Kritiky.cz > Speciály > Policejní akademie 6: Město v obležení

Policejní akademie 6: Město v obležení

PA6
PA6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Policejní aka­de­mie 6: Město v oble­že­ní je ame­ric­ký celo­ve­čer­ní film z roku 1989. Jedná se o šes­tý díl série, kte­rý zůstal na pět let posled­ním.

Obsah filmu

Gang z Wilson Heights zachvá­tí měs­to vlnou zlo­či­nu. Kapitánu Harrisovi, kte­ré­mu se poda­ři­lo pře­jít z Lassardovy aka­de­mie na okrsek, se nepo­da­ří gang dopad­nout, o čemž se také hoj­ně píše v tis­ku. Guvernér pro­to požá­dal exter­ní sku­pi­nu, aby se tou­to zále­ži­tos­tí zabý­va­la. K Harrisově hrůze se uká­že, že jde o veli­te­le Lassarda a jeho tým.

Členy týmu jsou

 • Moses Hightower
 • Nick Lassard
 • Debbie Callahanová
 • Larvell Jones
 • Laverne Hooksová
 • Tackleberry
 • Douglas Fackler

Hned na prv­ní schůz­ce se uká­že, že Harris by nej­ra­dě­ji pře­vzal vede­ní ope­ra­ce sám. Zasedání se účast­ní také komi­sař Hurst. O sta­vu vyšet­řo­vá­ní je naří­ze­no napros­té mlče­ní.

Mezitím gang z Wilson Heights spáchá dal­ší lou­pež, a to v ban­ce, kde ukrad­ne 190 000 ame­ric­kých dola­rů. Z výpo­vě­dí svěd­ků vyplý­vá, že tři gan­gs­te­ři nejed­na­jí na vlast­ní pěst, ale jsou říze­ni někým v poza­dí. Jak se divák dozví­dá, je tomu tak i v tom­to pří­pa­dě. Trojice vidí své­ho šéfa (zva­né­ho Mastermind) pou­ze přes mléč­né sklo.

Harris pra­cu­je pro­ti Lassardovi bokem a vyhle­dá sta­ros­tu, aby ho pře­svěd­čil, že Lassard pou­ze brá­ní vyšet­řo­vá­ní. Starosta mu řek­ne, že Lassardovi může naří­dit návrat, jen pokud Harris při­ne­se důka­zy.

Další vyšet­řo­vá­ní nic neob­je­ví a Hurst z toho není nad­še­ný. Nick Lassard pou­ka­zu­je na to, že cen­ný dia­mant Zimbazwi by mohl při­jet do měs­ta a být skvě­lou návnadou. Policisté, pře­vle­če­ní za stráž­ní­ky, se sna­ží gang chy­tit při činu. Harris a Proctor jsou však vyru­še­ni alar­mem auta, zatím­co zlo­čin­ci pomo­cí lase­ru rozříz­nou pod­la­hu, ukrad­nou dia­mant a unik­nou kana­li­za­cí.

Nick a Eric Lassardovi si uvě­do­mí, že v ope­rač­ní sku­pi­ně došlo k úni­ku infor­ma­cí. Nick odjíž­dí s ostat­ní­mi a jde na pozo­ro­vá­ní. Má tuše­ní, že se tu něco musí dít, ale ostat­ním neřek­ne, kde k tomu při­šel. Ve sku­teč­nos­ti tam gang vykrá­dá kle­not­nic­tví. Z něja­ké­ho důvo­du se lou­pe­že ode­hrá­va­jí po sta­ré tra­se auto­bu­su č. 51. Nick se spo­lu s ostat­ní­mi posta­ví gan­gs­te­rům. Zatčení se však nezda­ří.

Na násle­du­jí­cím brí­fin­ku je pří­to­men také sta­ros­ta. Hurst infor­mu­je poli­cis­ty, že již del­ší dobu mají pode­zře­ní na únik infor­ma­cí a nyní pro­hle­da­li kan­ce­lá­ře zúčast­ně­ných osob. V kan­ce­lá­ři Erica Lassarda byly nale­ze­ny ukra­de­né šper­ky. Starosta poté dočas­ně poza­sta­ví čin­nost Lassardova týmu.

