Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Doctor Strange - 80 %

Doctor Strange - 80 %

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dr. Strange je vel­mi chyt­rý neu­ro­chi­rurg, kte­rý svou aro­gan­cí při­jde o všech­no, co by mohl. Jeho šikov­né ruce jsou těž­ce poško­ze­né a při hle­dá­ní řeše­ní své­ho pro­blé­mu, kdy už nemů­že dělat svou oblí­be­nou prá­ci, ztrá­cí aro­gan­ci i před­sta­vu, že jeho život je jed­no­du­chý. V tibet­ském chrá­mu, kte­ré­mu vlád­ne „pra­sta­rý“, zís­ká­vá nad­při­ro­ze­né, magic­ké schop­nos­ti, kte­ré ho utvr­zu­jí v tom, že je jen člo­věk, a za tou­to zku­še­nos­tí zís­kal vel­ké odří­ká­ní a pře­de­vším vel­kou zod­po­věd­nost.

Producenti Marvelu pro ztvár­ně­ní magic­ké­ho dok­to­ra vybra­li novou herec­kou hvězdu. Stal se jím Benedict Cumberbatch. Po roce, kdy byl před­sta­ven Ant-man, se v Americe obje­vil dal­ší nad­při­ro­ze­ný hrdi­na, kte­rý měl ty správ­né před­po­kla­dy, aby i za cenu své­ho zni­če­ní zachrá­nil svět. Herec se pro tuto roli pros­tě naro­dil. Úspěšně mu sekun­du­jí dal­ší slav­ní her­ci, kte­ří si sice nemu­sí říkat o mili­o­no­vé hono­rá­ře, ale za jejich herec­tvím je spous­ta zku­še­nos­tí. Mezi nimi vyni­ka­jí Tilda Swinton a Mads Mikkelsen. Jako mis­tr a jeho učed­ník, zka­že­ní. Obsazení dopl­ňu­jí dal­ší her­ci, od nichž se zku­še­nost oče­ká­vá, napří­klad Chiwetel Ejiofor a Rachel McAdams.

Není to jen o her­cích, ale svůj pod­pis dává fil­mu i reži­sér. Tímto reži­sé­rem je Scott Derrickson, kte­rý nato­čil spous­tu zají­ma­vých fil­mů. Jeho nej­zná­měj­ším fil­mem je rema­ke kla­si­ky z 60. let - Den, kdy se zasta­vi­la Země. Samozřejmě se stej­ným názvem.

Film je kla­sic­ky mar­ve­lov­ský, dělá přes­ně to, co mám od Marvelu rád. A i v rám­ci režie a her­ců, kte­ří jsou zku­še­ný­mi bojov­ní­ky, jde o jeden z těch lep­ších fil­mů. Dokonce má spous­tu scén, kte­ré si zapa­ma­tu­je­te, pro­to­že v sou­bo­jích pou­ží­vá hod­ně magic­kých prv­ků a občas si bere vzor z Nolanova Počátku.

Poslední věcí, na kte­rou se ten­to­krát může­te spo­leh­nout, je hud­ba. Abramsův dvor­ní skla­da­tel Michael Giacchino koneč­ně slo­žil soun­d­track, kte­rý se od ostat­ních mar­ve­lo­vek liší. Je ale znát, že ho slo­žil tvůr­ce nové­ho Star Treku a nové­ho Jurského par­ku, tak­že hudeb­ní moti­vy jsou podob­né. Přesto je her­cům v kou­zel­nic­kém svě­tě důstoj­ným part­ne­rem.

Film je oprav­du dob­rý, mož­ná to není film roku 2016, ale je to jeden z prv­ních fil­mů. Na tře­tí­ho Kapitána, Strážce Galaxie nebo Ant-mana sice nemá, ale v kon­ku­ren­ci ostat­ních fil­mů roku 2016 pat­ří k tomu lep­ší­mu.


Podívejte se na hodnocení Doctor Strange na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31067 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71910 KB. | 18.06.2024 - 02:34:22