Kritiky.cz > Recenze knih > Alana Fairchild: Posvátné rebelky

Alana Fairchild: Posvátné rebelky

IMG 20220309 085702
IMG 20220309 085702
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Toužíš, aby ptá­ci umě­li létat pod vodou. Chceš, aby lás­ka zví­tě­zi­la nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě při­stu­po­va­li jako rov­no­cen­ní a tou­žíš vní­mat posvát­nost v sobě i ve svě­tě. Chceš ostat­ním uká­zat krá­su, kte­rá se skrý­vá i v těch nej­hor­ších situ­a­cích a emo­cích. Chceš, aby se sta­lo to, o čem ostat­ní pro­hla­šu­jí, že je nemož­né. Jsi radi­kál­ní sní­lek, posvát­ná rebel­ka a při­ná­šíš svě­tu obrov­ské množ­ství pozi­tiv­ní ener­gie a svět­la...“
Jsi to ty? Tak tře­ba prá­vě pro tebe jsou kar­ty Posvátné rebel­ky ty pra­vé. Možná prá­vě cítíš, že neza­pa­dáš. Možná nikdy neza­pa­dáš. Proto se čas­to cítíš osa­mě­le nebo frustro­va­ně. Úkolem pak je oprav­du neza­pa­dat, vzdo­ro­vat, jít pro­ti prou­du. Rozsáhlé třístrán­ko­vé psa­ní v pří­ruč­ce vás pak pro­ve­de doslo­va duší člo­vě­ka, kte­rý ví, že jeho život­ní ces­ta není úpl­ně s prou­dem, že sní o „ptá­cích léta­jí­cích pod vodou“. Dostane se vám rady, že prá­vě to jití pro­ti prou­du je úlev­né, pokud zapad­nu­tí do davu pro­vá­zí úna­va a úby­tek ener­gie.

U kaž­dé kar­ty najde­te vel­mi sro­zu­mi­tel­né a čti­vé tex­ty, kte­ré jsem si sama pro sebe nazva­la „pono­ře­ním se do duše této situ­a­ce“. A musím říci, že je to jed­na z mála knih, ze kte­rých si ráda čtu - a na kon­ci najde­te pak ješ­tě odsta­vec s názvem Proces léče­ní, což je malý návod na to, jak se pono­řit do fan­ta­zij­ní uklid­ňu­jí­cí až medi­ta­tiv­ní před­sta­vy a uvol­nit tak tělo v atmo­sfé­ře kar­tič­ky, kte­rou jsme si vytáh­li.

IMG 20220309 085657
IMG 20220309 085657

U karet strá­ví­te hod­ně času, stej­ně tak u kní­žeč­ky

Vynikající kar­ty mají obrov­skou výho­du ve vel­ké plnos­ti infor­ma­cí, vje­mů a tako­vé­ho nábo­je, kte­rý v sobě mají. Každá kar­ta je plná akce, nápa­du, návo­du, jak se pro­drat ke své duši, ke svým plá­nům, k tomu, co vlast­ně chce­te.

Každá kar­ta obsa­hu­je vzo­rec lid­ské­ho cho­vá­ní nebo myš­le­ní, kte­rý bych nazva­la „vzdej­te se toho špat­né­ho a zvrhlé­ho v sobě a sak­ra žij­te!“

A to už zadrn­ká na strun­ku úpl­ně kaž­dé­mu, kdo z  jaké­ho­ko­liv důvo­du sáh­ne po kar­tách s jis­tým náde­chem „rebe­lie“.

I když je to spí­še odva­ha k žití.

Vhodné tedy pro kaž­dé­ho, kdo:

  • boju­je se stí­ny minu­los­ti, vyma­ňu­je se z vzor­ců minu­los­ti
  • mění svou osob­nost, pro­to­že se cítí svá­za­ný, trau­ma­ti­zo­va­ný výcho­vou
IMG 20220309 085653
IMG 20220309 085653
  • chce vyra­zit za svý­mi smě­lý­mi plá­ny, ale potře­bu­je s pomo­cí udě­lat prv­ní krok

Karty Posvátné rebel­ky jsou jako poda­ná ruka. Ruka, kte­rá vámi rov­nou zatře­se a uká­že napros­to přes­ně někam do budouc­nos­ti - tudy jdi!!!

Tak přes­né, tak jas­né!

Ale nemys­le­te si, že jsou mani­pu­la­tiv­ní, tak názor­né plá­ny od nich neče­kej­te, pro­to­že jejich uká­zá­ní vpřed je spí­še v rovi­ně dušev­ní­ho nala­dě­ní, kte­ré si máte při­vo­dit, aby se vám roz­sví­ti­lo a vědě­li jste přes­ně, kudy jít.

Nebo kudy na to, abys­te časem moh­li najít svou vlast­ní ces­tu.

Výborné kar­ty pro roz­bí­je­ní špat­ných život­ních návy­ků, myš­len­ko­vých vzor­ců a vše­ho, čím si pomy­sl­ně šla­pe­me po štěs­tí...

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publihing SE, 2021, www.synergiepublishing.com

 


Foto: Renata Petříčková & nakla­da­tel­ství Synergie Publihing SE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39207 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71776 KB. | 29.02.2024 - 23:18:57