Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - 90 %

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - 90 %

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) za pomo­ci sta­rých zná­mých a nových spo­jen­ců vstu­pu­je do šíle­ných a nebez­peč­ných para­lel­ních svě­tů mnoho­vesmí­ru, aby se utkal se záhad­ným sou­pe­řem...

Jméno Sam Raimi bude mít vět­ši­na fil­mo­vých fanouš­ků nej­spíš spo­je­no s tri­lo­gií Spider-Man s Tobey Maguierem v hlav­ní roli, důle­ži­té je ovšem neo­po­me­nout jeho horo­ro­vé koře­ny, kte­ré jsou ostat­ně spo­je­né s prak­tic­ky celou jeho kari­é­rou. Právě i tri­lo­gie Spider-Man či Mocný vlád­ce Oz si pone­cha­li horo­ro­vé prv­ky, přes­ně ty, kte­ré jsou s Raimim spo­je­né již od jeho celo­ve­čer­ní­ho debu­tu s názvem Evil Dead, násled­ně i pokra­čo­vá­ní­mi s názvy Evil Dead 2 a Armáda tem­not. Spider-Man 4 v Raimiho režii násled­ně nikdy nevzni­kl, přes­to se po letech Sam Raimi vra­cí ke komik­so­vé­mu žán­ru. Konkrétně se cho­pil režie dru­hé­ho Doctora Strange, kte­rý se dle sli­bo­va­né­ho titu­lu vydal do mnoho­vesmí­ru šílen­ství. Dle dří­věj­ších sli­bů měl být poté Doctor Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství prv­ní ryzí horor od Marvel Studios, Sam Raimi tak zněl jako čím dál tím vět­ší vol­ba. Pověst poté Marvel Studios před­chá­zí v tom ohle­du, že u nich vize tvůr­ců nemá moc pro­sto­ru, ostat­ně i pro­to se mnoho­vesmí­ru šílen­ství údaj­ně necho­pil reži­sér prv­ní­ho Doctora Strange Scott Derrickson. Přesto při sle­do­vá­ní dru­hé­ho Doctora Strange nejed­nou vyvsta­ne pocit, že Raimi nale­zl ten správ­ný kom­pro­pis. A výpra­va Doctora Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství díky tomu pat­ří mezi nej­ví­ce autor­ské sním­ky od Marvel Studios.

strangecharc card
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Velice bru­tál­ní nevý­ho­dou a bod­nu­tím do hru­di mohou být pře­hna­ná oče­ká­vá­ní fanouš­ků. I díky seri­á­lům Loki a Co kdy­by...? i nedáv­né­mu Spider-Manovi: Bez domo­va, ale pře­de­vším neko­neč­né vár­ce drbů o tom, kdo všech­no se v mnoho­vesmí­ru šílen­ství obje­ví (od Daredevila v podá­ní Bena Afflecka po Ghost Ridera v podá­ní Nicolase Cage). Důležité je ovšem zmí­nit, že mnoho­vesmír šílen­ství by měl pou­ze nazna­čit poten­ci­ál toho, co se dá od Marvel Cinematic Universe v nej­bliz­ších letech čekat. Sám ředi­tel Marvel Studios Kevin Feige ostat­ně pro­hlá­sil, že po dobu násle­du­jí­cích 10 let krom sta­rých zná­mých i nových postav bude hrát prim prá­vě mnoho­vesmír. Výprava Doctora Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství ovšem prá­vě v tom­to pří­pa­dě spl­ňu­je napros­to ide­ál­ní tuto­ri­ál, kte­rý se jen dotkne špič­ky ledov­ce mož­nos­tí. I ona špič­ka ledov­ce ovšem půso­bí skvě­le a to pře­de­vším prá­vě díky ucho­pe­ní Sama Raimiho.

Sam Rami oprav­du nato­čil regu­lér­ní horor. Pochopitelně horor, kte­rý se pořád nemů­že vylo­že­ně utrh­nout ze řetě­zu a plnit kvó­ty pro PG-13 film, přes­to je obdi­vu­hod­né, jak moc v rám­ci mož­nos­tí doká­že být Doctor Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství gore­o­vý, atmo­sfé­ric­ky nepří­jem­ný a plný leka­ček, kte­rý by divák pod 12 let nemu­sel nut­ně v sále pře­žít se suchý­mi kalho­ty.  Stěžejní je tu ovšem prá­vě i řeme­sl­né ucho­pe­ní Sama Raimiho. Několik vel­mi kre­a­tiv­ních POV,  kame­ro­vých pře­le­tů, humor na hra­ně gro­te­sek, sem tam i divo­ký střih a půso­bi­vé pro­lí­ná­ní scén. Stěžejní je ovšem fakt, že je od počát­ku poznat ruka toho šikov­né­ho Sama Raimiho, kte­rý v roce 2002 prv­ním Spider-Manem defi­ni­tiv­ně nako­pl popu­la­ri­tu komik­so­vých fil­mo­vých adap­ta­cí a jeho návrat ke komik­so­vým koře­nům pros­tě od počát­ku půso­bí vizu­ál­ně parád­ně. A snad­ným vyvo­lá­ním poci­tu, že takhle nějak by Raimi nej­spíš ucho­pil i pří­pad­né­ho Spider-Mana 4.

