajdoš, Jan
Jankovský…
Na pre­mi­é­ru se chys­ta­jí: reži­sér Vít Karas, M. Reitler, T. Kopáčová, M.
Šoposká, scé­náris­ta T. Holeček
18. 30h Edmond - Paříž, 1895. Edmondu Rostandovi ješ­tě není ani 30 let, ale
už má dvě děti a záchva­ty úzkos­ti. V zou­fal­ství nabíd­ne slav­né­mu her­ci
Coquelinovi svou hru - hero­ic­kou kome­dii ve ver­ších. Má to jedi­ný
háček - že ji ješ­tě nena­psal. Zatím si je jist jen názvem - bude to
“Cyrano z Bergeracu”… Film o vzni­ku jed­né z nej­slav­něj­ších
diva­del­ních her nato­čil fran­couz­ský reži­sér Alexis Michalik. Edmond se
natá­čel v Plzni v seces­ní budo­vě diva­dla J. K. Tyla, v Praze a v
Karlových Varech. Režisér Alexis Michalik napsal stej­no­jmen­nou
diva­del­ní hru, za kte­rou zís­kal v roce 2017 pět pres­tiž­ních cen Molières.
Hrají: Dominique Pinon, Alexis Michalik, Simon Abkarian, Olivier
Gourmet, Blandine Bellavoir
19. 00h Panovnice - Bratři Šimon a Michal Cabanovi při­chá­ze­jí s netra­dič­ním
doku­men­tár­ním por­trétem, kte­rý se sna­ží zjis­tit, kým byla Marie Terezie
doo­prav­dy. Skutečná panov­ni­ce. Politička v muž­ském svě­tě.
Diplomatka. Vizionářská refor­má­tor­ka, kte­rá nakro­či­la od feu­da­lis­mu k
občan­ské spo­leč­nos­ti. Mnohonásobná mat­ka. A to jí prý její syn vyče­tl
nedo­sta­tek odva­hy…
Na pre­mi­é­ru se chys­ta­jí: duo brat­ří Cabanů, Vojtěch Kopecký

Úterý 16. Dubna

16.30 Až budou krá­vy lítat - mla­dá plnoštíh­lá uči­tel­ka základ­ní ško­ly má
min­d­rák ze své posta­vy. Na kur­zu bur­les­ky, kam dopro­vá­zí kama­rád­ku,
zjis­tí, že může být atrak­tiv­ní. Okolí ale není na naho­tu „tlus­té hol­ky“
při­pra­ve­né, a ona tak ztrá­cí prá­ci, své blíz­ké i pověst. Je lep­ší min­d­rák
skrý­vat, nebo s ním bojo­vat tím, že se odha­lí?
Hrají: Eva Hacurová, Jana Burkiewiczová, Eva Burešová, Sabina
Remundová, Filip Král, Stanislav Majer…
Na pre­mi­é­ru se chys­ta­jí: reži­sér­ka Tereza Kopáčová, scé­náris­ta Pavel
Gotthard

Další dele­ga­ce a hos­té jsou ješ­tě v jed­ná­ní

Předprodej vstu­pe­nek a akre­di­ta­cí
Zakoupit si vstu­pen­ky na jed­not­li­vé fil­my z pro­gra­mu 32. roč­ní­ku Finále Plzeň bude
mož­né od 1. dub­na, výhod­né více­den­ní akre­di­ta­ce dokon­ce již od pát­ku 29. břez­na.
Také letos pla­tí mož­nost spe­ci­ál­ní nabíd­ky pro stu­den­ty. Akreditace i vstu­pen­ky
mohou fil­mo­ví fanouš­ci zís­kat onli­ne, nebo pří­mo během fes­ti­va­lu na pro­dej­ních
mís­tech v Měšťanské bese­dě a DEPO2015 (pou­ze vstu­pen­ky). Novinkou letoš­ní­ho
roku je v Měšťanské bese­dě mož­nost plat­by kar­tou, for­mou Apple Pay
a stra­ven­ka­mi, urče­ný­mi pro kul­tur­ní vyžit


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61883 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72053 KB. | 18.04.2024 - 03:09:33