Kritiky.cz > Recenze knih > Jak to chodí v cirkusu

Jak to chodí v cirkusu

JakToChodi
JakToChodi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavně pro „předčte­ná­ře“ je urče­ná kníž­ka němec­kých auto­rů Doro Göbelové a Petera Knorra s názvem Jak to cho­dí v cir­ku­su. Najděte si vlast­ní pří­běh. Neobsahuje totiž žád­ný text, pou­ze vel­ké, celo­strán­ko­vé, barev­né obráz­ky.

Na nich je zob­ra­ze­no vše, co se týká živo­ta cir­ku­sá­ků – od jejich pří­jez­du do měs­ta, stav­by šapi­ta a záze­mí pro lidi i zví­řa­ta, výcvi­ku a pří­pra­vy před­sta­ve­ní, samot­né­ho před­sta­ve­ní až po večer, kdy slů­ně sla­ví svo­je prv­ní naro­ze­ni­ny a cir­kus se při­pra­vu­je k odjez­du.

Pokaždé, když kni­hu Jak to cho­dí v cir­ku­su se svým dítě­tem ote­vře­te, může mít pří­běh, kte­rý si pod­le obráz­ků bude­te vyprá­vět, tro­chu jinou podo­bu. Obrázky totiž nabí­ze­jí mno­ho vari­ant inter­pre­ta­ce, sta­čí se sou­stře­dit vždy pou­ze na jed­nu z pět­a­dva­ce­ti postav cir­ku­sá­ků, na jed­no z cir­ku­so­vých zví­řat a rázem před vámi vyvsta­ne jeho osob­ní pří­běh, odví­je­jí­cí se z role v cir­ku­so­vém spo­le­čen­ství. Jména posta­vi­ček a jejich role jsou dané – sezná­mit se s nimi může­te na zad­ní stra­ně obál­ky. Jde o něko­lik „svět­ských“ rodin, kte­ré dohro­ma­dy vystu­pu­jí a vytvá­ře­jí pro­stře­dí cir­ku­su. Někdo dělá prin­ci­pá­la, jiný kro­ti­te­le lvů, dal­ší jez­dí na vel­blou­do­vi, koni, baví pub­li­kum jako šašek nebo jez­dí na kole po laně jako med­věd. Knížka tak veli­ce dob­ře roz­ví­jí fan­ta­zii, kre­a­ti­vi­tu, před­sta­vi­vost i slov­ní záso­bu jak dětí, tak i rodi­čů. Vyobrazená je i „dru­há stra­na“ cir­ku­su – reak­ce pub­li­ka, od něhož se mohou odví­jet dal­ší desít­ky vašich pří­bě­hů.

Pokud dítě ješ­tě nečte, ale už jeví zájem o obráz­ky a rádo poslou­chá vyprá­vě­ní rodi­čů nebo pra­ro­di­čů, dopo­ru­ču­ji kníž­ku k zakou­pe­ní. Bavit bude také prv­ňáč­ky, kte­ří si u ní mohou odpo­či­nout od škol­ních povin­nos­tí a hra­vou for­mou se nau­čit něko­lik nových, ne tolik obvyk­lých slov (napří­klad manéž, marin­got­ka, šapi­tó). Dospělý může for­mu vyprá­vě­ní při­blí­žit dět­ské­mu věku – jed­no­duš­ší pří­běh zvo­lit pro děti mlad­ší, slo­ži­těj­ší pro děti star­ší. Další mož­nos­tí je, že se vypra­vě­čem sta­ne samo dítě.

Knížka Jak to cho­dí v cir­ku­su před­po­klá­dá spo­lu­prá­ci dítě­te a dospě­lé­ho, není to sice pod­mín­kou, ale urči­tě před­po­kla­dem k tomu, aby byla kníž­ka plně vyu­ži­tá. Její „čte­ní“ bude vhod­ně strá­ve­ným časem a zába­vou pro jar­ní deš­ti­vé odpo­led­ne.


  • Autor:Doro Göbelová
  • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha
  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní:13.02.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42182 s | počet dotazů: 266 | paměť: 69493 KB. | 08.12.2023 - 10:49:09