Kritiky.cz > Profily postav > BRIENNA Z TARTHU

BRIENNA Z TARTHU

Brienne
Brienne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Celý můj život se nade mnou muži jako ty ušklí­ba­li a celý svůj život jsem muže jako ty zašla­pá­va­la do pra­chu.“

Brienne k Jaimemu Lannisterovi

Brienna Tarth, zná­má obvykle jako Brienna z Tarthu, je bojov­ni­ce Domu Tarthu, vaza­la Rodu Baratheonů a jedi­ná dce­ra Lorda Selwyna Tartha.

Je jedi­ným pře­ži­vším dítě­tem a dědič­kou Lorda Selwyna z Evenfall Hall na ost­ro­vě Tarth, kte­rý se nachá­zí na Úzkém moři u pobře­ží Bouřných zemí. Na ženu Westerosu je neob­vykle vyso­ká a sval­na­tá a už jako dítě si vyvi­nu­la lás­ku k bojo­vým akti­vi­tám. Vyrostla ve vel­mi schop­nost bojov­ni­ci a sni­la, že se sta­ne rytí­řem.

Její mat­ka zemře­la, když byla ješ­tě vel­mi malá, tak­že si ji ani nepa­ma­tu­je. Měla něko­lik sou­ro­zen­ců, ale ti zemře­li ješ­tě jako děti. Jakožto jedi­ný poto­mek je v pozi­ci poměr­ně per­spek­tiv­ní­ho sňat­ku mužů z dal­ších vel­kých rodů, ale kvů­li svým fyzic­kým atri­bu­tům a osob­nos­ti nikdy netou­ži­la po ali­an­ci s jiným rodem skr­ze sňa­tek.

Říká se jí také Panna z Tarthu, nebo, více zne­po­ko­ji­vě, Brienna Krásná kvů­li její­mu vzhle­du.

Osobnost

Strávila vět­ši­nu své­ho živo­ta jako objekt opo­vr­že­ní, odmít­nu­tí nebo při­nej­lep­ším lítos­ti. Když se zkou­še­la oblé­kat a cho­vat jako pra­vá lady, setka­la se s posmě­chem a pohr­dá­ním kvů­li své­mu nea­trak­tiv­ní­mu vzhle­du a nedo­stat­ku žen­ských spo­le­čen­ských vlast­nos­tí; když se vyda­la ces­tou boje, kte­rá více odpo­ví­da­la jejím schop­nos­tem, vyslou­ži­la si opo­vr­že­ní a odpor pro svo­je pohla­ví navzdo­ry nepo­pi­ra­tel­ným doved­nos­tem.

Život v tom­to duchu posmě­chu a bla­ho­sklon­nos­ti vedl k tomu, že se sta­la extrém­ně prag­ma­tic­kou a neo­ma­le­nou. Poskytl jí nicmé­ně také ner­vy z Valyriánské oce­li a napros­to se nebo­jí posta­vit jaké­mu­ko­li bojov­ní­ko­vi včet­ně tak obá­va­né­ho jako je Jaime Lannister (prav­dě­po­dob­ně nej­lep­ší šer­míř v říši), Lorasu Tyrrellovi nebo Sandoru Cleganovi (bru­tál­ní­mu a extrém­ně obá­va­né­mu člo­vě­ku s nebla­ze pro­slu­lou pova­hou).

Možná díky tomu­to osob­ní­mu poza­dí je Brienna nejis­tá v osob­nos­ti jako je ve vzhle­du; Catelyn Stark si všimla, že nemá onu sebe­jis­to­tu jiných žen bojov­nic. Touží po respek­tu a při­je­tí ostat­ních a cel­kem snad­no dává svou lás­ku a loa­ja­li­tu lidem, kte­rý jí pro­ká­ží i tu nejmen­ší míru zdvo­ři­los­ti. Renly Baratheon, Catelyn Stark a Jaime Lannister jsou mezi hrst­kou těch, kte­ří tím­to způ­so­bem zís­ka­li Briennino přá­tel­ství.

postavy Brienna z Tarthu character seiál Hra o Trůny Game of Thrones series 03

Podobně jako Ned Stark se řídí svým vlast­ním smys­lem pro čest a povin­nost, čímž vní­má vět­ši­nu nečest­ných aktů jako zce­la nepří­pust­né. Často čelí situ­a­cím, kdy její cti odpo­ru­je její­mu srd­ci – při­zna­la se Jaimemu, že její selhá­ní v ovliv­ně­ní Blackfishů by ved­lo k tomu, že by spo­lu oni dva muse­li opět bojo­vat. Řekla to jas­ně způ­so­bem vyja­dřu­jí­cím, že s ním bojo­vat nechce, ačko­li má nepo­pi­ra­tel­nou šan­ci ho pora­zit.

