Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Čtvrtečník - 29. ledna 2004

Čtvrtečník - 29. ledna 2004

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přehled pre­mi­ér 29. led­na 2004 (Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou, In America, Úsměv Mony Lisy).

Texaský masakr motorovou pilou

Producent Michael Bay (Skála, Armageddon, Pearl Harbor) při­pra­vil pro divá­ky bri­lant­ní horor. Film, kte­rý musí­te vidět, i když při něm bude­te zaví­rat oči. S víken­do­vou trž­bou 29,1 mili­o­nů dola­rů během prv­ních tří dnů pro­mí­tá­ní se horor Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou zařa­dil mezi nej­ú­spěš­něj­ší fil­my letoš­ní­ho roku. Není divu, jeho pro­du­cen­tem je slav­ný reži­sér Michael Bay, kte­rý má za sebou hity jako Skála, Armageddon, Pearl Harbor, Mizerové a Mizerové II. Příběh fil­mu je inspi­ro­ván sku­teč­nou udá­los­tí, kte­rá se ode­hrá­la v Texasu v roce 1973. Skupina pro­jíž­dě­jí­cích tee­nage­rů teh­dy sved­la na odleh­lé far­mě boj o holé pře­ži­tí s rodi­nou psy­cho­pa­tic­kých zabi­já­ků.

In America

Očima jede­nác­ti­le­té Christy (Sarah Bolger) je vyprá­věn pří­běh její irské rodin­ky, kte­rá při­je­la hle­dat obži­vu i novou budouc­nost - In America. Christy a její mlad­ší sestřič­ce Ariel (hra­je ji sku­teč­ná sest­ra Sarah - Emma Bolger) se Amerika zdá při­taž­li­vá a kou­zel­ná, zdá se jim, že je zde všech­no usku­teč­ni­tel­né. Setkání s rea­li­tou není tak magic­ké. Rodiče těž­ko hle­da­jí prá­ci, vidí i neváb­né pro­stře­dí Harlemu, kde se muse­li lev­ně uby­to­vat, plné­ho feťá­ků a transves­ti­tů. Přesto je to pro­stře­dí, kde oži­jí sou­sed­ské vzta­hy a rodi­na může budo­vat nový domov.

Úsměv Mony Lisy

Katherine Watson (Julia Roberts) v roce 1953 při­jíž­dí na pres­tiž­ní uni­ver­zi­tu Wellesley, kde zís­ka­la mís­to pro­fe­sor­ky his­to­rie umě­ní. Očekává, že její stu­dent­ky, kte­ré pat­ří k nej­lep­ším vyso­ko­ško­lač­kám v zemi, vyu­ži­jí všech mož­nos­tí, kte­ré jim sou­čas­ná pová­leč­ná doba nabí­zí. Krátce po svém pří­jez­du však Katherine zjis­tí, že pro­stře­dí na pres­tiž­ní ško­le je vel­mi kon­zer­va­tiv­ní. Její kole­gy­ně, pro­fe­sor­ka Nancy Abbey (Marcia Gay Harden), není zda­le­ka jedi­ná, kdo si stá­le mys­lí, že zásnub­ní prs­ten je pro mla­dou ženu mno­hem vět­ší život­ní výhrou než kva­lit­ní vzdě­lá­ní. Když Katherine začne své stu­dent­ky povzbu­zo­vat k tomu, aby zača­ly pře­mýš­let nezá­vis­le, dosta­ne se do kon­flik­tu s ostat­ní­mi pro­fe­so­ry, někte­rý­mi absol­ven­ty a dokon­ce i jed­nou ze svých stu­den­tek – aro­gant­ní Betty Warren (Kirsten Dunst). Poté, co se Katherine poda­ří pře­svěd­čit nej­lep­ší kama­rád­ku Betty Joan Brandwyn (Julia Stiles), aby si poda­la při­hláš­ku na práv­nic­kou fakul­tu uni­ver­zi­ty Yale i přes­to, že oče­ká­vá nabíd­ku ke sňat­ku od své­ho pří­te­le, stá­vá se čer­s­tvě vda­ná Betty jejím zapří­sáhlým nepří­te­lem. Pro chytrou a pro­vo­ka­tiv­ní Giselle Levy (Maggie Gyllenhaal) je však Katherine vzo­rem a rád­cem, kte­ré­ho dlou­ho potře­bo­va­la. Její peda­go­gic­ké půso­be­ní má pří­z­ni­vý vliv také na nesmě­lou Connie Baker (Ginnifer Goodwin), kte­ré se koneč­ně poda­ří zís­kat tolik potřeb­nou kuráž a pro­lo­mit svou kri­tic­ky malou sebe­dů­vě­ru. Katherine se sna­ží učit své stu­dent­ky mys­let samo­stat­ně a nezá­vis­le ve svě­tě, ve kte­rém jim všich­ni ostat­ní říka­li, jakým způ­so­bem mají žít. Jejich poku­sy o nale­ze­ní vlast­ní ces­ty nako­nec pomo­hou změ­nit život­ní kurs i jí samot­né.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08036 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72235 KB. | 23.05.2024 - 15:04:54