Kritiky.cz > Festivaly > Finále Plzeň zahájí Jan Hřebejk – držitel tří Zlatých ledňáčků

Finále Plzeň zahájí Jan Hřebejk – držitel tří Zlatých ledňáčků

ZAHRADNICTVI 01
ZAHRADNICTVI 01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Plzeň, 5. dub­na 2017 – Plzeň opět při­ví­tá fanouš­ky čes­ké­ho a slo­ven­ské­ho fil­mu – od 20. do 26. dub­na se usku­teč­ní jubi­lej­ní 30. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň. Zahájení fes­ti­va­lu se v před­pre­mi­é­ře ujme film Jana Hřebejka z chys­ta­né tri­lo­gie Zahradnictví, díl Rodinný pří­tel. Uvést tuto pro­jek­ci dora­zí i dele­ga­ce k fil­mu v čele se zmí­ně­ným reži­sé­rem. Nově budou mít fanouš­ci fes­ti­va­lu mož­nost zúčast­nit se osob­ně zaha­jo­va­cí pro­jek­ce fil­mu v Klempírně v DEPO2015 od 20 h a v Malém sále Měšťanské bese­dy od 19:45 h a 22:00 h.

Slavíme 30. roč­ník, ale his­to­rie Finále se píše už od roku 1968 a letoš­ní rok při­po­me­ne jeho začát­ky i pohnu­tou minu­lost.

Součástí vzpo­mí­nek na jeho začát­ky jsou nato­če­né medai­lon­ky pamět­ní­ků, kte­ří vzpo­mí­na­li na zakla­da­te­le fes­ti­va­lu Ladislava Ženíška i na zají­ma­vé momen­ty z fes­ti­va­lo­vé­ho živo­ta. Vzpomínali např. autor prv­ní­ho loga pana Finále, ilu­strá­tor a výtvar­ník Josef Jícha, pro­mí­tač Jiří Korda, býva­lí ředi­te­lé Ivan Jáchim a Jan Šmídl, pro­gra­mo­vý ředi­tel Jan Kastner a dal­ší.

Vzpomínka na začát­ky fes­ti­va­lu se obje­vu­je i v upo­mín­ko­vých před­mě­tech – letos jsou to sir­ky s his­to­ric­kým moti­vem, pro­to­že i v počát­cích fes­ti­va­lu byla jeho part­ne­rem spo­leč­nost Solo Sušice a také plá­tě­né taš­ky a trič­ka s krás­nou gra­fi­kou pana Finále.

Celá Plzeň si his­to­rii fes­ti­va­lu při­po­me­ne výsta­vou moti­vů, foto­gra­fií a dal­ších vzpo­mí­nek, kte­ré bude pre­zen­to­vat výsta­va v uli­cích měs­ta.

Letos v poro­tách zased­nou pou­ze zahra­nič­ní fil­mo­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé

Již dru­hým rokem je orga­ni­zá­to­rem fes­ti­va­lu spo­leč­nost Film Servis Plzeň, s.r.o. A s novým pro­vo­zo­va­te­lem při­šla řada novi­nek, kte­ré se uká­za­ly být funkč­ní­mi. Zjednodušily se fil­mo­vé sek­ce, fes­ti­val se roz­ší­řil díky dopro­vod­né­mu pro­gra­mu i do dal­ších zají­ma­vých a netra­dič­ních pro­stor.

„O udě­le­ní oce­ně­ní Zlatý Ledňáček na jubi­lej­ním 30. roč­ní­ku Finále Plzeň roz­hod­nou jen odbor­ní­ci ze zahra­ni­čí, zatím­co loni byl vždy v poro­tě jeden člen z České či Slovenské repub­li­ky. Cílem této novin­ky je zajis­tit oprav­du neza­u­ja­tý postoj k čes­ké a slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fii,“ uved­la Eva Veruňková Košařová, ředi­tel­ka fes­ti­va­lu.

Pozvání jako před­sed­ky­ně poro­ty celo­ve­čer­ních fil­mů při­ja­la make­don­ská hereč­ka a pro­du­cent­ka Labina Mitevska, v Čechách zná­má díky roli Vesny v kul­tov­ní kome­dii Samotáři reži­sé­ra Davida Ondříčka. Loni film Noční život, na kte­rém se podí­le­la jako kopro­du­cent­ka, zís­kal na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech cenu za režii. Mezi dal­ší­mi čle­ny poro­ty se před­sta­ví brit­ský novi­nář Christopher Goodwin, kte­rý při­spí­vá do The Times či The Hollywood Reporter, dále pol­ský herec Andrzej Chyra kte­rý hrál napří­klad ve fil­mech Katyň, Spojené stá­ty lás­ky a Poslední rodi­na. Jako dal­ší do Plzně dora­zí Edvinas Pukšta, litev­ský fes­ti­va­lo­vý dra­ma­turg a fil­mo­vý pub­li­cis­ta. Celovečerní poro­tu uza­vře Kanaďanka Eve Gabereau, ředi­tel­ka pro­dukč­ní a dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti Soda Pictures, kte­rá loni uved­la do brit­ských kin tako­vé fil­mo­vé hity jako Paterson či Toni Erdmann.

