Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > O Plzeňský festival je obrovský zájem

O Plzeňský festival je obrovský zájem

Adamczyk Nedbal
Adamczyk Nedbal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Úterý 26.9

14.30 h Kinosál Hadí plyn, režie David Jařab
Filmové podo­ben­ství na moti­vy nove­ly Josepha Conrada Srdce tem­no­ty si čer­s­tvě odby­lo svě­to­vou pre­mi­é­ru v Karlových Varech. Robert Klein opouš­tí svou part­ner­ku a vydá­vá se vstříc nepro­pust­né divo­či­ně na Balkáně, aby se shle­dal s dlou­ho nevi­dě­ným nevlast­ním bra­t­rem. V mís­tech, kde Evropa ztrá­cí své kon­tu­ry a kde nepla­tí pra­vi­dla civi­li­zo­va­né­ho svě­ta, pře­hod­no­cu­je svůj vztah ke kul­tu­ře i pří­ro­dě, kte­rou lid­stvo vysá­vá a sna­ží se ji poko­řit. Putování divo­či­nou je Robertovi ody­se­ou plnou udá­los­tí na hra­ni­ci rea­li­ty a snu, díky níž nachá­zí nejen zdra­vý vztah k lás­ce a sexu­a­li­tě, ale i sebe samé­ho.
https://film.festivalfinale.cz/detail/?film=Snake-Gas

17.30 h Kinosál Citlivý člo­věk, režie Tomáš Klein
Bláznivá ces­ta kočov­né­ho her­ce Moura, jeho ženy Mámy a dvou synů v počmá­ra­ném kara­va­nu vede zpát­ky domů do Posázaví. I přes nejis­tou vidi­nu budouc­nos­ti nosí Mour mas­ku potrhlé­ho her­ce dál a své dušev­ní mla­dos­ti se nechce vzdát, byť jej všu­de na cestách pro­ná­sle­du­je myš­len­ka lid­ské smr­tel­nos­ti. Ztřeštěná road movie na moti­vy niter­né­ho romá­nu Jáchyma Topola je cit­li­vým fil­mem, kte­rý za gro­tesk­ní­mi úškleb­ky všech zkou­še­ných postav skrý­vá zra­ni­tel­nost a křeh­kost. Vizuálně půso­bi­vé gro­tesk­ní dra­ma bylo na letoš­ním fes­ti­va­lu v Karlových Varech zařa­ze­no do hlav­ní sou­tě­že a dá napo­sle­dy spat­řit cho­tě­šov­skou cha­loup­ku nad řekou Radbuzou, jež pro úče­ly natá­če­ní leh­la pope­lem.
https://film.festivalfinale.cz/detail/?film=A-Sensitive-Person

20.00 h Velký sál Hranice, režie Agnieszka Holland
Na Oscara tři­krát nomi­no­va­ná reži­sér­ka Agnieszka Holland bodu­je i se svým novým fil­mem Hranice. Ten byl v srpnu uve­den na pres­tiž­ním Benátském fil­mo­vém fes­ti­va­lu, kde se utkal o soš­ku Zlatého lva. Psycholožka Julia se v něm stá­vá nedob­ro­vol­nou svěd­ky­ní dra­ma­tic­kých udá­los­tí na polsko-běloruské hra­ni­ci. Vzdává se své­ho poho­dl­né­ho živo­ta a při­dá­vá se ke sku­pi­ně akti­vis­tů, jež uprch­lí­kům posky­tu­je nezbyt­nou pomoc. Setkání s mla­dým pohra­nič­ní­kem Janem a syr­skou rodi­nou prcha­jí­cí před občan­skou vál­kou nastar­tu­je běh udá­los­tí, jenž změ­ní život všem zúčast­ně­ným. Fiktivní pří­běh je dle slov reži­sér­ky Holland inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi, “evrop­ský­mi” udá­lost­mi, kte­ré se dějí pří­mo ved­le nás.
https://film.festivalfinale.cz/detail/?film=Green-Border

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06915 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72105 KB. | 13.04.2024 - 14:26:32