Rozhodnou se obvi­ně­ní pro­ti Lassardovi pro­šet­řit na vlast­ní pěst. V měst­ském archi­vu zjis­tí, že plá­no­va­ná želez­nič­ní trať má vést jako sta­rá auto­bu­so­vá lin­ka. Vzhledem k tomu, že pozem­ky podél plá­no­va­né tra­sy budou vel­mi cen­né a ceny pozem­ků v oblas­tech s vyso­kou kri­mi­na­li­tou kle­sa­jí, před­po­klá­da­jí, že někdo chce sní­žit ceny páchá­ním trest­né čin­nos­ti, aby pak, až kri­mi­na­li­ta usta­ne a ceny pozem­ků díky nové­mu doprav­ní­mu spo­je­ní výraz­ně vzros­tou, zís­kal znač­ný zisk. Ve spo­leč­nos­ti, kte­rá nemo­vi­tos­ti kou­pi­la, zjis­tí, že zlo­čin­ci plá­nu­jí ochro­mit dodáv­ky elektři­ny do celé­ho měs­ta. To se také sta­ne krát­ce poté.

Policisté jsou pak povo­lá­ni na dal­ší mise, aby udr­žo­va­li pořá­dek v tem­ném měs­tě. Nick obje­ví tři gan­gs­te­ry při pěší hlíd­ce. Policisté je pro­ná­sle­du­jí kana­li­za­cí a gang zatknou.

Honba za Mastermindem kon­čí v kan­ce­lá­ři komi­sa­ře Hursta, kte­rý už sedí u své­ho sto­lu a kou­ří dout­ník. To Mastermind má na sobě mas­ku. O něko­lik vte­řin poz­dě­ji při­chá­zí do kan­ce­lá­ře sku­teč­ný komi­sař. Zatknou Masterminda, z něhož se vyklu­be sta­ros­ta. Nyní vychá­zí naje­vo, že Harris byl tím, kdo infor­ma­ce pře­dá­val sta­ros­to­vi. Starosta se nyní zbláz­nil a šíle­ně se smě­je. Komisař Hurst obno­vu­je čin­nost jed­not­ky.

Funkce

Stejně jako jeho před­chůd­ce se i ten­to film vyzna­ču­je řadou spe­ci­ál­ních prv­ků, kte­ré ho odli­šu­jí zejmé­na od prv­ních čtyř fil­mů Policejní aka­de­mie.

Obsazení

Stejně jako v před­cho­zím fil­mu chy­bí dří­ve ústřed­ní posta­va Carey Mahoney. Místo něj se podru­hé obje­vu­je Nick Lassard, kte­rý má podob­né pova­ho­vé rysy.
Nejsou před­sta­ve­ny žád­né nové posta­vy, kte­ré by pře­tr­va­ly.
S Tommy „Housem“ Conklinem při­chá­zí i dal­ší odchod.
Celkově je film chudý na posta­vy. Padouši a sta­ros­ta jsou jedi­né posta­vy, kte­ré nejsou zná­mé z někte­ré­ho z před­cho­zích fil­mů. Na roz­díl od všech před­cho­zích fil­mů se na stra­ně kla­ďa­sů neob­je­vu­jí žád­né nové posta­vy.
Na před­cho­zí fil­my nava­zu­je setká­ní se dvě­ma ved­lej­ší­mi posta­va­mi, Douglasem Facklerem a Maxem Kirklandem. Fackler byl vycvi­čen s ostat­ní­mi hlav­ní­mi posta­va­mi v prv­ním fil­mu a byl k vidě­ní i ve dru­hém a tře­tím díle, kde už byl také nápad­ný svý­mi neple­cha­mi. To je ješ­tě umoc­ně­no v tom­to fil­mu, kde jeho neši­kov­nost vyvo­lá­vá mno­ho malých řetě­zo­vých reak­cí s fatál­ní­mi násled­ky, kte­ré vydě­sí celý okrsek, když se obje­ví Fackler. Přestože je čle­nem Lassardova týmu, hra­je stej­ně jako ve star­ších fil­mech jen ved­lej­ší roli. Kirkland je stej­ně jako ve fil­mech 2 až 4 Tackleberryho tchá­nem. Jeho role však byla ješ­tě men­ší než v těch­to fil­mech. V tom­to fil­mu má pou­ze jed­nu scé­nu. Policejní aka­de­mie 6 je také posled­ním fil­mem, na kte­rém se před svou smr­tí podí­lel před­sta­vi­tel Maxe Kirklanda Arthur Batanides.

