Kritiky.cz > Speciály > Deadpool 2 - VZHLED

Deadpool 2 - VZHLED

D2
D2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

             „Deadpool 2“ má hvězd­ný tým nejen na plát­ně, ale i mimo něj – někte­ří z nich již dří­ve s Leitchem spo­lu­pra­co­va­li, tře­ba kame­ra­man Jonathan Sela, kte­rý nato­čil s Leitchem fil­my „John Wick“ a „Atomic Blonde: Bez lítos­ti“; archi­tekt David Scheunemann také s Leitchem pra­co­val na „Atomic Blonde: Bez lítos­ti“ i na dal­ších fil­mech. V „Deadpool 2“ vytvá­řel obrov­ské věze­ní pro mutan­ty i sirot­či­nec pro zmu­to­va­né děti.

            Rozvodna Port Mann v Surrey neda­le­ko Vancouveru byla pře­mě­ně­na ve věze­ní pro mutan­ty. „Vězení je nej­tem­něj­ší čás­tí svě­ta mutan­tů, kte­ré si vůbec může­te před­sta­vit. Rozhodli jsme se pro jed­no­du­chý kon­cept. Vše je zalo­že­no na fukč­nos­ti a na tom, jak udr­žet tyto lidi stra­nou.“

            Ústav pro reha­bi­li­ta­ci mutan­tů v Essexu byl vybu­do­ván v Riverview, v his­to­ric­ké budo­vě pro dušev­ně cho­ré neda­le­ko Vancouveru. „Protože jsme se pohy­bo­va­li ve svě­tě komik­su, nemu­se­li jsme na 100 pro­cent vystih­nout to, jak by daná insti­tu­ce vypa­da­la. Měli jsme více svo­bo­dy a já se sna­žil najít archi­tek­to­nic­ký kon­cept a vzhled z jiných dob, kte­rý by pří­bě­hu po vizu­ál­ní strán­ce lépe poslou­žil. Riverview je pře­krás­ná loka­li­ta, ale samot­né budo­vy nepo­sky­to­va­ly vhod­né pro­stře­dí, kte­ré jsme potře­bo­va­li pro natá­če­ní tře­tí sek­ven­ce.“

            O vizu­ál­ní efek­ty se posta­ral Dan Glass, kte­rý se s reži­sé­rem Leitchem setkal již při fil­mech „Matrix: Reloaded“ a „Matrix Revolutions“, kde byl Leitch jako kaska­dér, spo­lu­pra­co­va­li na fil­mech „V jako Vendetta“ a „Jupiter vychá­zí“.

            Andre Tricoteux má ve fil­mu mo-cap oblek, kte­rý umož­ňu­je sní­má­ní pohy­bu. Herec je vyso­ký, ale nemá přes dva met­ry jako posta­va, kte­rou hra­je, tak­že při natá­če­ní nosil hel­mu, aby se při­blí­žil Colossusově výš­ce. Udělat cho­re­o­gra­fii boje dvou obrov­ských postav, z nichž Juggernaut měří 2,9 m a Colossus 2,3 m, byla vel­ká výzva. Větší posta­vy se pohy­bu­jí jinak, a to vyža­do­va­lo hod­ně prá­ce s gra­fic­kým zpra­co­vá­ním i sní­má­ním pohy­bu. „Je to nároč­ný, ale úžas­ný úkol zpra­co­vat vše tak, aby vše půso­bi­lo věro­hod­ně“, říká Glass.

            V „Deadpool 2“ se před­sta­ví řada nových postav včet­ně Firefista. „Nechtěli jsme vytvo­řit posta­vu, kte­rá by pří­mo vystře­lo­va­la pla­me­ny ze svých rukou. To by bylo až pří­liš fan­tas­tic­ké a jen stě­ží uvě­ři­tel­né. Připadalo nám mno­hem věro­hod­něj­ší, že z jeho rukou bude sálat žár. A tak to je – je to tako­vý žhnou­cí výbuch.“

            Tak jako u před­cho­zí­ho fil­mu, i u „Deadpool 2“ se natá­če­la řada sek­ven­cí v cen­t­ru Vancouveru. Location manager Ann Goobie a pro­duk­ce tři měsí­ce spo­lu­pra­co­va­li s měs­tem na vhod­ném naplá­no­vá­ní. „Město Vancouver nám oprav­du vyšlo hod­ně vstříc“, říká Ann Goobie. Při jed­né z natá­če­cích sek­ven­cí byly uza­vře­ny čty­ři nej­ruš­něj­ší blo­ky a pro­duk­ce naja­la 32 poli­cis­tů z van­cou­ver­ské­ho poli­cej­ní­ho sbo­ru a 90 dal­ších lidí coby asi­s­ten­tů pro­duk­ce, aby s  uza­vír­kou pomoh­li. „Tento den byl jed­nou z nej­vět­ších, pokud ne rov­nou ta nej­vět­ší, uza­ví­rek ve van­cou­ver­ské fil­mo­vé his­to­rii“, říká Ann Goobie. „Byla to mat­ka všech měst­ských uza­ví­rek.“

            Natáčení fil­mu „Deadpool 2“ trva­lo 75 dnů, od červ­na do říj­na 2017 v kanad­ské pro­vin­cii Britská Kolumbie, plus v dal­ších loka­cích jako van­cou­ver­ském měst­ském cen­t­ru, v nemoc­ni­ci v Riverview, v roz­vod­ně Port Mann a také natá­če­ní v ate­li­é­rech stu­dia Mammoth Studios v Burnaby. Scény X-Mansion se natá­če­ly v Royal Roads University neda­le­ko Victoria na Vancouver Island.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Deadpool 2 - AKCE!18. května 2018 Deadpool 2 - AKCE!             Koordinátor kaskadérských kousků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve škole bojových umění. Když se Leitch přidal ke kaskadérům, Eusebio ho […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - COLOSSUS18. května 2018 Deadpool 2 - COLOSSUS             Colossuse během natáčení fyzicky ztvárnil Andre Tricoteux, hlas a tvář postavě dal Stefan Kapičić. „Colossus pochází z Ruska a je jedním z původních X-Men. Je vzdělaný, […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL18. května 2018 Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL             Eddie Marsan hraje ředitele Ústavu pro rehabilitaci mutantů v Essexu který je považován za „genetického fundamentalistu“, který říká „Škola se snaží naučit zmutované děti […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL18. května 2018 Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL             „Miluju tu postavu, je úplně jiná než já. Na všechno kašle, říká, co si myslí a ráda hází F-bomby. Člověk by si myslel, že když je slepá, bude tichá a nevýrazná. A ona je pravý […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - SHIOLI KUTSUNA coby YUKIO18. května 2018 Deadpool 2 - SHIOLI KUTSUNA coby YUKIO             Shioli Kutsuna vstupuje do světa Deadpoola jako Yukio. Herečka popisuje svou postavu jako „velice šťastnou holku tokijského stylu, s růžovým nóbl účesem. Ale je taky drsným […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77039 s | počet dotazů: 212 | paměť: 72165 KB. | 17.06.2024 - 21:19:05