Kritiky.cz > Domácí rady > Krása divoké přírody

Krása divoké přírody

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Divokou zahrád­ku nej­lé­pe vytvo­ří­me, využijeme-li barev­né­ho efek­tu kvě­tů, kte­ré kon­trast­ně vysá­zí­me k sobě. Záhonky stej­ných barev se nikde neo­pa­ku­jí, nevy­tvá­ří pra­vi­del­né shlu­ky a tva­ry. V divo­ké zahra­dě se pou­ze opa­ku­jí roz­lič­né dru­hy
·         barev­ných trav
·         luč­ních kvě­tů,
·         pol­ních klás­ků
·         malých keří­ků

To vše dohro­ma­dy v kon­tras­tu k sobě vytvá­ří dojem divo­ké neu­pra­ve­nos­ti. Pravého efek­tu divo­kos­ti v zahra­dě dosáh­ne­me nej­lé­pe tím, že zdů­raz­ní­me kon­trast mezi upra­ve­nou a pose­če­nou čás­tí zahra­dy s ole­mo­va­ný­mi záhon­ky divo­ce ros­tou­cí­mi část­mi v zahra­dě. Přejeme-li si divo­kou zahrád­ku ohra­ni­čit, nej­lé­pe nám k tomu poslou­ží dře­vě­né trá­my.

Při samot­ném sáze­ní semí­nek kvě­tin je jed­no­du­še pohá­zí­me po při­pra­ve­né zemi­ně a nohou sešláp­ne­me do zemi­ny. Na někte­rá mís­ta ješ­tě doda­teč­ně vysa­dí­me semín­ka okras­ných trav.

Divoká křoviska

Při poři­zo­vá­ní divo­ké zahrád­ky se vyhý­bejme rost­li­nám, kte­ré u nás běž­ně v pří­ro­dě neros­tou. Skvěle se nám nao­pak hodí rost­lin­ky původ­ní a záro­veň odol­né. Z keří­ků to může být napří­klad:
·         kali­na
·         dřín
·         pta­čí zob
·         růže
·         hloh
·         lís­ka obec­ná
·         trn­ka

Jistě najde­me spous­tu dal­ších, kte­ré jsou v pří­ro­dě běž­ně k vidě­ní, pat­ří tam. Mnohokrát je mož­né v pří­ro­dě nalézt i vel­mi sta­ré a nešlech­tě­né odrů­dy. Do naší divo­ké zahrád­ky může­me výhod­ně a nápa­di­tě včle­nit i tako­vé rost­lin­ky, jako je
·         česnek med­vě­dí
·         kos­ti­val lékař­ský
·         lís­ku obec­nou
·         hloh

Tyto divo­ce ros­tou­cí rost­li­ny pak může­me zužit­ko­vat pro pří­mou kon­zu­ma­ci, nebo jejich zpra­co­vá­ní. Nádherně potom vypa­da­jí v tako­vé zahrád­ce i živé plo­ty z list­na­tých jed­lých keří­ků. Z těch lze jme­no­vat napří­klad:
·         myro­ba­lán
·         dřín
·         lís­ku
·         kdou­lo­vec
·         rakyt­ník
·         muchov­ník

Dalším zají­ma­vým tipem na divo­kost zahrád­ky je „jed­lý tráv­ník“, kte­rý je nejen este­tic­ky okouz­lu­jí­cí, ale může být i chut­ný a zdra­vý. Ten je slo­že­ný hlav­ně z růz­ných trval­ko­vých byli­nek a jen tro­šič­ku je v něm trá­va.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80484 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71789 KB. | 23.07.2024 - 01:13:17