Umí být tvr­do­hla­vá, sar­kas­tic­ká, cynic­ká a odsu­zu­jí­cí, ale je také upřím­ná, pří­má, loa­jál­ní a odhod­la­ná. I když se jí od vět­ši­ny rytí­řů dosta­lo vel­mi mizer­né­ho zachá­ze­ní, inkli­nu­je Brienne k ide­a­li­zo­va­né­mu kon­cep­tu rytíř­ství. Navzdory – nebo snad prá­vě pro­to – fak­tu, že neo­če­ká­vá od okol­ní spo­leč­nos­ti jaké­ho­ko­li uzná­ní svých činů nebo schop­nos­tí, sna­ží se kaž­dý den napl­ňo­vat prá­vě rytíř­ské ide­á­ly.

Naplňuje ten­to kon­cept až do for­mál­ních detai­lů, kdy během vrcho­lu sou­bo­je s Ohařem pro­hlá­sí, že ho nechce zabít (což on igno­ru­je a boju­je dál), nebo pro­vá­dí zabi­tí Stannise Baratheona jako ofi­ci­ál­ní popra­vu včet­ně toho, že mu dovo­lí posled­ní slo­va. Nicméně chyb­ně uvá­dí, že Renly byl pra­vým krá­lem, i když byl dru­hý po Stannisovi, ale to bylo hlav­ně z osob­ní věr­nos­ti.

Brienne se časem pro­ká­za­la jako jed­na z nej­tvrd­ších bojov­nic Westerosu, ačko­li nej­víc pod­ce­ňo­vá­na. V boji spo­lé­há na kom­bi­na­ci své zastra­šu­jí­cí veli­kos­ti, síly a nepo­le­vu­jí­cí bru­ta­li­ty, se kte­rou vyhrá­vá vět­ši­nu sou­bo­jů. Tenhle styl jí dovo­lil pora­zit Lorase Tyrella a Sandora Clegana, dva nej­vět­ší bojov­ní­ky říše.

Umí bojo­vat se tře­mi muži najed­nou, pora­zit dva vojá­ky s brně­ním ve stís­ně­ném pro­sto­ru a ubrá­ní se Jaimemu Lannisterovi. I v pří­pa­dě nápad­né nevý­ho­dy jako neoz­bro­je­nos­ti by pokra­čo­va­la v bru­tál­ním boji, což uká­za­la při sou­bo­ji s Ohařem ve chví­li, kdy ji zba­vil meče. Jaime při­znal, že ji pova­žu­je za dob­ré­ho bojov­ní­ka, ješ­tě než se sta­li přá­te­li.

Brienna z Tarthu je extrém­ně vzne­še­ná a skrom­ná v kaž­dé situ­a­ci, což doka­zu­jí její opa­ko­va­ná sdě­le­ní, že není rytíř, dokon­ce ani lady – ačko­li je nepo­pi­ra­tel­ně lady z Tarthu jakož­to jedi­ná dce­ra Lorda Selwyna. Tohle je prav­dě­po­dob­ně způ­so­be­no jejím osob­ním pře­svěd­če­ním, že neod­po­ví­dá stan­dar­dům pra­vé­ho rytí­ře, pro­to­že byla kvů­li vzhle­du a pohla­ví pod­ce­ňo­vá­na celý svůj život. Ironií situ­a­ce je, že je doko­na­lým pří­kla­dem pra­vé­ho rytíř­ství. Je sil­nou a schop­nou bojov­ni­cí, je milo­srd­ná a sou­cit­ná, neotře­si­tel­ně věr­ná a odhod­la­ná, a bere extrém­ně váž­ně svo­je povin­nos­ti coby bojov­ni­ce pří­sa­ha­jí­cí vyš­ší auto­ri­tě. Jediný důvod, proč není stej­ně vní­má­na lid­mi Sedmi krá­lov­ství, je, že je žena.

„Nejsem lady.“

Brienne: „Zbabělče! Jedno neštěs­tí a už se vzdá­váš?“

Jaime: „Neštěstí?!“

Brienna: „Ztratil jsi ruku.“

Jaime: „Ve kte­ré držím meč! Byla to ta ruka.“

Brienne: „Ochutnáš…jednou ochut­náš sku­teč­ný svět, kde lidi ztrá­ce­jí důle­ži­té věci a už fňukáš, plá­češ a kon­číš. Zníš jako zatra­ce­ná žen­ská!“

„Potřebuješ důvě­ru, když chceš pří­mě­ří.

Brienne k Jaimemu

Arya: „Kdo tě nau­čil bojo­vat?“

Brienne: „Můj otec.“

Araya: „Můj nikdy nechtěl. Říkal „bojo­vá­ní je pro klu­ky.““

Brienne: „Můj říkal to samé, ale stej­ně jsem se s klu­ky furt prala…a furt pro­hrá­va­la. Nakonec řekl, „Když už to budeš dělat, tak to můžeš dělat pořád­ně.“

„Není nic víc nená­vi­dě­ní­hod­né než selhat v ochra­ně těch, kte­ré milu­ješ.“

Brienne k Podrickovi


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56252 s | počet dotazů: 263 | paměť: 74904 KB. | 18.04.2024 - 18:21:42