Kritiky.cz > Recenze knih > Sedm dopisů z lásky - jak dlouho trvá se správně rozhodnout

Sedm dopisů z lásky - jak dlouho trvá se správně rozhodnout

sedm dopisů z lásky
sedm dopisů z lásky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Sedm dopi­sů z lás­ky, kte­rou vyda­la Euromedia Group, Ikar v roce 2019. Zážitek z kni­hy je oprav­du veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Pohodlně se posaď­te a pusť­te se do čte­ní. 

Sarah je šťast­ná. Má svou rodi­nu, svou sest­ru Miu, své­ho man­že­la Adama a dce­ru Izzy. Moc by si přá­la ješ­tě brat­říč­ka pro svou krás­nou sed­mi­le­tou dcer­ku. Prozatím se jim to neda­ří. Adam je pořád ve své prá­ci a nemá čas na rodi­nu. Vše se zdá idy­lic­ké. Každý rok na naro­ze­ni­ny své dce­ry Izzy píše Sarah dopis. Nyní je jí prá­vě sedm let a Sarah zjiš­ťu­je, že je koneč­ně těhot­ná. Za něko­lik měsí­ců ale zko­la­bu­je, krvá­cí do moz­ku a upa­dá do vigil­ní­ho kóma­tu. Podaří se léka­řům zachrá­nit jejich nena­ro­ze­né­ho syna? Co vše zaží­vá její man­žel Adam, dce­ra Izzy i sest­ra Mia je napros­to nepřed­sta­vi­tel­né. Vztahy celé rodi­ny se otřá­sa­jí v zákla­dech, neko­neč­né tři týd­ny plné stra­chu a slz nako­nec skon­čí. Dokáže se rodi­na opět stme­lit? Jaká roz­hod­nu­tí musí uči­nit Adam, i když by si v živo­tě nepřed­sta­vil, že jej něco tako­vé­ho potká? Na tuto otáz­ku a ješ­tě mno­ho dal­ších si už musí­te odpo­vě­dět vy sami. Čeká vás oprav­du sil­né a neza­po­me­nu­tel­né čte­ní, kdy bude­te zaví­rat kni­hu s poci­tem, že to byl jen sen a urči­tě se z něj pro­bu­dí­te, tak jako hlav­ní posta­va Adam a jeho rodi­na.

Sedm dopi­sů z lás­ky je dechbe­rou­cí román o veli­ké ztrá­tě, lás­ce, rodin­ném pou­tu, těž­kém roz­hod­nu­tí.

Tuto kni­hu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Od autor­ky Sinéad Moriarty jsem čet­la již její kni­hu Dobrá mat­ka. I z této kni­hy jsem měla obrov­ský čte­nář­ský záži­tek, pro­to jsem oče­ká­va­la vydá­ní její dal­ší kni­hy v čes­kém jazy­ce s vel­kým oče­ká­vá­ním. Opět nezkla­ma­la. Silný pří­běh, těž­ké roz­hod­nu­tí, rodin­né pou­to, lás­ka, to vše v tom­to romá­nu nechy­bě­lo.

Dohromady má kni­ha 57 kapi­tol, cel­kem 464 stran a je zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky. Grafické zpra­co­vá­ní kni­hy se mě líbi­lo.

Děj měl spád, autor­ka sáhodlou­ze nepo­pi­so­va­la růz­né dějo­vé linie, ale veli­ce věc­ně a struč­ně se věno­va­la jed­not­li­vých posta­vám, což vůbec neby­lo na ško­du.

Titulní strán­ka kni­hy je nesku­teč­ně krás­ná. Je na ní mat­ka s dce­rou, kte­ré se vzá­jem­ně objí­ma­jí. Vyjadřuje to oprav­do­vý cit a nesku­teč­nou mateř­skou lás­ku.

Několik slov autor­ce:

Sinéad Moriarty se naro­di­la a vyrost­la v Dublinu. Její mat­ka je autor­kou dět­ských kní­žek, a tak malá Sinéad vyrost­la mezi kni­ha­mi. Sama říká, že jako malá pozo­ro­va­la svo­ji mat­ku, jak píše u kuchyň­ské­ho sto­lu kni­hy, a už teh­dy se roz­hod­la, že napí­še román. Po uni­ver­zi­tě žila v Paříži a poté v Londýně, kde pra­co­va­la jako novi­nář­ka. V té době zača­la svůj vol­ný čas trá­vit tvůr­čím psa­ním a po něko­li­ka letech, kdy si pohrá­va­la s něko­li­ka námě­ty na kni­hy, vyda­la svou prv­ní kni­hu The Baby Trail. Ta zazna­me­na­la obrov­ský úspěch a sta­la se svě­to­vým best­selle­rem, kte­rý byl pře­lo­že­ný do dva­ce­ti pěti jazy­ků. Od té doby vyda­la Sinéad dal­ších tři­náct titu­lů včet­ně kni­hy Dobrá mat­ka (čes­ky v roce 2019 v nakla­da­tel­ství Ikar) a Sedm dopi­sů z lás­ky. V sou­čas­nos­ti žije Sinéad Moriarty v Dublinu se svým man­že­lem, tře­mi dět­mi a jejich malou čer­nou koč­kou Minnie.

Autor: Sinéad Moriarty

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 464

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4102-8


Foto: Ikar


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36914 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71797 KB. | 28.02.2024 - 19:33:46