Kritiky.cz > Recenze knih > Co věděla moudrá želva - kniha pro všechny děti

Co věděla moudrá želva - kniha pro všechny děti

co vedela moudra zelva
co vedela moudra zelva
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi kni­hy Ivy Geckové? Chcete pro své děti pouč­nou a zají­ma­vou kni­hu? Novinka Co vědě­la moud­rá žel­va, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book bude pro vás to pra­vé. Pohodlně se usaď­te a pusť­te se do čte­ní. 

Desetiletý Lukáš Hájek má moc rád svou mamin­ku, kte­rá vlast­ní cuk­rár­nu a báječ­ně peče. Maminka má pří­te­le Martina. Oba vez­mou Lukáše do ZOO, kde mu pro­zra­dí, že se budou brát. Lukáš se s tou­to novou situ­a­cí musí srov­nat. Začne mít oba­vy z toho, že kaž­dý toho bude mít méně než dopo­sud. Při pro­cház­ce zoo­lo­gic­kou zahra­dou potká opi­ce, jagu­á­ra, ale pře­de­vším žel­vu Agnes, kte­rá mu nako­nec nej­lé­pe pora­dí. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Zvládne Lukáš vymys­let něja­ké řeše­ní? S kým se musí pora­dit?

Iva Gecková se s leh­kos­tí a humo­rem věnu­je v novin­ce vyda­va­tel­ství Grada slo­ži­té­mu téma­tu nevlast­ních rodi­čů i sou­ži­tí v tako­vé rodi­ně. Myslím si, že se jí to veli­ce poda­ři­lo. Knihu oce­ní rodi­če, kte­ří tako­vé situ­a­ce zaží­va­jí a neví, jak to dětem cit­li­vě vysvět­lit, že z pří­te­le se najed­nou sta­ne man­žel a jejich táta. Jedná se o slo­ži­té vzta­hy a děti tím­to veli­ce trpí. Někdy mají oprav­du vel­ký pro­blém se s tím srov­nat. Situace je pro ně nová, musí se dělit tře­ba i s nevlast­ní­mi sou­ro­zen­ci, už nema­jí mamin­ku jen sami pro sebe. Knihu bych dopo­ru­či­la i těm dětem, kte­ré žijí v úpl­né rodi­ně a mají v oko­lí kama­rá­da či kama­rád­ku, kte­rý to tak tře­ba doma nemá a potře­bu­jí tomu vše­mu poro­zu­mět. Často si mohou dělat sta­ros­ti, že i podob­ná situ­a­ce by moh­la nastat u nich v rodi­ně a pak se tím trá­pí.

Kritina Cigrová ilu­stro­va­la celou kni­hu a mys­lím si, že se jí to poved­lo. Dokázala  dob­ře vystih­nout obráz­ky k daným tex­tům. S její­mi ilu­stra­ce­mi jsem se setka­la popr­vé a hned se mě líbi­ly. Těším se, až příš­tě ote­vřu dal­ší pohád­ko­vou kníž­ku a uvi­dím v nich obráz­ky této ilu­strá­tor­ky.

Kniha je vhod­ná i na spo­leč­né čte­ní rodi­čů a dětí, při­čemž může­te rov­nou s dět­mi danou pro­ble­ma­ti­ku pro­bí­rat a poví­dat si o ní.

Ukázka z kni­hy:

Rodina...

...tlu­pa,

...bez­pe­čí,

....POMOC,

.....síla,

...LÁSKA.

Rodina je tlu­pa, ve kte­ré je nám dob­ře,

cítí­me se v ní bez­pe­čí,

najde­me v ní vždy POMOC,

pro­to­že rodi­na má sílu.

Rodina je LÁSKA.

A té není nikdy málo!

„Když něco dělíš na více kusů, kaž­dý díl pak bude men­ší. Znamená to tedy, že se bude­me dělit úpl­ně o všech­no, a tím pádem toho bude mít kaž­dý z nás míň, než dosud.“

Několik slov o autor­ce:

Iva Gecková pochá­zí z jiho­čes­ké­ho Písku, kde vystu­do­va­la obchod­ní aka­de­mii. Po stu­diu dlou­hou dobu pra­co­va­la ve stát­ní sprá­vě a při tře­tí mateř­ské dovo­le­né se koneč­ně zača­la napl­no věno­vat své­mu koníč­ku - psa­ní.  Pro Český roz­hlas napsa­la něko­lik pohá­dek, jejichž kniž­ní vydá­ní se chys­tá. Se svo­jí vel­kou rodi­nou  žije v Lysé nad Labem. Florentýna a kou­zel­ná kni­ha je její prvo­ti­na.

 

Autor: Iva Gecková

Ilustrace: Kristina Cigrová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 56

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-2854-9


Foto: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87796 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72011 KB. | 24.02.2024 - 23:19:00