Rozdíly a paralely s předchozími filmy

Harris a Proctor už nejsou váž­ný­mi pro­tiv­ní­ky. V kaž­dé scé­ně, v níž se obje­ví, ze sebe oba něja­kým způ­so­bem děla­jí hlu­pá­ky.
Stejně jako v pátém fil­mu je zde jas­ně vykres­le­ný padouch, kte­rý se poli­cis­tům posta­ví jako pří­mý pro­tiv­ník. V prv­ních čtyřech fil­mech byli padou­ši poměr­ně nedů­le­ži­tí a vět­ši­nou beze­jmen­ní.
Film byl uve­den v době, kdy v ame­ric­ké tele­vi­zi běžel kres­le­ný seri­ál Policejní aka­de­mie. Záporáci i bojo­vé scé­ny mají kres­le­né rysy.
Odtržení od téma­tu poli­cej­ní­ho výcvi­ku a aka­de­mie jako tako­vé je sil­něj­ší než v ostat­ních fil­mech. Jedná se o jedi­ný film, ve kte­rém není vidět ani Lassardova kan­ce­lář, ani samot­ná aka­de­mie. Pouze scé­na, ve kte­ré Debbie Callahanová cvi­čí v posi­lov­ně, se moh­la ode­hrá­vat v Akademii.
Gay klubModrá ústři­ce, kte­rý byl v prv­ních čtyřech fil­mech čas­tým gagem, zde stej­ně jako v pátém fil­mu chy­bí.
Slapstick hra­je ješ­tě vět­ší roli než v prv­ních fil­mech.
Na roz­díl od dal­ších dvou fil­mů se po odcho­du Steva Guttenberga ali­as Careyho Mahoneyho děj opět ode­hrá­vá v nejme­no­va­ném měs­tě, tedy jako všech­ny fil­my Policejní aka­de­mie až do 4. dílu.
Poprvé se zde obje­vu­je „sku­teč­ná“ poli­cej­ní prá­ce v podo­bě plá­no­vá­ní stra­te­gie a vyšet­řo­vá­ní v uta­je­ní. Ve všech před­cho­zích fil­mech spo­čí­va­la prá­ce poli­cis­tů v pod­sta­tě v zadr­že­ní zlo­čin­ců, kte­ří své činy pácha­jí prak­tic­ky na veřej­nos­ti. V tom­to smě­ru se také poně­kud podo­bá dru­hé čás­ti, kde byli popr­vé pou­ži­ti čer­s­tvě vyško­le­ní poli­cis­té.
Šestý film je jedi­ný z celé série, ve kte­rém se neo­de­hrá­vá žád­ný flirt. Ve všech ostat­ních fil­mech jeden z muž­ských sym­pa­ti­zan­tů flir­tu­je se ženou, což se vždy poda­ří. Debbie Callahanová pro­ži­je něko­lik román­ků a afér.
Harris je stej­ně jako ve čtvr­tém fil­mu šéfem poli­cej­ní­ho oddě­le­ní a jeho asi­s­ten­tem je Proctor.
Kancelář komi­sa­ře Hursta je jiná než v pátém fil­mu.

