Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - 95 %

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - 95 %

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak se nám po 6. letech vrá­til zpět Doktor Strange. Po zku­še­ném Scottu Derricksonovi reži­sér­skou vůd­čí roli pře­vzal ješ­tě zná­měj­ší Sam Raimi.

Konečně to není kla­sic­ká Avengerovka, o hrdi­nech, co zná­me, ale je to o tom, jak zná­mý Doktor Strange pokra­ču­je v pří­bě­hu, kte­rý začal v před­cho­zím (Marvel/Sony) fil­mu. Existuje neko­neč­no ver­zí naše­ho svě­ta. Některé jsou si podob­né, někte­ré se liší méně, někte­ré i více, ale jed­no mají spo­leč­né. Do jejich ver­ze svě­ta se nelze dostat bez pat­řič­né­ho daru.

Hlavním hyba­te­lem děje není jenom samot­ný Doktor Strange, ale osud mu, během svat­by jeho milé, při­ne­sl do živo­ta puber­ťač­ku z jiné dimen­ze Americu Chavez, kte­rá má dar vytvo­řit pře­stu­py mezi dimen­ze­mi. Ne, že by sama chtě­la, ale bohu­žel její dar je i jejím pro­kle­tím, pro­to­že se k blí­ží zlo, kte­ré může zni­čit ver­mír (i ostat­ní mul­ti­ver­za). Druhou hlav­ní posta­vou je samot­ná Wanda, kte­rá žije ve vzpo­mín­kách se svý­mi dět­mi. Ztratila je totiž po slav­ném inci­den­tu ve Westview. Sledovat jak hra­je Benedict Cumberbatch a Elizabeth Olsen, to je nej­lep­ší, co lze z herec­kých hvězd fil­mu najít.

DrStrange1
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Ale není to jen o herec­tví, ale je o to i o pří­bě­hu. Ten se scé­náris­tům pove­dl. Tím, že i v názvu je „Multivesmír“, tak si koneč­ně uži­je­me jiných vari­nant naše­ho zná­mé­ho vesmí­ru, kde pora­zi­li Thanose Avengers (Iron Man, Captain Marvel…). V jiných vesmí­rech si uži­je­me zná­mých postav v jiné alter­na­ci. Film zdár­ně sekun­du­je ani­ma­voné­mu seri­á­lu What If...? Kdo viděl, tak o čem mlu­vím.

Scénaristé si dob­ře zahrá­li s myš­len­kou mul­ti­vesmí­ru. Konečně si moh­li dovo­lit pou­žít posta­vy (po kou­pi 20th Century Fox Disneyem), kte­ré zná­me zdob X-Menů a slav­ných (tedy neú­spěš­ných) Fantastických čtyřek od Tima Storyho. Nebudu vyjme­no­vá­vat camea postav, kdo chce, tak si to najde. Parta Iluminátů dob­ře pře­kva­pí.

DrStrange2
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

První část fil­mu se postup­ně odvi­jí do finál­ní­ho kon­ce. Od jed­no­du­ché­ho kla­sic­ké­ho Marvel začát­ku, kdy je poho­da a setká­me se s prv­ním mimo­zemš­ťa­nem, až po tem­nou ver­zi svě­ta a hlav­ních postav.

Na prv­ní pohled je vidět, že to dělá jiný reži­sér, než před­cho­zí fil­my. Některré zábě­ry jsou reži­sé­ra cha­rak­tes­tistc­ké, tak jsem si hned vzpo­mněl na prv­ní­ho Spider-mana, ze kte­ré­ho byl podob­ný pocit. V dru­hé půli fil­mu (jakmi­le pře­jde­me do jiné ver­ze naše­ho vesmí­ru), tak si uži­je­me hod­ně tem­né ver­ze, kte­rá ale zůstá­vá pří­stup­ná dětem (tedy od 12 let). Není tam sice krev, ale hod­ně leka­ček a zom­bí­ků a ducha­ři­ny. Něco jako Evil Dead 🙂

Po tom­to fil­mu už není nic, jako dří­ve, Avengers skon­či­ly, tak si Marvel uži­vá postav, kte­ré byly v před­cho­zích fil­mech ved­lej­ší, pří­pad­ně před­zna­me­ná­vá už zná­mé posta­vy, kte­ré se vrá­tí z X-menů, Fantistické čtyř­ky. Dvojka Doktor Strange a Wanda jsou těmi pra­vímí, kte­ří celý film utáh­nou. Jejich kou­zel­nic­ké umě­ní je tím, co je hlav­ní náboj fil­mu. Není toho málo a tak ten­to film i přes více než 2 hodi­ny dlou­hou dél­ku baví a pře­kva­pu­je podob­ně, jako v Avengers smrt Tohyho a Black Widow.


Podívejte se na hodnocení Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Doctor Strange


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68435 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72341 KB. | 18.04.2024 - 19:15:33