Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dobrou noc a hodně štěstí

Dobrou noc a hodně štěstí

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


V 50. letech vzru­ši­la Ameriku afé­ra kolem sená­to­ra McCarthyho a jeho „honu na komu­nis­tic­ké čaro­děj­ni­ce. Tuto téměř his­to­ric­kou lát­ku si troufl zfil­mo­vat George Clooney; a jeho dru­hý reži­sér­ský počin bys­te si nemě­li nechat ujít.


Dobrou noc a hod­ně štěs­tí se celé ode­hrá­vá v tele­viz­ním pro­stře­dí a sou­stře­ďu­je se téměř výhrad­ně na pra­cov­ní živo­ty obje­vu­jí­cích se postav. Senátor McCarthy zachá­zí pří­liš dale­ko se svý­mi pro­ti­ko­mu­nis­tic­ký­mi akti­vi­ta­mi, a někte­ré z nich jsou namí­ře­ny pro­ti základ­ním lid­ským prá­vům. Hlavní posta­vou je slav­ný mode­rá­tor Edward R. Murrow, kte­rý se nebo­jí McCarthymu posta­vit: ve svých tele­viz­ních rela­cích, kte­ré vždy ukon­ču­je „Good Night, And Good Luck“ (tzn. odtud máme názec fil­mu), si dovo­lu­je veřej­ně komen­to­vat McCarthyho akti­vi­ty a zís­ká­vá si pod­po­ru veřej­nos­ti. S vydat­nou pomo­cí své­ho redak­tor­ské­ho týmu a za pod­po­ry vede­ní tele­vi­ze se mu boj úspěš­ně daří.


Z mého pohle­du nato­čil George Clooney zají­ma­vý film, ale roz­hod­ně ne film, kte­rý bych ozna­čil nálep­kou „dra­ma“. Těžko říct, do jaké míry k tomu při­spí­vá to, že udá­lost, o kte­ré film vyprá­ví, je nám Čechům poně­kud vzdá­le­ná (z vlast­ních škol­ních zna­los­tí neví­me, o co přes­ně šlo). I když urči­té napě­tí film evo­ku­je (víte, jaké to bylo za komu­nis­tů – zvlášť v 50. letech - a vidí­te, že na obra­zov­ce se děje cosi, s čím někdo moc­ný nesou­hla­sí nebo při­nejmen­ším nemu­sí sou­hla­sit), dějo­vé zvra­ty a zásad­ní momen­ty se dějí spí­še v záku­li­sí a do děje se dostá­va­jí způ­so­bem, že někdo při­běh­ne a řek­ne, že se sta­lo to a to…

Nic to ovšem nemě­ní na tom, že Dobrou noc a hod­ně štěs­tí je dob­rým zážit­kem vidět a) coby výbor­ný doku­ment (Clooney pou­žil napří­klad his­to­ric­ké zázna­my McCarthyho pro­je­vů!) a při­po­mín­ku komu­nis­tic­kých cen­zor­ských dob a za b) jako film s per­fekt­ní­mi herec­ký­mi výko­ny v čele s napros­to auten­tic­kým Davidem Strathairnem a s doko­na­le vystih­nu­tou atmo­sfé­rou 50. let umoc­ně­nou tím, že film je ser­ví­ro­va­ný v čer­no­bí­lé podo­bě (je nasní­ma­ný na barev­ný film, ale pře­ve­de­ný do čer­no­bí­lé for­my).

Pozoruhodný z dneš­ní­ho hle­dis­ka je také fakt, jak se v teh­dej­ší tele­vi­zi obje­vo­va­ly ciga­re­ty: nejen v rekla­mách, ale také pří­mo v rela­cích. Davida Strathairna bez typic­ké ciga­re­ty prak­tic­ky neu­vi­dí­te. Naštěstí se ale kouř vysky­tu­je pou­ze na plát­ně…

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: Good Night, and Good Luck
Scénář: Grant Heslov, George Clooney
Režie: George Clooney
V hlav­ních rolích: David Strathairn, George Clooney, Robert Downey Jr., Jeff Daniels, Patricia Clarkson
USA 2005, 93 minut


Podívejte se na hodnocení Dobrou noc a hodně štěstí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00601 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72179 KB. | 20.05.2024 - 05:01:20