Řemeslné chyby a nesrovnalosti

Jediné, co má ten­to film spo­leč­né se svým nástup­cem, je něko­lik zjev­ných nesrov­na­los­tí v ději:

Tajná akce v Union Tower nesou­vi­sí se zbyt­kem pří­bě­hu, pro­to­že nebyl uve­den žád­ný důvod, proč by tam měli půso­bit. Vzniká dojem, že tato scé­na byla zařa­ze­na pou­ze jako vtí­pek pro Harrise a Proctora.
Ukradený dia­mant má pod­le titul­ku 116 666 kará­tů, což je více než 100krát těž­ší než jaký­ko­li sku­teč­ný dia­mant. Může to být dal­ší odkaz na komik­so­vou sérii, pro­to­že kres­le­né fil­my si s tako­vý­mi prv­ky mno­ho­krát pohrá­va­jí.
Larvell Jones vystu­pu­je v klu­bu se stand-up kome­dií, když ve měs­tě vypad­ne proud. Nicméně sys­tém zesí­le­ní fun­gu­je, což celou situ­a­ci činí absurd­ní.
V jed­né scé­ně visí Hightowerova jme­nov­ka dolů, v dal­ší je zase rov­ná a krát­ce nato opět visí dolů.

Souhrn

Film je do jis­té míry rema­kem dru­hé­ho dílu s prv­ky komik­so­vé série. Důležité prv­ky prv­ních čtyř fil­mů, jako je poli­cej­ní výcvik, však již nehra­jí roli. Film se také vel­mi liší od své­ho před­chůd­ce. Jedná se tedy opět o něco do znač­né míry nové­ho a na prv­ní fil­my série nava­zu­je jen vol­ně.


Photo © Warner Bros. Pictures

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Policejní akademie 4: Občanská patrola21. července 2021 Policejní akademie 4: Občanská patrola Policejní akademie 4: Občanská patrola je americký celovečerní film z roku 1987. Jedná se o čtvrtý film ze série Policejní akademie. Ve skutečnosti měl být natočen hned po svém předchůdci. […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku16. července 2021 Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku Policejní akademie 3: Zpátky ve výcviku je americká komedie z roku 1986, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o třetí díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní akademie […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach27. července 2021 Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach je americký celovečerní film z roku 1988, pátý díl série. V něm jsou zbývající hlavní hrdinové vysláni na policejní veletrh v Miami, kde má být […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie 2: První nasazení13. července 2021 Policejní akademie 2: První nasazení Policejní akademie 2: První nasazení je americká komedie z roku 1985, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o druhý díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie12. července 2021 Policejní akademie Policejní akademie je americká komedie z roku 1984, kterou režíroval Hugh Wilson jako svůj režijní debut a kterou distribuovala společnost Warner Bros. Pictures. Jeho příběh sleduje novou […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let.12. ledna 2021 Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let. Starostka amerického města otevřela dveře Policejní akademie nové generaci policistů: přijat je každý, kdo o to požádá, bez ohledu na výšku, váhu, věk, pohlaví, rasu, vyznání či vzdělání. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Policejní akademie 7: Moskevská mise13. srpna 2021 Policejní akademie 7: Moskevská mise Policejní akademie 7: Moskevská mise je americký celovečerní film z roku 1994. Jedná se o sedmý díl série Policejní akademie, který však následoval pět let po ostatních filmech této série. […] Posted in Články
 • Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení27. února 2022 Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení M*A*S*H je americký válečný komediálně-dramatický televizní seriál, který se vysílal na stanici CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako první původní spin-off seriál […] Posted in Speciály
 • Kruh…tehdy jsem se opravdu bál. Skutečně, ten večer jsem se opravdu bál21. května 2024 Kruh…tehdy jsem se opravdu bál. Skutečně, ten večer jsem se opravdu bál Nebylo to zase tak dávno, co jsem si jednoho chladného a mrazivého zimního večera udělal volnou chvilku a jal se sledovat nějaký ten filmeček. Nahlédl jsem tedy do své filmotéky a po […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kruh – The Ring21. května 2024 Kruh – The Ring Remake japonského filmu z roku 1998, který se stal v Americe hitem a i v Evropě se neztrácí v šedi průměru. S horory jsem měl zatím pouze dvě zkušenosti. První přišla v mých čtrnácti, […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70175 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72036 KB. | 16.06.2024 - 13:29:54