Kritiky.cz > Festivaly > Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“

Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“

stavba Velkeho salu
stavba Velkeho salu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Plzeň, 13. 4. 2017 – Filmový fes­ti­val Finále Plzeň láká své fanouš­ky a fil­mo­vé nad­šen­ce na „fun­gl“ nové fil­my – pre­mi­é­ry a před­pre­mi­é­ry, tedy pro­jek­ce, kte­ré se na fes­ti­va­lu usku­teč­ní oprav­du popr­vé a také na archiv­ní sek­ci, kte­rá se bude již tra­dič­ně konat na netra­dič­ním mís­tě – ten­to­krát na Zastávce. FP_logo

Festivalový týden se koná od 20. do 26. dub­na 2017.

Jedinečnost fes­ti­va­lu Finále Plzeň je mož­né spat­řo­vat také v tom, že řada fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů prá­vě tady uvá­dí své fil­my v pre­mi­é­ře nebo před­pre­mi­é­ře. Historicky je tako­vým fil­mo­vým tvůr­cem např. reži­sér Jan Hřebejk, kte­rý na Finále Plzeň uvá­děl v pre­mi­é­ře svůj film Musíme si pomá­hat v roce 2000 a dle jeho slov mu toto uve­de­ní při­nes­lo štěs­tí…

„Zásadní pre­mi­é­rou letoš­ní­ho Finále je zaha­jo­va­cí film Zahradnictví: Rodinný pří­tel. Film je prv­ním dílem tri­lo­gie, kte­rý dějo­vě před­chá­zí Pelíškům z díl­ny dua Hřebejk – Jarchovský. My nabí­zí­me i širo­ké veřej­nos­ti mož­nost zúčast­nit se zaha­jo­va­cí pro­jek­ce v Kinosále Měšťanské bese­dy,“ říká Eva Veruňková Košařová, ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Finále Plzeň. Rodinný pří­tel je melod­ra­ma ode­hrá­va­jí­cí se ve 40. letech za němec­ké oku­pa­ce. Tři mla­dé ženy a dvě děti čeka­jí na návrat svých věz­ně­ných mužů a otců. Válkou vynu­ce­né­mu rodin­né­mu spo­le­čen­ství obě­ta­vě pomá­há rodin­ný pří­tel a lékař Jiří…

Dalšími novin­ka­mi uvá­dě­ný­mi v pre­mi­é­ře či před­pre­mi­é­ře na fes­ti­va­lu jsou fil­my Jiří & Otto Bubeníček o mezi­ná­rod­ně uzná­va­ných balet­ních taneč­ní­cích, Monstrum o osu­dech socha­ře Otakara Švece, kte­rý byl auto­rem Stalinova pomní­ku v Praze, své­ráz­ný doku­ment Korfu 4+1, ve kte­rém Tomáš Hanák pro­vá­dí divá­ka maleb­ným řec­kým ost­ro­vem, kome­die Trapný pade­sát­ky o třech ženách vyrov­ná­va­jí­cích se se stár­nu­tím, doku­ment o dneš­ních dětech, kte­ré si sice neu­mí zavá­zat tka­nič­ku, ale skvě­le ovlá­da­jí počí­tač či chyt­rý tele­fon Děti onli­ne a prv­ní thriller na čes­kém inter­ne­tu z pro­duk­ce Stream.cz nazva­ný Pěstírna.

Novinkou letoš­ní­ho roč­ní­ku je rov­něž mís­to uve­de­ní archiv­ní sek­ce nazva­né Talent ve vyhnan­ství, ve kte­ré budou pro­mí­tá­ny fil­my reži­sé­rů, kte­ří byli nuce­ni po roce 1968 opus­tit Československo. Po loň­ském Korandově sbo­ru se orga­ni­zá­to­rům poda­ři­lo zajis­tit pro­mí­tá­ní v his­to­ric­kém objek­tu Zastávky. „Bývalá nádraž­ní budo­va vznik­la v letech 1926 - 1927. V prů­če­lí budo­vy a ve ves­ti­bu­lu, kte­rý se zacho­val v původ­ní podo­bě, je patr­ný výraz­ný vliv art deco a kubis­mu. Já věřím, že i letos návštěv­ní­ci fes­ti­va­lu náš výběr mís­ta pro­jek­ce archiv­ní sek­ce oce­ní,“ uza­ví­rá ředi­tel­ka fes­ti­va­lu. Dolní část budo­vy od roku 2014 obý­vá spo­lek Plzeň zastáv­ka, kte­rý vyu­ží­vá jedi­neč­nou atmo­sfé­ru nádra­ží k pořá­dá­ní lite­rár­ních veče­rů, kon­cer­tů, výstav a růz­no­ro­dých semi­ná­řů.

Historická budo­va Zastávky při­ví­tá fil­mo­vé fanouš­ky na třech pro­jek­cích:

Proměna (r. J. Němec), Německo 1975

Televizní film, jehož scé­nář byl napsán ješ­tě v Československu deset let před tím, než byl nato­čen. Vývoz scé­ná­ře fil­mu Proměna je vel­mi zda­ři­le ztvár­něn ve fil­mu Vlk z Královských Vinohrad.

Zákon a nepo­řá­dek (r. I. Passer), USA 1974

Snímek, kte­rý s čer­ným humo­rem popi­su­je sou­sed­ské spo­le­čen­ství vsa­ze­né do pro­slu­lé newy­or­ské imi­grant­ské Lower East Side. Městu vlád­ne zlo­čin, a tak se sku­pi­na mužů roz­hod­ne vzít spra­ve­dl­nost do svých rukou. Tím se roze­hrá­vá skru­máž rodin­ných, gene­rač­ních, soci­ál­ních a raso­vých pro­blé­mů.

Maják (r. V. Jasný), Německo 1972

Strhující sní­mek pod­le před­lo­hy Ladislava Mňačka. Příběh muže, jemuž byla nabíd­nu­ta mož­nost odpy­kat si dva­ce­ti­le­tý trest za zabi­tí dvou­le­tou služ­bou na zce­la osa­mě­lém majá­ku na jihu Rudého moře. Suveréní, kon­krét­ní, vel­mi nalé­ha­vý, stá­le se stup­ňu­jí­cí pří­běh o šílen­ství samo­ty, nalé­ha­vých vzpo­mín­kách a utkvě­lých před­sta­vách.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,80260 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72248 KB. | 22.05.2024 - 17:16:11