Primer poster de Doctor Strange in the Multiverse of Madness cover
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Velmi snad­no se dalo obá­vat, že i když má film v titu­lu posta­vu Doctora Strange, samot­ný Doctor Strange bude ve fil­mu hrát dru­hé až tře­tí hous­le. Jenomže to tak není. Především se ovšem skvě­le pra­cu­je s para­le­lou postav Strange a Wandy Maximoff. Za ústřed­ní motiv dru­hé­ho Doctora Strange jde ostat­ně vní­mat jako boj s vnitř­ním zlem, kte­ré má nej­spíš kaž­dý člo­věk v sobě. Bojují s tím Strange i Wanda Maximoff, v prů­bě­hu se navíc uká­že, že cena za záchra­nu svě­ta (ten­to­krát tedy spí­še rov­nou něko­li­ka svě­tů) při­ne­se jis­tou oběť, kte­rá by moh­la sehrát stě­žej­ní úlo­hu v nad­chá­ze­jí­cích pro­jek­tech ze svě­ta Marvel Cinematic Universe.

Právě cha­rak­ter­ní lin­ka Doctora Strange je od počát­ku půso­bi­vá. Sám Strange se pocho­pi­tel­ně musí vyrov­nat s tím, že 5 let chy­běl na Zemi, vyrov­nat se s udá­lost­mi Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame, defi­ni­tiv­ně si uvě­do­mit, že nej­spíš ztra­til něko­ho, koho milo­val a při­tom se nadá­le sna­žit fun­go­vat jako jeden z nej­moc­něj­ších ochrán­ců pla­ne­ty Země. Benedict Cumberbatch je již dáv­no herec­ká jis­to­ta, kte­ré­mu role toho­to pořád tak tro­chu aro­gant­ní­ho čaro­dě­je sedí, nmnoho­vesmír šílen­ství ho ovšem mini­mál­ně ve třech ohle­dech doká­že ješ­tě tak tro­chu více polid­štit. A uká­zat, že stej­ně jako Iron Man své­ho času má Strange pod tou aro­gant­ní vrst­vou srd­ce.

doctor strange 2 poster social featured 2
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Stejně tak je ovšem stě­žej­ní pří­běh Wandy Maximoff. Už konec seri­á­lu WandaVision nazna­čil směr, kte­rým se její pří­běh vydá a tato posta­va se nadá­le posou­vá mezi nejen nej­moc­něj­ší, nej­za­jí­ma­věj­ší, ale i nej­tragič­těj­ší posta­vy celé­ho Marvel Cinematic Universe. Elizabeth Olsen je v této roli napros­to famóz­ní, po nedáv­né nomi­na­ci na cenu Emmy prá­vě za výkon ve WandaVision v této samé roli podá­vá dal­ší feno­me­nál­ní výkon, ten­to­krát ovšem v tak tro­chu jiné polo­ze. Skutečně pla­tí, že v kon­stras­tu s Doctorem Strangem tyto posta­vy skvě­le fun­gu­jí. Díky růz­ným spo­ji­tos­tem, záro­veň i odliš­ným pohle­dům na věc.  Wanda Maximoff poté potvr­zu­je, že se stá­vá jed­nou z postav, kte­ré má za dosa­vad­ní tvor­bu Marvel Studios jed­nu z nej­za­jí­ma­věj­ších pří­bě­ho­vých linek a mnoho­vesmír šílen­ství to jen potvr­zu­je.

Pochválit se roz­hod­ně musí i Xochitl Gomez jako nová hrdin­ka America Chavez. Gomez je ve své roli vel­mi fajn, i mezi její posta­vou a posta­vou Strange vzni­ká poměr­ně zají­ma­vý vztah, prá­vě i ten doká­že Strange jako posta­vu ješ­tě více polid­štit. Ani ten­to­krát nezkla­me Benedict Wong jako Wong, Chiwetel Ejiofor se jako Mordo po prv­ním Doctoru Strangeovi před­sta­vu­je v tak tro­chu jiném svět­le, stej­ně tak i Rachel McAdams v roli Christine Palmer. Raimi i po letech doká­že her­ce ve svých fil­mech vézt skvě­le.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness the Scarlet Witch
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Stěžejní je ovšem fakt, že jako u vět­ši­ny fil­mů Sama Raimiho i ten­to­krát hud­bu slo­žil Danny Elfman. A ani ten nezkla­me. Jeho soun­d­track se skvě­le poslou­chá, doká­že též při­po­me­nout nej­sil­něj­ší hudeb­ní moti­vy z původ­ní tri­lo­gie Spider-Man a i v jed­nom sou­bo­ji a Elfman i do samot­né hud­by doká­že zasa­dit pár odka­zů.  Na hud­bě ostat­ně sta­ví i jeden vel­mi kre­a­tiv­ní sou­boj, stej­ně tam je ovšem ve fil­mu těch kre­a­tiv­ních sek­ven­cí a nápa­dů sku­teč­ně mno­ho. A přes­to snad­no vyvsta­ne pocit, že je poten­ci­ál mnoho­vesmí­ru jen na samot­ném počát­ku, sku­teč­ně ovšem pla­tí, že i tenhle náznak půso­bí skvě­le.

Nejen, že jde o jeden z nej­ví­ce autor­ských MCU pro­jek­tů, ale pla­tí, že je i jeden z řeme­sl­ně nej­kre­a­tiv­něj­ších. Dobrodružství Doctora Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství je v mno­ha ohle­dech parád­ní dob­ro­druž­ství, kte­ré pocho­pi­tel­ně sází pře­de­vším na vel­ko­le­pé atrak­ce, jde v něm ovšem sku­teč­ně najít i něco víc. Autorský pří­stup Sama Raimiho to poté celé posou­vá ješ­tě o stu­peň výš. Skutečně pla­tí, že eska­pá­dy s mnoho­vesmí­rem v Marvel Cinematic Universe tepr­ve začí­na­jí, defi­ni­tiv­ní zapá­le­ní ohně ovšem sli­bu­je vel­ké věci. Především ovšem pla­tí, že je Sam Raimi bůh!


Podívejte se na hodnocení Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Doctor Strange


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05228 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72227 KB. | 22.02.2024 - 16:24:24