Mezi odbor­ní­ky na doku­men­tár­ní fil­my se v roli před­sed­ky­ně poro­ty obje­ví dán­ská doku­men­tár­ní reži­sér­ka a kame­ra­man­ka Ida Grøn, jejíž stře­do­me­tráž­ní film The Kid and the Clown zís­kal 5 mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní. Druhou porot­ky­ní bude němec­ká sales mana­žer­ka Ina Rossow z před­ní němec­ké dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti Deckert Distribution zastu­pu­jí­cí výraz­né doku­men­tár­ní sním­ky. České a slo­ven­ské doku­men­ty posou­dí také eston­ský fil­mo­vý kri­tik a pub­li­cis­ta Tristan Priimägi, kte­rý od roku 2010 pořá­dá fil­mo­vý fes­ti­val doku­men­tár­ních fil­mů DocPoint v Tallinu.

Porotě TV a inter­ne­to­vé tvor­by před­se­dá Simone Baumann, němec­ká fil­mo­vá pro­du­cent­ka a před­ní expert­ka na fil­mo­vé trhy zemí býva­lé­ho východ­ní­ho blo­ku. Dále pozvá­ní při­ja­li Anna Katharina Brehm, redak­tor­ka němec­ké tele­vi­ze ZDF, a pol­ský sce­náris­ta Wiktor Piątkowski, autor námě­tu a spo­lusce­náris­ta seri­á­lu Wataha, prv­ní­ho původ­ní­ho seri­á­lu z pro­duk­ce spo­leč­nos­ti HBO v Polsku.

V sou­těž­ních kate­go­ri­ích je letos za rok 2016 nomi­no­vá­no 40 pro­jek­tů z čes­ké a slo­ven­ské pro­duk­ce. Festivalovou novin­kou 30. roč­ní­ku je finanč­ní odmě­na 50 000 Kč pro pro­du­cen­ty dvou vítěz­ných fil­mů v kate­go­ri­ích Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film a Nejlepší doku­men­tár­ní film. Partnerem cen je Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi.

I v letoš­ním roce udě­lí nesta­tu­tár­ní fes­ti­va­lo­vé ceny stu­dent­ská poro­ta slo­že­ná ze stu­den­tů Západočeské uni­ver­zi­ty v Plzni. Univerzita se podí­lí rov­něž na návr­hu a výro­bě cen stu­dent­ských porot. Další nesta­tu­tár­ní cenou pak bude Cena Film fri­en­dly regi­on, kte­rou  spo­leč­ně udě­lu­jí Czech Film Commission, CzechTourism a Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi regi­o­nu s nej­ak­tiv­něj­ším pří­stu­pem k fil­mo­vým pro­duk­cím.

Finále má co nabíd­nout i fil­mo­vým pro­fe­si­o­ná­lům :

Finále Plzeň nabíd­ne i pro­gram pro fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly Industry Days. „Tato plat­for­ma vytvá­ří pro­stor pro setká­vá­ní domá­cích i zahra­nič­ní fil­ma­řů pro­střed­nic­tvím pane­lo­vých dis­ku­zí, worksho­pů a pre­zen­ta­cí. V rám­ci ote­vře­né čás­ti odbor­né­ho pro­gra­mu se akre­di­to­va­ní návštěv­ní­ci mohou zúčast­nit pane­lu věno­va­né­mu fun­go­vá­ní pres­tiž­ních zahra­nič­ních médií,  jako jsou Variety, Cineuropa nebo The Hollywood Reporter. V rám­ci letoš­ní­ho zamě­ře­ní na česko-německé kor­po­duk­ce orga­ni­zu­je­me i dis­ku­si s němec­ký­mi a čes­ký­mi pro­du­cen­ty, kte­ří mají s  tím­to typem kopro­duk­cí boha­té zku­še­nos­ti. Připravujeme také panel o finan­co­va­ní fil­mu a mecha­nis­mu pro posky­to­vá­ní záruk na dokon­če­ní fil­mů, o kte­rém při­jde před­ná­šet odbor­ník z lon­dýn­ské spo­leč­nos­ti Film Finances. Každoročně spo­lu­pra­cu­je­me s Czech Film Center  na pro­jek­tu Czech Film Springboard. Jde pře­de­vším o uza­vře­nou pre­zen­ta­ci čes­kých fil­mo­vých pro­jek­tů zahra­nič­ním exper­tům, sou­čás­tí pro­gra­mu  jsou ale i akce pro šir­ší odbor­nou veřej­nost, jako je setká­ní se zahra­nič­ní­mi fil­mo­vý­mi  pro­fe­si­o­ná­ly  nebo  dis­ku­ze o mož­nos­tech finan­co­vá­ní fil­mo­vých pro­jek­tů a kopro­duk­ce v zemích střed­ní a východ­ní Evropy. V rám­ci spo­lu­prá­ce s pro­gra­mem MIDPOINT a kan­ce­lá­ři Kreativní Evropa při­pra­vu­je­me dal­ší před­náš­ky,“ uza­ví­rá Peter Badač, pro­gra­mo­vý ředi­tel.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50513 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71522 KB. | 21.06.2024 - 20:01:58