Kritiky.cz > Recenze knih > Yasmin Boland: Magický Měsíc 

Yasmin Boland: Magický Měsíc 

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karty inspi­ro­va­né lunár­ní­mi fáze­mi ze všech mož­ných úhlů pohle­du pat­ří k těm, kte­ré vez­me­te do ruky a rázem máte po ruce hro­ma­du prak­tic­kých infor­ma­cí. Přišlo mi, že jsou i z těch, na kte­ré se nemu­sí­te nějak zvlášť ladit, tak jas­né a struč­né jsou poky­ny v nich. Myšlenky, inspi­ra­ce a hlav­ně otáz­ky, kte­ré si v dané situ­a­ci je dob­ré polo­žit. A zod­po­vě­dět po svém (nebo s pomo­cí dal­ších karet).

Používat je může­te i tak, že si jen bude­te číst infor­ma­ce k dané fázi měsí­ce, kte­rá prá­vě pro­bí­há – to ostat­ně pla­tí vždy. A k tomu něco navíc… hle­dat i vlast­ní sou­vis­los­ti.

Karty potě­ší nejen milov­ní­ky ast­ro­lo­gie a lunár­ních cyk­lů, ale také milov­ní­ky výkla­dů, se kte­rý­mi je člo­věk hned hotov a bez dlou­hé­ho hlou­bá­ní je u jádra pro­blé­mu.

V tom­to jsou kar­ty nesku­teč­né…  a díky tomu mi při­ná­še­ly radost a zvě­da­vost.

A také jsem si utvr­di­la tako­vé to pra­vi­dlo, kte­ré pla­tí vždy, kaž­dá fáze, kaž­dé zna­me­ní, poslé­ze už může­te začít i troš­ku tušit, co kaž­dá kar­ta bude asi obsa­ho­vat. A tato hra s infor­ma­ce­mi mne bavi­la ješ­tě víc.

IMG 20220513 103603
IMG 20220513 103603
IMG 20211209 155014
IMG 20211209 155014

KARTY V PRAXI: Býčí úpl­něk

Pojďme si ho pře­sta­vit než se úpl­ně vrh­ne­me do ukáz­ko­vé kar­ty. Úplněk vždyc­ky věci osvět­lu­je, zve­li­ču­je. Býk je pak zna­me­ní sta­bi­li­ty, pev­ně sto­jí noha­ma na zemi a má rád až tako­vou poži­vač­nost. Dá se říci, že když na nás bude půso­bit úpl­něk v tom­to zna­me­ní, prá­vě kva­li­ty býčí­ho zna­me­ní bude­me vní­mat inten­ziv­ně. V dob­rém (když je máme) a v nepří­jem­ném (když je nemá­me). Ale pojď­me si počíst do karet…

Úplněk v Býku je dle kar­ty obec­ně obdo­bím, kdy máme zjas­nit své cíle. Nejsou je mlha­vý­mi přá­ní­mi, ale máme vytvo­řit pomy­sl­ný seznam s jas­ný­mi body vedou­cí­mi ke spl­ně­ní toho, co chce­me. Naznačuje také, že všech­no, co nyní inves­tu­je­me, se nám zúro­čí.

„Vaše sou­čas­ná situ­a­ce může mít pří­či­nu v lenos­ti. Pokud tomu tak je, změň­te to a staň­te se  jejím pánem!

Úplněk v Býku je časem návra­tu na zem, ukot­ve­ní, zpra­co­vá­ní veš­ke­rých nega­tiv­ních emo­cí, s nimiž se potý­ká­te, a nale­ze­ní rov­no­váhy mezi nad­še­ním a pří­liš­nou prud­kos­tí. V tom­to obdo­bí se mohou dostat do popře­dí finanč­ní zále­ži­tos­ti, ale bez ohle­du na to, kdy si tuto kar­tu vytáh­ne­te, radí vám věno­vat více pozor­nos­ti svým pří­jmům a výda­jům.“

O auto­ro­vi: Yasmin Boland vytvo­ři­la tyto kar­ty pod­po­ře­na vlast­ní zku­še­nos­tí, je ast­ro­lož­ka a autor­ka mno­ha best­selle­rů. Fáze Měsíce mají nesmír­ný vliv na náš kaž­do­den­ní život. Ve spo­je­ní se zvě­ro­kru­hem se roz­ví­jí nád­her­né pří­běhy pou­ži­tel­né ve všed­ním živo­tě při řeše­ní růz­ných otá­zek.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2021


Foto: Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2021 & Renata Patříčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48561 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72035 KB. | 24.04.2024 - 01:47:57